Kategorie
Egzamin

Uprawnienia budowlane – zakres egzaminu

Jaki jest zakres egzaminu na uprawnienia budowlane. Kto ustala liczbę pytań, czas trwania oraz warunki zaliczenia egzaminu testowego i ustnego.

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej w formie testu wyboru, oraz części ustnej. Zakres pytań ustala komisja kwalifikacyjna biorąc pod uwagę rodzaj i specjalność uprawnień budowlanych o jakie ubiega się osoba zdająca. Wpływ na dobór pytań egzaminacyjnych mają także posiadane już wcześniej uprawnienia. Kandydaci rozszerzający zakres swych uprawnień, na egzaminach otrzymają mniej pytań, od tych którzy przystępują do niego po raz pierwszy.

Zakres egzaminu na uprawnienia budowlane

Zakres egzaminu na uprawnienia budowlane obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów prawnych, wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych związanych z wnioskowaną specjalnością. Ilość pytań egzaminacyjnych, czas jego trwania oraz liczba poprawnych odpowiedzi uzależnione są od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych o jakie zdający wnioskuje.

Zakres pytań na egzamin testowy w zależności od wnioskowanych uprawnień

  • uprawnienia bez ograniczeń łączne projektowe i wykonawcze – zdający otrzymują łącznie 90 pytań testowych. W tym, 63 pytania pochodzą z zakresu znajomości ustawy Prawo budowlane i przepisów wydanych na jej podstawie, 18 pytań jest związanych z zagadnieniami BHP podczas prac budowlanych a 9 pytań dotyczy kodeksu postępowania administracyjnego. Maksymalny czas trwania egzaminu to 135 minut. Aby zaliczyć egzamin testowy należy poprawnie odpowiedzieć na 68 pytań egzaminacyjnych.
  • uprawnienia bez ograniczeń oddzielnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi – W tym przypadku kandydaci odpowiadają łącznie na 75 pytań testowych. Spośród tego, 53 pytania dotyczą ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wydanych na jej podstawie, 15 dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a 7 pytań związane jest z KPA. Egzamin trwa w tym wypadku maksymalnie 115 minut, a do jego zaliczenia potrzeba minimum 57 poprawnych odpowiedzi.
  • uprawnienia ograniczone łącznie do projektowania i kierowania – Łączna liczba pytań na egzamin testowy wynosi 60, a w tym: 42 pytania sprawdzające znajomość ustawy Prawo budowlane oraz przepisów na jej podstawie, 12 pytań z zakresu przepisów BHP przy robotach budowlanych oraz 6 pytań z kodeksu postępowania administracyjnego. Do zdania egzaminu potrzebnych jest 45 poprawnych odpowiedzi, a egzamin trwa do 90 minut.
  • uprawnienia ograniczone oddzielnie do projektowania lub kierowania robotami – Zdający otrzymują 45 pytań testowych, z czego: 32 pytań z ustawy Prawo budowlane i przepisów powiązanych z daną specjalnością, 9 pytań sprawdzających znajomość BHP w budownictwie, a także 4 pytania z kodeksu postępowania administracyjnego. Do zdania egzaminu wymaga się udzielenia poprawnych odpowiedzi na 34 pytania, a jego łączny czas nie może przekroczyć 70 minut.

Zakres egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

Podczas egzaminu ustnego zdający odpowiadają na pytania przygotowane przez komisję kwalifikacyjną. Zestawy pytań są losowane, a ich zakres także zależy od rodzaju i specjalności wnioskowanych uprawnień budowlanych.

  • łączne uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń – Zdający otrzymują zestaw 10 pytań, w tym: 1 pytanie sprawdzające umiejętność posługiwania się przepisami prawa, 4 pytania z umiejętności stosowania wiedzy technicznej podczas praktyki zawodowej, 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień oraz 1 pytanie polegające na wykonaniu zadania projektowego lub rozwiązania zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy. Aby zaliczyć egzamin ustny należy uzyskać 27/40 możliwych punktów.
  • oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania bez ograniczeń – Zestaw na egzamin ustny składa się z 8 pytań egzaminacyjnych, z których: 1 pytanie z przepisów prawa budowlanego i przepisów związanych z nim, 3 pytania z umiejętności zastosowania praktycznego wiedzy technicznej, 3 pytania specjalistyczne ze zdawanej specjalności oraz 1 zadanie projektowe lub wykonawcze do rozwiązania. Do zaliczenia egzaminu ustnego konieczne jest uzyskanie minimum 27 z 40 możliwych punktów.
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie łączne do projektowania i kierowania – Osoba przystępująca otrzymuje zestaw złożony z 6 pytań, spośród których: 1 pytanie sprawdzające znajomość posługiwania się przepisami prawa, 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 2 pytania związane ze zdawaną specjalnością uprawnień oraz 1 pytanie – zadanie praktyczne. Aby zdać egzamin ustny wymaga się w tym wypadku uzyskania 20 na 30 punktów.
  • oddzielne uprawnienia ograniczone do projektowania lub kierowania – Na egzaminie ustnym zdający losuje zestaw składający się z 6 pytań z zakresu: 1 pytanie z dziedziny przepisów prawa, 2 pytania związane z wiedzą techniczną zdobytą w ramach praktyki zawodowej, 2 pytania z zakresu zdawanej specjalności oraz 1 zadanie projektowe lub związane z zagadnieniem związanym z organizacją budowy. Do zaliczenia egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane potrzebne będzie zdobycie 20 z 30 punktów.

Jaki zakres egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub zakresie niż posiadane

Osoby, które posiadają już uprawnienia budowlane w określonej specjalności, a ubiegają się o kolejne otrzymują indywidualne przygotowane zestawy pytań egzaminacyjnych. Pytania uwzględniają rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, a nawet termin ich uzyskania. Ostateczny zakres i forma egzaminu ustalana jest podczas postępowania kwalifikacyjnego przez członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Informacja o pytaniach i wyłączeniach zawarta jest w piśmie informacyjnym o terminie i miejscu egzaminu jaki otrzymuje każdy zdający. Więcej o zmniejszonym zakresie egzaminu, dla osób rozszerzających uprawnienia.

Kto i w jaki sposób ustala zakres egzaminów na uprawnienia budowlane

Zakres egzaminu na uprawnienia budowlane ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB , dla której organizacja egzaminów jest głównym zadaniem statutowym. Liczba pytań, czas egzaminu i warunki jego zaliczenia określone zostały w załączniku nr 12 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Wszystkie procedury egzaminacyjne okręgowe komisje kwalifikacyjne przygotowują na jego podstawie.

szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane PIIB
Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane PIIB – Kliknij aby otworzyć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *