Kategorie
Wymagane przepisy i normy

Wykaz przepisów i norm – egzamin JESIEŃ 2022

Wykaz przepisów oraz norm na egzamin na uprawnienia budowlane JESIEŃ 2022 w specjalnościach PIIB opublikowany 18 sierpnia 2022 roku.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB opublikowała wykaz przepisów oraz norm, których znajomość będzie wymagana podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Sesja jesień 2022 rozpocznie się 18 listopada 2022 roku we wszystkich okręgowych izbach inżynierów od egzaminu testowego. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik zostaną dopuszczone do egzaminów ustnych, które będą przeprowadzane w kolejnych dniach w kolejności ustalonej przez komisje kwalifikacyjne.

Jakie przepisy i zmiany zawarto w wykazie wymagań?

Wykaz przepisów na jesienną sesję zawiera 157 ustaw i rozporządzeń. Liczba wymaganych przepisów dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień jest znacznie mniejsza i zwykle bliska 100. W stosunku do sesji wiosennej 2022 liczba przepisów się nie zmieniła, a zmieniono jedynie stan prawny w poszczególnych przypadkach.

Wykaz zawiera pytania z następujących działów prawa:

 • PRAWO BUDOWLANE
 • PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE
 • PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE
 • SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE
 • SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE
 • WYROBY BUDOWLANE
 • NORMALIZACJA
 • CERTYFIKACJA
 • GEODEZJA
 • BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE
 • BHP – USTAWA WYPADKOWA
 • AZBEST W BUDOWNICTWIE
 • INSPEKCJA PRACY I RZECZOZNAWCY BHP
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
 • ODPADY
 • INFORMACJE O ŚRODOWISKU
 • INSPEKCJA SANITARNA
 • PRAWO WODNE
 • ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • DOZÓR TECHNICZNY
 • AUTOSTRADY PŁATNE
 • DROGI PUBLICZNE
 • KOLEJE
 • ENERGETYKA
 • TELEKOMUNIKACJA
 • PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • OCHRONA GRUNTÓW
 • OCHRONA PRZYRODY
 • OCHRONA ZABYTKÓW
 • PRAWO AUTORSKIE
 • MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO
 • KODEKS CYWILNY
 • WSPIERANIE TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
 • KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Pytania z wymaganych przez PIIB przepisów zawarto w programie Uprawnienia Budowlane 2022, który znacząco skróci czas przygotowań do egzaminów.

Wykaz aktów prawnych jesień 2022

Pobierz wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane jesień 2022 w PIIB. Lista 157 ustaw i rozporządzeń dla wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień z zakresu kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykaz norm na jesień 2022

Pobierz wykaz norm wymaganych na egzaminach PIIB w sesji jesień 2022. Wymagania dostosowane dla wszystkich specjalności uprawnień budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *