Kategorie
Wymagania

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

Co zawiera regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych w PIIB oraz uprawnień architektonicznych w IARP?

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych do dokument regulujący proces nadawania uprawnień budowlanych w Polsce. Opracowują go właściwe organy samorządu zawodowego inżynierów oraz architektów, na podstawie obowiązujących przepisów regulujących proces budowlany. Każda osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień powinna się z nim zapoznać, by sprawdzić czy spełnia wymagania oraz jak poprawnie załatwić wszystkie formalności.

Co zawiera regulamin postępowania kwalifikacyjnego?

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego zawarto informacje o rodzajach i zakresach uprawnień budowlanych jakie można uzyskać w izbach inżynierów oraz architektów. Ponadto podano w nim, jakie szczegółowe wymagania należ spełnić. Między innymi określono:

 • szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz związane z odbywaną praktyką zawodową;
 • procedury formalne związane z weryfikacją dokumentów składanych przez kandydatów, a także zasady uzupełniania braków;

Regulamin zawiera także procedury i zasady przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane, a także warunki jego oceniania przez członków komisji kwalifikacyjnej. Określa również wymagania egzaminacyjne dla osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Znalazły się w nim także regulacje związane z obsługą administracyjna przez biura samorządów zawodowych oraz zasady wynagradzania członków okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

Do regulaminu dołączono załączniki określające wzory obowiązujących dokumentów jakie okręgowe komisje kwalifikacyjne stosują podczas weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej, a także przy przeprowadzaniu egzaminów.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w PIIB

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w PIIB obowiązuje kandydatów ubiegających się o wszystkie specjalności uprawnień budowlanych, za wyjątkiem specjalności architektonicznej. Został zatwierdzony w dniu 16 października 2019 uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i w takiej formie obowiązuje aż do dnia dzisiejszego.

regulamin postępowania kwalifikacyjnego PIIB
Regulamin postępowania w PIIB – Kliknij by otworzyć pełny tekst

Załączniki do regulaminu kwalifikacji w PIIB

Regulamin zawiera następujące załączniki, będące przede wszystkim wzorami dokumentów wykorzystywanych w procedurach administracyjnych, a także szczegółowe wytyczne związane np. z przeprowadzaniem egzaminów, powoływaniem i wynagradzaniem zespołów egzaminacyjnych.

 • wniosek o nadanie uprawnień budowlanych – załącznik nr 1
 • formularz osobowy – załącznik nr 2
 • zaświadczenie potwierdzające praktykę zawodową – załącznik nr 3
 • wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej – załącznik nr 4
 • wzór protokołu z postępowania kwalifikacyjnego – załącznik nr 5
 • wzór decyzji o nadaniu specjalizacji techniczno-budowlanej – załącznik nr 6
 • decyzja o odmowie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej – załącznik nr 7
 • regulamin powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych – załącznik nr 8
 • wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów kwalifikacyjnych – załącznik nr 9
 • informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów – załącznik nr 10
 • protokół z postępowania kwalifikacyjnego – załącznik nr 11
 • decyzja o odmownie nadania uprawnień budowlanych – załącznik nr 12
 • zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane – załącznik nr 13
 • zawiadomienie o możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane – załącznik nr 14
 • wzór wniosku o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane – załącznik nr 15
 • szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane – załącznik nr 16
 • wzór protokołu z przebiegu egzaminu na uprawnienia budowlane – załącznik nr 17
 • klauzula informacyjna – o możliwości nagrywania egzaminu ustnego – załącznik nr 18
 • karta oceny zespołu egzaminacyjnego – załącznik nr 19
 • decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – załącznik nr 20
 • decyzja o odmowie dopuszczenia do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane – załącznik nr 21
 • wzór decyzji odmawiającej nadania uprawnień budowlanych – załącznik nr 22

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w IARP

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP dotyczy wszystkich osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Został ustalony 16 października 2014 roku uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP i po kilku aktualizacjach obowiązuje do dnia dzisiejszego.

regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP – kliknij by otworzyć pełny tekst

Załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego IARP

W załącznikach zawarto wzory obowiązujących dokumentów wykorzystywanych podczas kwalifikowania oraz przeprowadzania egzaminów na uprawnienia architektoniczne:

 • schemat postępowania kwalifikacyjnego – załącznik 1
 • rejestr osób którym nadano uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – załącznik 2
 • informacja dotycząca składania wniosków o postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia architektoniczne – załącznik 3
 • wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego – załącznik 4
 • zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów lub na budowie – załącznik 5
 • oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową – załącznik 6
 • protokół z kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej – załącznik 7
 • postanowienie o uzupełnieniu dokumentów kwalifikacyjnych – załącznik 8
 • wzór wniosku o udostępnienie projektów budowlanych lub potwierdzenie zakresu robót dla organów administracyjnych, autorów i inwestorów – załącznik 9
 • decyzja o odmowie nadania uprawnień bez przeprowadzania egzaminu – załącznik 10
 • wzór zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane – załącznik 11
 • wzór protokołu egzaminacyjnego – załącznik 12
 • zawiadomienie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu – załącznik 13
 • wzór wniosku o ponowny egzamin w specjalności architektonicznej – załącznik 14
 • decyzja o nadaniu uprawnień architektonicznych – załącznik 15
 • decyzja odmawiająca nadania uprawnień architektonicznych – załącznik 16
 • wyjaśnienie do załącznika 15 o nadaniu uprawnień architektonicznych

Podstawy prawne regulaminu postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach o nadanie uprawnień budowlanych jest uchwalony w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa z 1994 r. Prawo budowlane
 • ustawa z 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 • ustawa z 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *