Przedstawiamy zbiór blisko 3200 pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane zebrany od użytkowników naszego forum, którzy jego trudy mają już za sobą. Pytania pogrupowano wg okręgowej izby, specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych.

Pytania są aktualne gdyż pochodzą najpóźniej sprzed 6 lat. Można je pobrać w formie interaktywnego pliku excel, z możliwością filtrowania wg. rodzaju specjalności i uprawnień a także Izby PIIB lub IARP gdzie je zadano.

zestawienie pytań - egzamin ustny
Przykładowy widok zestawienia pytań

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane – pytania

Pobierz

 

53 KOMENTARZE

 1. Małopolska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018:
  1.omówić zasady montaż przykanalików (cobriti)
  2. wymień rodzaje prac gazoniebezpiecznych (BHP w sieciach gazowych)
  3. w jakim przypadku można przystąpić do rozbiórki obiektu bez wymaganego pozwolenia / zgłoszenia na rozbiórkę. (PB)
  4. Co należy zrobić jeśli po próbach kompleksowych instalacji gdy urządzenia regulacyjne nie działają poprawnie. (cobriti)
  5. W jakich kotłach gazowych używa się przewodów koncentrycznych. Narysować przekrój przez przewód koncentryczny. (praktyka)
  6.Izolacja rurociągów wody ciepłej i zimnej w budynkach wewnątrz w rurociągach PP, PVC, PB. (praktyka)
  7. Omówić metodykę przecisku sterowanego. Wymienić właściwości rur kamonikownych i żelbetowych do tego typu przecisków. Narysować połączenie rur kamionkowych w metodzie przecisku. (praktyka)
  8.Omówić próby ciśnieniowe szczelności i wytrzymałości dla gazociągów zlokalizowanych na stacjach gazowych posiadających armaturę. Czym charakteryzuje się próba stresowa gazociągu w/c.

 2. Dolnośląska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018:
  1. Na jakiej wysokości nalezy montować gazomierz.
  2. Rodzaje odbiorów w kanalizacji sanitarnej.
  3. Co podlega ( jakie instalacje) roczNej kontroli w budynku.
  4. Pytanie z kpa , chodziło o Premiera. Ze jest naczelnym przełożonym organów administracyjnych cos w tym stylu.
  5. Narysować i omówić przyłącze gazow.
  6. Zasady montażu czerpni i wyrzutni.
  7. Omówić odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej.
  8 narysować i omówić zasady wymiany uszkodzonego odcinka rur zeliwnych uszokdzenie na kielichu

 3. POMORSKA
  Uprawnienia konstrukcyjno budowlane do kierowania bez ograniczeń
  (Uzupełnienie posiadanych uprawnień – mam drogowe)

  ZESTAW PYTAŃ NR 163

  1. Jaki obowiązek ma osoba dokonująca kontroli okresowej w budynkach wielkopowierzchniowych?
  2. Warunki konstrukcyjne dla rozstawów prętów zbrojeniowych w płytach żelbetowych.
  3. Rodzaje izolacji w budynkach (ogólnie)
  4. Technologia wykonywania fundamentów bezpośrednich (stopy, ławy).
  5. Jakie elementy stanowią pionowe usztywnienia w rusztowaniach?
  6. Pytanie z zakresu praktyki – Narysuj i omów szczegół połączenia więźby dachowej o konstrukcji jętkowej z ścianą kolankową.

 4. Lubelska izba KB wykonawcze
  1. Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
  2. Jakie są obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracowników do ręcznych prac transportowych
  3. Jak wygląda tablica informacyjna i gdzie należy ją umieścić
  4. Co obejmuje ubezpieczenie OC
  5. Jakiej wysokości powinien być Komin na dachu płaskim w odległości 1m od przeszkody o wysokości 3m
  6. Co oznacza napis na worku CEM II/A-V 32,5R. Jaki kolor ma worek, a jaki napis
  7. Czy zmiana użytkowania jest istotnym odstepstwem od projektu
  8. Do jakich prac słuszne jest użycie koparek przedsiebiernych

 5. Małopolska, drogowe wykonawcze bez ograniczen.

  1. Prawa kierownika budowy
  2. Kiedy mówimy o ciężkim wypadku przy pracy.
  3. Obszary Natura 2000 a inwestycje drogowe na tych terenach.
  4. Elementy przekroju poprzecznego drogi
  Praktyka :
  1. Określ przydatność materiałów do nasypów drogowych
  2. Określić cechy placu budowy dla robót liniowych, co się na nim znajduje oraz co należy zrobić po zakończeniu budowy.
  3. Omówić oraz rozrysować połączenie chodnika z nawierzchnia wybudowanego w miejscu rowu przydrożnego.
  4. Podbudowa z betonu cementowego : cechy, materiały, kiedy stosujemy, jakie maszyny używane oraz pielęgnacja.

 6. Konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń – Śląska Izba
  1. Protokół kontroli obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki niewykończonego co powinno się w nim znaleźć.
  2. Dylatacja – wymień rodzaje dylatacji
  3. Ścianki szczelne – wymień przynajmniej jeden typ grodzic
  4. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu – co zawiera
  5. Schody płytowe – narysować zbrojenie
  6. Protokół odbioru rusztowania – co powinien zawierać
  7. Sposób zabezpieczenia osi konstrukcji budowlanej przy wykonywaniu wykopów
  8. Uzgodnienie projektu w zakresie p.poż, przez kogo i w jaki sposób

  7.

 7. Witam.
  Moje pytania z dziś (sesja jesień 2018, ŚlOIIB).
  Pytania z przepisów:
  1. Jakie warunki muszą zaistnieć, aby kierownik budowy był zobowiązany zapewnić sporządzenie planu BiOZ (czas trwania budowy, liczba pracowników).
  2. Podać zakres PZT (z jakich części się składa, na jakiej mapie, co ma zawierać część opisowa, a co część rysunkowa).
  3. Co nazywamy pracą na wysokości. Jakie zabezpieczenia należy zapewnić pracownikom pracującym na wysokości.
  4. Co jest przedmiotem Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (podać najważniejsze założenia, rozdziały, co zawierają). Podać przykład zależności ujętych w w/w Rozporządzeniu dla budynku oraz działki (przykładowe odległości).

  Pytania z praktyki:
  1. Strop TERIVA – przekroje, wymiary, rozpiętości. Jaką rolę pełnią w tym stropie pustaki? (koniecznie trzeba powiedzieć o żebrach rozdzielczych i ich roli) – poproszono mnie, aby przekroje narysować sobie w trakcie przygotowania, żeby nie tracić czasu na rysowanie podczas udzielania odpowiedzi.
  2. Narysować szczegół oparcia stropu gęstożebrowego na ścianie z betonu komórkowego. Co się stanie, jeśli nie wykonamy tego węzła odpowiednio (chodzi o możliwość wykruszenia się betonu w strefie oparcia i możliwość obrotu stropu).
  3. Metody pielęgnacji betonu zimą i latem.
  4. Jak ma zachować się pracodawca, gdy stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników podczas wykonywania pracy.

 8. Cześć wszystkim,
  Czy ktoś się orientuje jakie materiały można wnieść na egzamin ustny zdawany w Pomorskiej Izbie Inżynierów Budownictwa?
  Czy można mieć ze sobą książki bądź inne opracowania inne niż normy i akty prawne?

 9. Konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, mazowiecka, ogólny sens pytań:
  1. Na czym polega ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,
  2. W jakim celu ustala się kategorie geotechniczne,
  3. Co wpisujemy w protokół odbioru rusztowania,
  4. Zaproponuj izolację tarasu nad pomieszczeniem,
  5. Odbiór murowanych kominów dymowych i wentylacyjnych,
  6. Sposoby odbioru zagęszczenia nasypów i zasypki,
  7. Sposoby zabezpieczenia nasypów przed erozją. Naturalne i sztuczne,
  8. Rodzaje połączeń konstrukcji drewnianych.

 10. Hydrotechniczne wykonawcze
  TEORETYCZNE:
  1) Kontrola okresowa budynków, co ile? Jaka? Jakich obiektów dotyczy? (§ 61 Prawo Budowlane)
  2) Rodzaje badań i kontrola zagęszczenia nasypów. Pytanie dopytujące o wilgotność optymalną
  3) Jakie warunki powinny spełniać konstrukcje żelbetowe i kamienne oraz wykonane z betonu słabo zbrojonego? (§ 10 warunki techniczne budowli hydrotechnicznych)
  4) Jakie warunki bezpieczeństwa powinny spełniać budowle hydrotechniczne żelbetowe i kamienne oraz wykonane z betonu słabo zbrojonego? (§ 30 warunki techniczne budowli hydrotechnicznych)
  PRAKTYCZNE:
  5) Części składowe jazu. Jako, że temat rzeka to dużo pytań dopytujących. Pamiętam dwa – jak zabezpiecza się przyczółki przed filtracją (chodziło o skrzydełka), plus naszkicować przekrój przez jaz klapowy.
  6) Beton hydrotechniczny, jakie są jego podstawowe parametry, transport, pielęgnacja
  7) Przejście przez koryto rzeki, jak wykonywać
  8) Naszkicować i omówić etapy wykonywania betonowego zbiornika ppoż. o wymiarach 15x15x2

 11. drogowe, wykonawcze, lubelska izba

  1. Dziennik budowy – co znajduje się na pierwszych stronach dziennika (łącznie ze stroną tytułową) i kto te informacje wpisuje.
  2. Opisz rodzaje gwarancji na nawierzchnię asfaltową.
  3. Sposoby uszorstniania nawierzchni w pierwszej fazie użytkowania.
  4. Wymień rodzaje uszkodzeń nawierzchni asfaltowej i podaj przyczyny ich powstawania.
  5. Czym się różni asfalt modyfikowany od asfaltu drogowego.
  6. Jaki rodzaj geotekstyli stosowany jest w warstwach asfaltowych? W jakim celu się je tam umieszcza oraz w jaki sposób wykonuje się taką warstwę.
  7. Wymień rodzaje lepiszczy stosowanych do warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego. Jakie badania wykonuje się podczas projektowania takiej mieszanki?
  8. WT-5 podaje cztery rodzaje mieszanki kruszywa związanego spoiwem. Porównaj je ze sobą – wskaż podobieństwa i różnice.

 12. Sanitarne WOIIB
  „Z praktyki”:
  Montaż central na budynku 5 kondygnacyjnym
  Przygotowanie zaplecza budowy
  Kto podpisuje odbiór instalacji … nie pamiętam już jakich
  Drenaż opaskowy
  „Z Ustaw, Norm”:
  Minimalna średnica wew rur inst. wody
  Materiały pożaroniebezpieczne
  Zajęcie pasa drogowego …
  Ostatniego nie pamiętam

 13. Witam
  MOIIB wykonawcze, bo, rozszerzenie
  1. Co to są igłofiltry i do czego służą? Pytania dopytujące: Gdzie wylewamy wodę podczas odwodnienia? Chodziło o grunt, rów, studnia. Czy igłofiltry są ze sobą połączone. Oczywiście zrobiłem rysunek obniżenia zwierciadła wody.
  2. Omówić schody…. nie pamiętam jak one się nazywały, ale jedno z czym mi się kojarzyły to ze schodami terenowymi wykonanymi w gruncie ale to nie było to.
  3. Jakie czynności należy podjąć gdy podczas robót ziemnych znaleziono metalowy przedmiot niewiadomego pochodzenia.
  4. Co powinien zrobić kierownik budowy jeżeli stwierdzi na budowie pojawienie się czynników zagrażających życiu pracowników.
  5. Drewniany element wbudowany w konstrukcję został wykonany z drewna klasy K27 zgodnie z dokumentację. Proszę podać jaką klasę drewna należy założyć do analizy statycznej robiąc orzeczenie techniczne.
  6. Podział budynków z uwagi na wysokość. N, SW, W, WW Pytania dopytujące: Jak mierzymy wysokość budynku? Od którego miejsca budynku wokół budynku? I do którego miejsca na dachu.
  Był to mój już 3 egzamin w tej izbie ale całkiem odmienny od 2 pozostałych. Były tylko 2 komisje obie przy prezydium a nie jak kiedyś 3. Nie było tutaj sztywnych regułek z przepisów tylko rozmowa na zasadzie co by Pan zrobił, jak rozwiązał ten problem. Oczywiście jak wyklepałeś regułkę to i tak dopytywali czy rozumiesz tą regułkę.
  Ja zdałem, życzę powodzenia.

 14. Pytania na egz. ustny rozszerzone upr. wykonawcze (Małopolska 05.2018)

  1. Jak jest maksymalna ilość stopni dla jednego biegu schodów w budynkach opieki zdrowotnej?
  2. Wymienić sposoby przewiązania murów krzyżujących się.
  3. Wymień prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.
  4. W jaki sposób należy prowadzić roboty betonowe zimą.
  5. Wymienić i omówić kategorie tynków cementowo-wapiennych oraz ich odbiór na budowie.
  6. Mamy istniejący niepodpiwniczony budynek 2-kondygnacyjny objęty ochroną konserwatorską. Obok niego w bliskim sąsiedztwie dostawiamy się nowym budynkiem o dwóch kondygnacjach podziemnych i 4 nadziemnych. Jakie sposoby, metody kontroli stanu istniejącego budynku przeprowadza się w trakcie prowadzonej budowy?

 15. Witam. Super portal i stronka. Ja przygotowuję sie do zdania na Uprawnienia Budowlane brazna elektryczna bez ogranioczeń na Kierowanie i projektowanie.
  Prosze o podpowiedz bo jestem laikiem gdzie znajde jakies informację , testy , odpowiedzi na pytania itp. Dziekuję za informację
  Pozdrawiam

 16. Mazowiecka, 06.12.2017
  1. Budowa ogrodzenia – obowiązki formalne inwestora (zgłoszenie jeśli powyżej 2,20m)
  2. Wymień 5 spośród 7 materiałów niebezpiecznych pożarowo (Rozp. w sprawie ochrony ppoz budynkow (…) z 7 czerwca 2010)
  3. Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie jeśli opuścił stanowisko pracy powiadamiając o tym wcześniej pracodawcę (Kodeks pracy)
  4. Obowiązki pracodawcy jeśli wydarzy się wypadek przy pracy (Kodeks pracy)
  5. Dylatacje w płycie dennej
  6. Poddasze wentylowane
  7. Zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi – jakie korzyści wynikają z tego rozwiązania, co należy wykonać jeśli zabezpieczamy głęboki wykop (rozpory, zakotwienie w gruncie)
  8. Połączenia bezwrębowe w konstrukcjach drewnianych (sworznie, śruby, blachy, pierścienie, blachy z kolcami)

 17. Cześć.
  Bardzo fajnie że powstaje taki zbiór.
  Celem pielęgnacji podaję swoje. Szczęśliwe zdałem!
  Dolnośląska KB -W
  1. Kiedy orzeka się zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  2. Czy ustawa Prawo Budowlane jest jeden aktem prawnym regulującym jak ma być sporządzony wniosek o pozwolenie na budowę.
  3. Kanały i przewody dymowe a kanały i przewody spalinowe
  4. Kiedy nie można prowadzić montażu i demontażu rusztowań.
  5. Kiedy stosujemy tynki renowacyjne
  6. Zasady pielęgnacji betonu na stropie monolitycznym
  7. Rodzaje pokryć dachowych dachów stromych
  8. Wykonywanie termomodernizacji od wewnątrz.

 18. Witam,
  Na świeżo pytania z izby mazowieckiej, konstrukcyjno-budowlane ograniczone do projektowania i kierowania:
  1.Jakie obowiązki ma projektant
  2. Co to jest kondygnacja
  3.Jakie elementy kontrolować raz na 5 lat.
  4.Jakie obiekty nie potrzebują zezwolenia na rozbiórkę
  5. Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do robót ziemnych
  6.Kto odpowiada za PLAN BIOZ i kiedy nie trzeba sporządzać
  7.Wymienić izolacje cieplne
  8.Narysować przekrój przez dach z pełnym deskowaniem i pokryciem np. dachówką bitumiczną

  • Hej Justyna, nie wiem czy chcesz wiedzieć czy: co możesz mieć, czy co należy.
   Ja wiem tyle:
   „Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eurokodami, posiadanymi przez kandydata lub udostępnionymi przez komisję kwalifikacyjną.”
   To jest odpowiedź ze Śląskiej Izby. A na końcu mejla tak:
   „W przepisach nie ma mowy o możliwości korzystania z książek, jedynie komisja w trakcie egzaminu może wyrazić na to zgode.”

   Także możesz mieć to co dostępne na sali, zorganizowane przez komisję, ale może się okazać że komisja dopuści posługiwanie się książkami, np. Sławetny Majster Budowlany 🙂
   Ale przykładowo koledzy, którzy zdawali uprawnienia 2 czy 3 lata temu w Małopolskiej mogli mieć wszystko 🙂 za wyjątkiem laptopa…
   pozdrawiam,
   Jakub

 19. Konstrukcyjno budowlane ustny pomorskie sesja 05.2017.
  1.oparcie płyt kanalowych na scianach
  2.wykonuwanie posadzek przemysłowych na gruncie
  3.kto opodpowiada za zły stan techniczny obiektu i jaka kara
  4.kto odpowiada za zły stan techniczny lokalu
  5.kiedy przysługuje prawo do wykupu nieruchomosci w związku z ochrona środowiska
  6.oc inzyniera
  7.kominy zasady wykonywania kominów murowanych
  8.Mop na autostradach

 20. izba warmińsko-mazurska, konstrukcyjno-budowlane do prowadzenia robót i projektowania bez ograniczeń.
  bardzo miła i przyjazna komisja, podpowiada i naprowadza, moje pytania:
  – w jakich przypadkach organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu nieprawidłowości
  – obowiązki pracodawcy w przypadku gdy w jednym miejscu pracują pracownicy różnych pracodawców
  – gdzie nie można stosować schodów z noskami i podcięciami
  – zasada wibrowania betonu wibratorem buławowym
  – nie pamiętam
  – obliczyć długość zakotwienia na podstawie danych
  – omówić zależność odkształcenie-naprężenie w betonie i wpływ tego na obliczanie elementów żelbetowych
  – więźba płatwiowo-kleszczowa, narysować schemat statyczny i omówić montaż
  – co to jest parametr imperfekcji i jak się go określa
  – zaprawy do murów zbrojonych, podać materiał i wytrzymałość na ściskanie
  egzamin zdany

 21. Witam
  Udało mi się co nieco opracować z tych pytań dostępnych tu na stronie, dla specjalności KBI nie wiem gdzie to wrzucić by każdy mógł sobie je pobrać. Jeżeli ktoś chce bym podesłał to proszę pisać na maila.
  Pozdrawiam

 22. Witam mam pytanie na jakiej stronie można pobrać przykładowe pytania na ustny egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nieogranczonej wykonawczej. Pozdrawiam

 23. Witam czy teraz na egz. ustnym w maju wiosna 2017 będą obowiązywać nowe przepisy z marca bieżącego roku ? Będę wdzięczna za odpowiedź 🙂
  Pozdrawiam

 24. Czy na egzamin ustny należy zabrać projekty przy których uczestniczyło się w trakcie wykonywania praktyki projektowej? a dokładniej czy wystarczy jeżeli przyniosę materiały czyli obliczenia konstrukcyjne plus wydrukowane rysunki ? projektem budowlanym wiadomo nie dysponuję – dostawałam konkretne zlecenie na wykonanie obliczeń + przesłane rysunki od architekta, oczywiście praktyka odbywała się pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia. Osoba nadzorująca praktyką widnieje w projekcie budowlanym jako projektant. Chciałam zapytać jakie materiały należy przynieść dysponuję wydrukami, rysunkami, ręcznymi obliczeniami, wszystko było dokładnie sprawdzane przez projektanta, wszelkie uwagi były zamieszczane na wydrukach lub na odręcznych obliczeniach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here