Kategorie
Egzamin

500 przykładowych pytań na uprawnienia budowlane

Zestaw 500 pytań egzaminacyjnych dla przystępujących do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane. Przykładowe pytania z PIIB.

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane opublikowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Zestaw 500 przykładowych pytań z egzaminów pisemnych, umożliwi zdającym zapoznanie się z ogólnym sposobem przygotowania egzaminu pisemnego przez komisję kwalifikacyjną. Uwzględniono w nim pytania z najważniejszych przepisów budowlanych, jakie pojawiają się na egzaminach.

Komisja kwalifikacyjna PIIB publikuje przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych okresowo raz na kilka lat. Najnowsze zestawienie pochodzi z 2018 roku, tak więc w niektórych zakresach mogło się już zdezaktualizować. Warto natomiast zapoznać się z nim przynajmniej poglądowo, gdyż jest to jedyny dokument oficjalnie opublikowany przez komisję egzaminacyjną, który może ułatwić przygotowania na test egzaminacyjny.

Wszystkie pytania i testy egzaminacyjne z zestawu w aktualnej formie zawiera nasz program uprawnienia budowlane przygotowujący do egzaminu. Oprócz pytań, wskazania poprawnych odpowiedzi znajdziesz w nim również podstawę prawną wraz z odpowiednim cytatem z konkretnego artykułu/paragrafu.

500 przykładowych pytań

Pytania z zestawienia pogrupowano wg działów wiedzy budowlanej, które odpowiadają zakresom jakie znajdują się w wykazach wymaganych przepisów, jakie PIIB publikuje przed każdym egzaminem. Numer porządkowy i oznaczenie przepisu zgodnie z szczegółowym programem przygotowania egzaminów

500 przykładowych pytań - objaśnienia

Działy i przepisy budowlane zawarte w wykazie:

 • Prawo Budowlane
 • Pb – Przepisy Techniczno-Budowlane – Warunki Techniczne
 • Pb – Pozostałe Przepisy Wykonawcze
 • Skutki Działania Żywiołu – Przepisy Szczególne
 • Samorząd Zawodowy W Budownictwie
 • Wyroby Budowlane
 • Normalizacja
 • Certyfikacja
 • Geodezja
 • Bhp – Kodeks Pracy – Przepisy Wykonawcze
 • Ochrona Środowiska
 • Zaopatrzenie W Wodę – Odprowadzanie Ścieków
 • Ochrona Przeciwpożarowa
 • Dozór Techniczny
 • Autostrady Płatne
 • Drogi Publiczne
 • Koleje
 • Energetyka
 • Telekomunikacja
 • Materiały Wybuchowe Przeznaczone Do Użytku Publicznego
 • Zagospodarowanie Przestrzenne
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Ochrona Zabytków
 • Kodeks Cywilny
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego

Pobierz 500 przykładowych pytań egzaminacyjnych opublikowanych przez komisję kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

500 przykładowych pytań egzaminacyjny zestaw

Jak wygląda egzamin testowy na uprawnienia budowlane

Test egzaminacyjny na uprawnienia budowlane organizowany jest dwa razy w roku. Egzaminy odbywają się w okręgowych izbach inżynierów, w których zdających przyporządkowano przy składaniu dokumentów kwalifikacyjnych.

Terminy egzaminów zwyczajowo przypadają na okres wiosenny oraz jesienny. Liczba pytań, czas egzaminu oraz jego zakres jest dobierany indywidualnie w zależności o specjalności uprawnień o jakie ubiega się kandydat. Sprawdź więcej informacji jak wygląda egzamin pisemny.

Osoby, które zakończą egzamin testowy z wynikiem pozytywnym zostają dopuszczone do egzaminu ustnego. Po przejściu całego procesu egzaminacyjnego wnioskodawcy zostaje wydana decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *