Kategorie
Prawo

Procedury zgłaszania i likwidacji szkody w OC inżyniera budownictwa

Najważniejsze procedury zgłaszania i likwidacji szkód w OC inżyniera budownictwa. Przydatna wiedza w razie popełnienia błędu podczas budowy.

Inżynier budownictwa dzięki swojemu doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznemu dba o bezpieczeństwo i jakości realizowanych projektów. Jednak nawet najbardziej doświadczeni specjaliści mogą napotkać na nieprzewidziane sytuacje, które prowadzą do powstania szkody. W takich przypadkach, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) inżyniera budownictwa staje się nieocenionym wsparciem. W artykule opisujemy procedury zgłaszania i likwidacji szkód w ramach OC inżyniera budownictwa, które są kluczowe zarówno dla inżynierów, jak i dla osób korzystających z ich usług. Omówimy kroki, jakie należy podjąć od momentu wystąpienia szkody, aż po jej ostateczne rozliczenie. To istotne informacje dla zapewnienia skutecznej ochrony i minimalizacji ryzyka w trakcie realizacji projektów budowlanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane i wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie..

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Proces zgłaszania szkody w ramach ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa rozpoczyna się od kontaktu ze strony Poszkodowanego lub Ubezpieczonego. Istnieje kilka sposobów zgłoszenia: można to zrobić telefonicznie, przez faks lub korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej. Po dokonaniu zgłoszenia, w ciągu tygodnia zgłaszający otrzyma odpowiedź z potwierdzeniem, numerem szkody oraz listą dokumentów, które są potrzebne do jej rozpatrzenia.

Jeśli zgłoszenie odbywa się faksem, należy dołączyć do niego konkretne dane osobowe i adresowe, szczegóły dotyczące miejsca zdarzenia, numer członkowski, szacowaną kwotę roszczenia, dokładny opis zdarzenia, przyczyny szkody oraz wszelkie dostępne dokumenty, takie jak protokoły z miejsca zdarzenia, notatki Policji czy zdjęcia.

W sytuacji, gdy Ubezpieczony nie dysponuje pełnymi informacjami, powinien zgłosić szkodę z wykorzystaniem danych, które posiada. Gdy szkoda jest zgłaszana przez Poszkodowanego bezpośrednio do Ubezpieczonego, ten ostatni ma obowiązek jak najszybciej poinformować o tym Ubezpieczyciela i dostarczyć mu wszelkie dostępne informacje i dokumenty związane ze szkodą. Ubezpieczony powinien również podjąć kroki mające na celu ograniczenie rozmiaru szkody, ustalić tożsamość świadków i osób odpowiedzialnych za zdarzenie, a także zebrać od Poszkodowanego niezbędne informacje do wypełnienia odpowiedniego formularza.

W przypadku uszkodzenia mienia, Ubezpieczony powinien poinformować Poszkodowanego o konieczności przeprowadzenia oględzin lub zrobienia zdjęć przed usunięciem lub utylizacją uszkodzonych przedmiotów. Ponadto, Ubezpieczony ma obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia i podjąć działania mające na celu zminimalizowanie strat lub zapobieganie dalszemu rozszerzaniu się szkody.

Jak przebiega likwidacja szkody

Podczas postępowania związanego z rozpatrywaniem roszczeń, Ubezpieczyciel i Ubezpieczony powinni aktywnie współpracować, szczególnie w celu ustalenia faktów zdarzenia i oceny wysokości szkody. Mimo że Ubezpieczyciel prowadzi postępowanie, Ubezpieczony nadal ma obowiązek zabezpieczenia dowodów i ustalenia okoliczności zdarzenia.

Ubezpieczony jest zobowiązany do współpracy przy przeprowadzaniu oględzin i udzielania pomocy w celu dokładnego zbadania okoliczności szkody. Obie strony są odpowiedzialne za przedstawienie dowodów na poparcie swoich roszczeń prawnych. Poszkodowany musi udowodnić fakt powstania szkody, związek przyczynowy między szkodą a działaniem Ubezpieczonego, wysokość szkody oraz winę Ubezpieczonego. Odszkodowanie wypłacane jest przez Ubezpieczyciela na podstawie uznania, ugody lub orzeczenia sądowego.

Działania Ubezpieczonego w celu naprawienia szkody lub zaspokojenia roszczeń bez zgody Ubezpieczyciela nie wpływają na odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel deklaruje, że będzie wymagał dokumentów i informacji tylko w niezbędnym zakresie.

Jeśli ustalenie przyczyny szkody lub odpowiedzialności wymaga wiedzy eksperckiej, Ubezpieczyciel powoła eksperta na własny koszt. W przypadku wątpliwości co do bezstronności eksperta, Ubezpieczyciel może uwzględnić sprzeciw Ubezpieczonego. Gdy za szkodę odpowiadają różne podmioty, Ubezpieczyciel dąży do porozumienia z innymi ubezpieczycielami w celu wspólnego zaspokojenia roszczeń. Ubezpieczyciel udziela informacji o postępie likwidacji szkód na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub Poszkodowanego.

Korespondencja między stronami odbywa się elektronicznie, z wyjątkiem określonych dokumentów, które wymagają formy listu poleconego. Kontaktową osobą w STU ERGO Hestia dla ogólnych informacji o zgłaszanych szkodach jest Pan Michał Łowejko, a szczegółowe informacje o konkretnych zgłoszeniach udziela Opiekun Szkody, którego dane kontaktowe są podawane po zgłoszeniu szkody.

Ile trwa rozpatrzenie roszczenia ubezpieczeniowego

Gdy Ergo Hestia otrzyma informację o wypadku podlegającym ubezpieczeniu, w ciągu tygodnia od tego zdarzenia powiadamia pisemnie Ubezpieczonego i Poszkodowanego, podając jakie dokumenty są niezbędne do określenia odpowiedzialności i kwoty odszkodowania. Ubezpieczyciel może również zażądać innych dokumentów, jeśli okaże się to konieczne w trakcie procesu likwidacji szkody. Ubezpieczony ma obowiązek szybkiego dostarczenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, a także może przesłać inne materiały, które uzna za relewantne.

Jeżeli do oceny roszczenia potrzebne są dokumenty od innych podmiotów, Ubezpieczyciel zwróci się do nich o ich udostępnienie. Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku, chyba że wyjaśnienie okoliczności wymaga więcej czasu. W takim przypadku płatność jest realizowana w ciągu 14 dni od momentu, gdy wyjaśnienie było możliwe, ale część odszkodowania, co do której nie ma sporu, jest wypłacana w ciągu 30 dni.

Ubezpieczyciel musi pisemnie uzasadnić decyzję o wysokości lub odmowie wypłaty odszkodowania, wskazując przyczyny i podstawy prawne, informując jednocześnie o możliwości odwołania się do sądu. W przypadku różnicy zdań co do odpowiedzialności lub wysokości szkody, strony starają się dojść do porozumienia. Jeśli niezbędne informacje nie zostaną dostarczone w ciągu 30 dni, Ubezpieczyciel wydaje decyzję o zakończeniu procedury rozpatrywania roszczeń.

Procedura może być wznowiona, jeśli po wydaniu takiej decyzji Ubezpieczony lub Poszkodowany dostarczy wymaganą dokumentację. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie nawet w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie przyznaje się do odpowiedzialności. Jeśli Ubezpieczony przyznaje się do odpowiedzialności, ale Ubezpieczyciel uważa wypłatę za nieuzasadnioną, wydawana jest decyzja odmowna.

Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnienia Ubezpieczonemu i Poszkodowanemu dokumentacji mającej wpływ na ustalenie odpowiedzialności i wysokości świadczenia. Ubezpieczony ma prawo do wglądu w dokumentację szkodową i może na własny koszt sporządzać jej kopie.

Kiedy potrzebne oględziny?

Gdy zgłoszona zostanie szkoda, Ubezpieczyciel ustali termin oględzin miejsca zdarzenia i poinformuje o tym Ubezpieczonego oraz Poszkodowanego. Ubezpieczony ma obowiązek, w miarę swoich możliwości, umożliwić dostęp do miejsca oględzin. W sytuacjach, gdy rozmiar szkody jest znaczny lub jej charakter skomplikowany, Ubezpieczyciel ustali wspólnie z Ubezpieczonym lub Poszkodowanym zakres oględzin oraz osoby, które wezmą w nich udział.

Jeśli chodzi o produkty lub przedmioty, które mogą szybko ulec zepsuciu, Ubezpieczony może je usunąć, ale konieczne jest wcześniejsze udokumentowanie szkody poprzez wykonanie zdjęć i sporządzenie protokołu z rachunkiem strat, który powinien być podpisany przez co najmniej dwie osoby biorące udział w tych czynnościach.

W przypadku, gdy natychmiastowa naprawa uszkodzonego mienia jest konieczna, aby zmniejszyć rozmiar szkody lub wyeliminować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub otoczenia, Poszkodowany może przystąpić do takiej naprawy. Jednakże, również w tej sytuacji wymagane jest wykonanie zdjęć i sporządzenie protokołu z rachunkiem strat, podpisanego przez co najmniej dwie osoby uczestniczące w tych działaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *