Skip to main content

Opiekun praktyki zawodowej

Według obowiązujących przepisów osoba będąca opiekunem praktyki musi nie tylko posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o jaką się staramy lecz także mieć opłacone składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, które de facto uprawniają go do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku nieopłacenia składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy(okres liczony od nieopłacenia w całości terminowo, którejkolwiek ze składek członkowskich, osoba zostaje zawieszona w prawach członka, co skutkuje między innymi (za regulaminem PIIB):

 • zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem


Warto o tym pamiętać wybierając swego opiekuna praktyki zawodowej, gdyż w przypadku nieopłacenia składek wszelkie wpisy przez niego dokonane zostaną uznane za nieważne. Przepis ten jest rygorystycznie przestrzegany przez komisje weryfikacyjną.

Jak sprawdzić czy opiekun praktyki posiada odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie?

Jak i gdzie można sprawdzić uprawnienia budowlane?

Informację taką uzyskamy niezwłocznie odwiedzając internetowy rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane: REJESTR

Mamy możliwość wyszukiwania po nazwisku, numerze uprawnień oraz okręgu do jakiego dana osoba przynależy. Możemy także w łatwy sposób sprawdzić „historię” opiekuna w PIIB, m.in. sprawdzić czy był członkiem izby i posiadał ubezpieczenie OC w danym okresie czasu.

19 myśli na temat “Opiekun praktyki zawodowej

 1. Prowadzący praktykę powinien być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale nie wynika to z ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów tylko wprost z rozp. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  Rozdział 2
  § 3. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu
  dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

 2. Cześć,
  czy to dobre miejsce na zadanie pytania, czy opiekunami praktyki mogą być na raz 2 osoby? Pracuję w biurze, gdzie konstruktorzy opracowują tematy na przemian i mogę uczestniczyć w każdym projekcie jako asystent. Nie znam podstawy prawnej. Pozdrawiam.

 3. Witam, mam pytanie, czy opiekunem praktyki może być osoba z pełnymi uprawnieniami wykonawczymi ale nie posiadająca wyższewgo wykształcenia, jedynie tytuł technika?

 4. Witam
  Prowadziłem 7 lat działalność gospodarczą ( budowa dróg ) – przez ten czas moja firma wykonała dziesiątki robót publicznych, a także robót zleconych jako podwykonawca. Wartość robót dochodziła do 2 000 000 pln. Nie zatrudniałem nigdy na stałe kierownika z uprawnieniami. Czasami gdy wymagały tego warunki przetargowe zatrudniałem na umowę zlecenie jednak całość nadzoru i kierowaniem budową wykonywałem zawsze osobiście.
  Za rok kończę studia inżynierskie moje pytanie więc brzmi :

  Czy na podstawie umów o roboty budowlane, protokołów odbioru robót … można zaliczyć praktyki zawodowe lub skrócić ich okres.

 5. czy opiekunem praktyki może być osoba posiadajaca uprawnienie wydane na podstawie rozporzadznia z dnia 24 października 1974 ro treści:
  „przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcj technicznej projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych:
  1) Do sporządzania projektów instalacji cieplnych;
  2) Do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji cieplnych”

  Czy dana osoba może pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych przy modernizacji węzła cieplnego oraz wymianie instalacji c.o. ?

  1. Problem znany i komentowany przez Izby oraz podawany jako przykład niewłaściwego doboru kierownika praktyki.

   Niestety taka osoba z uprawnieniami na podstawie rozporządzenia z 1974 nie może potwierdzać praktyki zawodowej gdyż jej uprawnienia nie obejmują całego zakresu obecnych uprawnień sanitarnych ( gdyż nie ma w zakresie tamtych uprawnień sieci sanitarnych)

 6. Czy jeśli posiadam tytuł magistra inżyniera, to opiekunem mojej praktyki może być osoba z tytułem technika budowlanego? I czy jeśli ta osoba ma uprawnienia w ograniczonym zakresie, to ja mogę ubiegać się o uprawnienia w zakresie nieograniczonym, czy też tylko ograniczonym? I czy musi być to kierownik tej budowy, czy może być też np inspektor budowy?

  1. Zakres uprawnień musi być odpowiedni uprawnieniom o jakie się ubiegamy. Tak więc dla uprawnień bez ograniczeń, kierownik praktyki powinien także takie posiadać.
   Izby preferują kierownika budowy lub robót jaki kierownika praktyki na budowie.
   Inspektor nadzoru nie jest akceptowany w PIIB.
   Dodatkowo technicy z uprawnieniami zdobytymi wg starych przepisów ( przykładowo na podstawie rozporządzenia z 1974 roku), posiadający uprawnienia „do wszystkiego” w danej specjalności także nie są akceptowani jako kierownicy praktyki zawodowej.

 7. Witam,
  Przymierzam się do uprawnień budowlanych do Projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Opiekun mojej praktyki projektowej posiada uprawnienia bez ograniczeń i z nim jest sprawa jasna. Przez rok pracowałem na budowie budynków wielorodzinnych, gdzie opiekunem mojej praktyki był Kierownik Budowy. Jak się okazało na koniec praktyki zawodowej, posiada on „uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ograniczeniem do konstrukcji stalowych” z roku 1981 (na podstawie rozporządzenia z 1975r). W dalszych podpunktach decyzji o nadaniu uprawnień wymienione są czynności do jakich jest uprawniony (m.in. kierowanie budowy, montażu konstrukcji stalowych i związanych z nimi robotami przy konstrukcjach żelbetowych i betonowych). Dodam, że na obiektach na których pracowałem nie było konstrukcji stalowych. Stąd moje pytanie jak interpretować zapis z obowiązującego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: Rozdz. 2 §3.1 „Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, (…) jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane”. We wcześniejszym rozporządzeniu zapis ten brzmiał: „§ 3. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, (…) pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.” Zatem w poprzedniej wersji był zapis o obowiązkowym posiadaniu przez opiekuna praktyki uprawnień bez ograniczeń. Obecnie takiego zapisu nie ma. Czy zatem jeśli wnioskuję o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i mój opiekun praktyki takowe posiadał, odbyłem wymaganą praktykę na budowie w odpowiedniej specjalności (tj. konstrukcyjno-budowlaną) kierowaną przez kierownika budowy ale posiadającego uprawnienia wykonawcze z ograniczeniami to praktyka taka powinna być zaliczona?

  1. Istnieje ryzyko, iż taka praktyka nie zostanie zaliczona, ze względu na niezgodność uprawnień kierownika praktyki z tymi o jakie się Pan ubiega. W przypadku kierowników ze „starymi” uprawnieniami to niestety powszechny przypadek.
   Trzeba sprawdzić zapisy w decyzji o nadaniu uprawnień kierownika – za Pomorską PIIB

   osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie osób fizycznych” nie mogą kierować praktyką zawodową.

   Polecamy więc udać się do swojej okręgowej Izby i dowiedzieć się więcej.

 8. Witam.
  Dostałem wezwanie z DOIIB o uzupełnienie wniosku – cytuję:
  Prosimy wyjaśnić na jakich zasadach odbywała się Panska praktyka projektowa „pod patronatem” Pana Tadeusza M…
  Nie rozumiem żadnego pytania.
  Może ktoś z was jest w stanie pomóc mi udzielić odpowiedzi

  1. Czy patron praktyki, w momencie jej rozpoczęcia posiadał 5 letnie doświadczenie zawodowe w ramach posiadanych uprawnień?
   Czy praktyka pod patronatem odbywała się po 09.2014 roku?
   Czy przez cały okres praktyki miał opłacone składki?

 9. Witam! Pracuję ponad rok w PKP Intercity S.A. na stanowisku Specjalista, a w karcie charakterystyki pracy mam wpisane: wykonywanie czynności związanych z robotami i oględzinami torów i rozjazdów (posiadam tytuł magistra inżyniera Budownictwa w specjalności Drogi i Mosty). Pracuję w grupie torowej, którą kieruje Mistrz (wykształcenie: technikum) z uprawnieniami budowlanymi nadanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996r. Posiada on „uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe do kierowania robotami budowlanymi tj. a) budowy i remontów linii kolejowych, węzłów i stacji, z wyłączeniem kierowania pomiarami geodezyjnymi; b) budowy i remontów bocznic kolejowych; c) budowy i remontów obiektów technologicznie związanych z układem torowym, zaliczanym do specjalności linie, węzły i stacje kolejowe”. Jeżeli chcę starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (takie jak wyżej) to czy Mistrz może mi taką praktykę podpisać? Jeżeli tak to jaki jest okres praktyki 1,5 roku czy 3 lata? Skoro w Rozporządzeniu nie ma informacji że musi to być osoba posiadające uprawnienia bez ograniczeń, to jak Mistrz ma z ograniczeniami i ja o takie się staram to chyba taka praktyka powinna być zaliczona? Z góry dziękuję za odpowiedź.

   1. Uprawnienia budowlane nadane zostały w 2001 roku, więc nie są to takie „stare uprawnienia”. Poza tym, treść nadanych uprawnień Mistrzowi jest zgodna z zakresem obowiązującym obecnie w specjalności kolejowej, nie widzę żeby coś zostało dodane w obecnym zakresie. Napisałem maila do MOIIB wraz z skanem decyzji o nadaniu uprawnień i zobaczymy co odpiszą. Dam znać w przyszłości 🙂

   2. Lepiej dmuchać na zimne. Znamy bardzo dużo przypadków gdy osoba dowiedziała się, że kierownik nie spełnia wymagań… niestety już po odbyciu praktyki.

   3. Właśnie otrzymałem odpowiedź na maila w przedmiotowej sprawie opisanej powyżej.

    „Odnosząc się do Pana pytań wszystkie informacje znajdzie Pan w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. (poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( dokumentacja praktyki zawodowej).

    Informacje na temat czasu praktyki znajdzie Pan w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami).

    Praktykę potwierdza kierownik budowy/robót lub autor projektu /projektant. Osoby te powinny posiadać odpowiednie uprawnienia tj. 1) bez ograniczeń w przypadku ubiegania się o uprawnienia b/o , 2) w ograniczonym zakresie w przypadku ubiegania się o uprawnienia w ograniczonym zakresie.

    Odnośnie dalszych ewentualnych wątpliwości zapraszamy na dyżur Przewodniczącego KK w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16-18.

    Komisja Kwalifikacyjna ( parter, wejście drugie) tel. bezpośrednie 22 878 04 03, 22 878 04 04 ”

    Wysłałem im również skan decyzji o nadaniu uprawnień, ale nie odnieśli się konkretnie do tych uprawnień więc dalej nie mam sto procent pewności że moja praktyka zostanie zaakceptowana.

   4. Odpowiedź wygląda na wysłaną z automatu;-) tak by coś zostało wysłane.
    To niestety kwintesencja podejścia komisji do kandydatów starających się o uprawnienia.

    Na dyżur natomiast pewnie przychodzi przewodniczący bardziej zaznajomiony z tematem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *