Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej należy złożyć odpowiedni wniosek. Powinien on zostać złożony do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej IARP ustalanej według miejsca zamieszkania kandydata.

Wzór wniosku kwalifikacyjnego ustalony został w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego opracowanego przez IARP – pobierz wzór wniosku o uprawnienia architektoniczne

Do każdego rodzaju uprawnień architektonicznych:

 • projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowanie bez ograniczeń
 • kierowanie robotami budowlanymi  bez ograniczeń
 • projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • projektowanie w ograniczonym zakresie
 • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

obowiązujący wzór wniosku kwalifikacyjnego jest taki sam.

Załączniki do wniosku o nadanie uprawnień architektonicznych

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię odpisu dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek;
 2. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 3. dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, tj:
 • oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej  lub,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub,
 • dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat – w przypadku praktyki odbywanej za granicą lub,
 • książka praktyki zawodowej z udokumentowana praktyką zawodowa przed 25 września 2014r., z wpisami potwierdzonymi, przez kierownika praktyk do dnia 16 października 2014r – w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r. lub,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę kierująca praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.
 1. maksimum trzy wybrane przez kandydata prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
 2. zaświadczenie z uczelni – w przypadku gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym ( na chwilę obecną żadna uczelnia nie ma podpisanej takiej umowy)
 3. życiorys zawodowy
 4. kopię dowodu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów RP;
 5. zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu zawodowego w całym okresie kierowania praktyką lub patronowania jej, wraz z kopią uprawnień budowlanych kierownika/patrona praktyk.
 6. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem.
 7. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania, w wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą Krajowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.5c – ustawy Prawo budowlane. Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego.

Wszystkie dokumenty w tym wniosek oraz załączniki należy złożyć w zamkniętej teczce w siedzibie swojej komisji kwalifikacyjnej IARP. Adresy i kontakt do okręgowych izb architektów – kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *