Kategorie
Pytania egzamin ustny

Śląska drogowe wykonawcze i projektowe

Pytania z egzaminu ustnego Śląska Izba PIIB, Wykonawcze i projektowe bez ograniczeń (drogowe). Wiosna 2018
Zestaw 1.

1. Pochylenie na łukach po co i jakie
2. Technologia wykonywania poszerzenia nawierzchni,
3. Widoczność na skrzyżowaniach i zjazdach,
4. Kto odpowiada za budowę i przebudowę zjazdów,
5. Zadanie: projekt skrzyżowania drogi krajowej z droga powiatowa z
sygnalizacja świetlna i przystankami autobus. ( W granicach miasta na
prawach. Powiatu) co z kim załatwiam
6. Płyty przejściowe (co to po co )
7. Odcinek próbny przy budowie nasypu,
8. Iloczyn ruchu na przejeździe drogowo kolejowym,
9. Kto może wykonywać kontrolę techniczne obiektu budowlanego,
10. Do czego zobowiązuje się wykonawca w umowie o roboty budowlane .

Zestaw 2
1. Klasy dróg, kto zarządza,
2. Kiedy pozwolenie na użytkowanie
3. Strefa płatnego parkowania,
4. Parametry skrzyżowania drogi klasy G i klasy z,
5. Odległość miejsc postojowych od przejścia dla pieszych,
6. Warunki transportu MMA
7. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego, prędkość
przepływu w przepustach ,
1. Strefa ruchu, teren zabudowy, strefa zamieszkania, obszar zabudowany
2. Nawierzchnia na przejeździe drogowo-kolejowym,
3. Problem: droga powiatowa jednopasowa zmieniona na drogę dwupasmowa,
4. Jakie warstwy na gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych,
5. Substancje szkodliwe na autostradach płatnych,
6. Zatoki autobusowe, wymagania projektowe,
7. Umowa o dzieło , kiedy można rozwiązać,
8. Odstępstwo od zatwierdzonego projektu,
9. Przepusty dla zwierząt

Zestaw 3
1. W jaki sposób projektuje się węzły na autostradach płatnych ,
2. Pas dzielący autostrady płatnej,
3. Rodzaje rowów odwadniających,
4. Sposób odwodnienia nasypu przyczółków ,
5. Czy zamawiający może odmówić zapłaty za niewykonane dzieło ,
6. Co to jest droga ekspresowa wg ustawy o dr. Publicznych ,
7. Zadanie projektowe, droga wojewódzka łącząca dwa miasta na prawach
powiatu,
8. Asfalt porowaty,
9. Kategorie przejazdów i przejść kolejowych ,

Zestaw 4
1. Projektowanie drogi hamowania ze zjazdu na lotnisku,
2. Zjazd na drogę  wewnętrzna do marketu,
3. Łącznice, rodzaje , parametry,
4. Stabilizacja gruntu spoiwami,
5. Usytuowanie w obiekcie mostowym sieci ,
6. Różnica miedzy zarządca i zarządem drogi.
7. Generalny pomiar ruchu,

Zestaw 5
1. Ekrany akustyczne
2. Szerokości pasa kołowania na lotnisku,
3. Opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych wg ustawy o drogach
publicznych,
4. Zasady lokalizacji zatok autobusowych,
5. Widoczność na skrzyżowaniu drogi i kolejowej,
6. Zaprojektować rondo drogi powiatowej i wojewódzkiej,
7. Skropienie nawierzchni,

Zestaw 6 (od koleżanki)
Pytania od koleżanki na wykonawcze
1. Czy osoba, która nabyła nieruchomość z rozpoczętą budową musi
występować o nowe pozwolenie na budowę?
2. Kto i na podstawie czego określa kategorię geotechniczną obiektu?
3.Jaki organ jest właściwy do wznowienia postępowania?
4. Jak ustawa o drogach publicznych reguluje sprawy dotyczące
napowietrznych linii telekomunikacyjnych, rurociagowych, energetycznych
wzdłuż pasa drogowego poza pasem drogowym?
5. W jaki sposób projektuje się odwodnienie wgłębne na autostradach?
6. Zasady projektowania pasów postojowych przy ulicach.
7. Zasady prowadzenia robót pomiarowych przy robotach ziemnych.
8. Problem do rozwiązania: W jaki sposób należy podejść do prośby
obywateli dotyczącej lokalizacji przejścia dla pieszych na drodze
dwujezdniowej klasy G. Przejście miałoby być finansowane z budżetu
obywatelskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *