Kategorie
Egzamin

Uprawnienia budowlane – wykaz przepisów na egzamin

Jakie wymagania zawiera wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane? Czym różnią się wykazy publikowane przez PIIB i IARP?

Wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane to dokument, który przed każdą sesją egzaminacyjną publikują komisje kwalifikacyjne samorządu inżynierów oraz architektów. Zawiera wyszczególnienie przepisów oraz norm wymaganych do zaliczenia egzaminu testowego oraz ustnego. Każda osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych powinna się się z nim zapoznać odpowiednio wcześnie, by odpowiednio rozplanować czas na przygotowanie. Tym bardziej, iż bardzo często pojawiają się w nim pozycje z pozoru niezwiązane z daną specjalnością uprawnień, co w konsekwencji skutkuje zaskoczeniem podczas egzaminów.

Kto i kiedy ustala wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane

Wykazy przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane ustalają odpowiednie organy samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa:

 • wykaz przepisów na egzamin w izbie inżynierów ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB;
 • wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia architektoniczne jest ustalany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP;

Lista wymaganych przepisów i norm ogłaszana jest zwyczajowo na 2 do 3 miesięcy przed wyznaczonymi terminami egzaminów. Tak by każdy z kandydatów miał czas na odpowiednie przygotowanie się. Zwykle wymagania na egzamin w PIIB ogłaszane są każdego roku pod koniec lutego ( dla sesji wiosennej ) oraz pod koniec sierpnia dla sesji ( jesiennej ). Natomiast IARP publikuje wykaz na sesję letnią na początku kwietnia , a na sesję zimową z początkiem października.

Wykazy przepisów samorządy zawodowe przygotowują w oparciu wytyczne zawarte w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykaz przepisów na egzamin w PIIB

Wykaz przepisów na egzamin w PIIB jest przygotowywany dla następujących specjalności uprawnień budowlanych:

 • specjalność konstrukcyjno-budowlana Kb
 • specjalność inżynieryjna mostowa IM
 • specjalność inżynieryjna drogowa ID
 • specjalność inżynieryjna kolejowa KOB i SRK ( IKI i IKz )
 • specjalność inżynieryjna hydrotechniczna IH
 • specjalność inżynieryjna wyburzeniowa IW
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych IT
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych IS
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych IE

Każdej specjalności został przypisany specjalny kod literowy, który w skrócie pozwala na jej identyfikację w tabeli wymagań. Podobnymi kodami oznaczono poszczególne rodzaje uprawnień, których dotyczy znajomość określonego aktu prawnego:

 • uprawnienia do projektowania bez ograniczeń P
 • uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń W
 • uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie Po
 • uprawnienia do kierowania w zakresie ograniczonym Wo
 • uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie dla osób z tytułem mistrza M
Wykaz przepisów na egzamin – ustawa Prawo budowlane

Jeżeli w kolumnie z nagłówkiem kodu specjalności uprawnień ( Kb, IM, ID, IKI, IKz, IH, IW, IT, IS, IE ) budowlanych jakie zdajemy, znajduje się litera oznaczająca kod rodzaju uprawnień ( P, W, Po, Wo ) to oznacza, że znajomość przepisu w tej pozycji Nas obowiązuje. Pusta kratka oznacza brak konieczności nauki tego aktu prawnego.

Zapisy w kolumnie 3 oznaczają:

Dz.U – Dziennik Ustaw, MP – Monitor Polski

Przykładowo Dz.U.95.50.271 cyfra 95 oznacza rok ogłoszenia przepisu ( 1995 ), 50 to numer dziennika ustaw a 271 to pozycja w Dzienniku Ustaw.

Ile przepisów w wykazie

Wykaz przepisów liczy zwykle ponad 160 pozycji. Natomiast ta liczba dotyczy wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień. Po wybraniu konkretnej specjalności i rodzaju do nauki pozostaje ponad 100 pozycji. Znajomość przepisów w wykazie dotyczy zarówno egzaminu testowego jak i ustnego.

Teksty ustaw i rozporządzeń można odszukać za pomocą systemu ISAP. Dla ułatwienia przygotowań mamy również przygotowane aktualne i ujednolicone teksty aktów prawnych dla każdej ze specjalności uprawnień. Przygotowane teksty przepisów zawierają również spisy treści, co znacznie ułatwia wyszukiwanie w nich informacji.

Wykaz przepisów na egzamin w IARP

Wykaz przepisów na egzamin przygotowany przez komisję kwalifikacyjną izby architektów dotyczy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do:

 • projektowania bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
wykaz przepisów na egzamin IARP
wykaz przepisów na egzamin IARP – Prawo budowlane

Wykaz IARP dla wszystkich rodzajów i zakresów uprawnień liczy taką samą liczbę pozycji. Natomiast różnica dotyczy wymaganego stopnia znajomości danego przepisu. Zwykle liczba pozycji w wykazie dla architektów wynosi około 60. Zakres jest więc znacznie mniejszy, niż w przypadku wykazu publikowanego przez izby inżynierów.

Stan prawny przepisów wymienionych w wykazie

Wykazy przepisów publikowane przez komisje kwalifikacyjne PIIB oraz IARP posiadają wskazany stan prawny ustaw i rozporządzeń, jaki będzie obowiązywał na egzaminach. W przypadku PIIB daty przypadają na 1 stycznia dla sesji wiosennej, oraz 1 lipca dla sesji jesiennej. Wykazy dla sesji letniej w IARP wskazują stan prawny aktualny na 31 marca, a w przypadku sesji zimowej na 30 września. Tak naprawdę więc niektóre z ustaw i rozporządzeń mogą być już nieaktualne w momencie egzaminów. W praktyce nie jest to jednak, aż tak bardzo istotne, gdyż zwykle przepisy nie zmieniają się w sposób przełomowy, a duży nacisk szczególnie na egzaminach ustnych, kładzie się na sprawdzenie umiejętności wyszukiwania informacji, a nie naukę na pamięć.

Stopień znajomości przepisów z wykazu

Do 2017 roku PIIB w wykazach przepisów na egzamin podawał wymagany stopień znajomości danego aktu prawnego. Rozróżniano znajomość szczegółową oraz ogólną przepisów. Niestety z nieznanych Nam względów z tej zasady zrezygnowano i na chwilę obecną jeżeli dany akt prawny jest wymagany, to należy go znać bardzo dobrze, gdyż pytania na egzaminach mogą być dosyć szczegółowe. Przykładowo rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiera szczegółowe wymagania wg danych branż. Przed 2017 wystarczyło przerobić jedynie zakres związany ze swoją specjalnością, natomiast aktualnie mogą trafić się pytania z całości.

Wykazy przepisów publikowane przez samorząd architektów są pod tym względem bardziej przyjazne zdającym. Każdy przepis zawiera wymagany stopień jego znajomości ( ogólny lub szczegółowy ). Zakres znajomości przypisany jest do rodzaju i zakresu uprawnień o jakie ubiega się kandydat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *