Kategorie
Prawo

Dodatkowe ubezpieczenie OC dla inżynierów

Jakie korzyści i ochronę umożliwia dodatkowe ubezpieczenie dla inżynierów budownictwa zrzeszonych w PIIB. Wysokości składek i sumy ubezpieczenia.

Dodatkowe ubezpieczenienie od odpowiedzialności cywilnej dla inżynierów zrzeszonych w PIIB zwiększa bezpieczeństwo osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Stanowi dodatkowy limit ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa, przy zachowaniu identycznego zakresu jak w ubezpieczeniu obowiązkowym. Nadwyżkowe ubezpieczenie zawierane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów i inżynierów budownictwa.

Dlaczego potrzebne dodatkowe ubezpieczenie OC dla inżynierów budownictwa

Minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu obowiązkowym OC dla inżynierów budownictwa wynosi 50 tys. euro. Jest ona określona w przepisach i nie może być niższa. W obecnych czasach wartość ta, biorąc pod uwagę znaczący wzrost kosztów w budownictwie jest zdecydowanie niewystarczająca. Osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz pełniący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w szczególności przy dużych projektach i inwestycjach w ramach podstawowego ubezpieczenia są chronione jedynie w niewielkim stopniu.

Pełna odpowiedzialność cywilna inżyniera za szkodę

Przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkodę opierają się na zasadzie pełnej odpowiedzialności. Ta zasada zakłada, że sprawca szkody jest zobowiązany do naprawienia jej w pełnej wysokości. Jednakże, istnieją pewne wyjątki od tej reguły, szczególnie w kontekście odpowiedzialności pracownika, która jest ograniczona.

Inżynierowie budownictwa, podobnie jak wszyscy profesjonaliści, mogą być narażeni na ryzyko wyrządzenia szkody. W sektorze budowlanym, takie szkody mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym katastrof budowlanych czy wypadków na budowie. Konsekwencje finansowe takich zdarzeń mogą być znaczące, zarówno dla poszkodowanych, jak i dla samego inżyniera.

Ubezpieczenie dodatkowe odgrywa kluczową rolę w minimalizowaniu ryzyka finansowego związanego z potencjalnymi szkodami. Podstawowa polisa ubezpieczeniowa oferują ochronę w określonych limitach sum gwarancyjnych, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnących cen materiałów i robót budowlanych.

Długie terminy odpowiedzialności za szkodę

Zrozumienie, jak długo inżynier budownictwa może być odpowiedzialny za szkody spowodowane swoimi błędami, jest ważne zarówno dla samych inżynierów, jak i dla poszkodowanych. Terminy te są zróżnicowane w zależności od rodzaju szkody i podmiotu poszkodowanego. Kluczowe są tu przepisy określające, jak długo po zdarzeniu wywołującym szkodę można wnosić roszczenia. Analiza przepisów wskazuje na znaczenie posiadania odpowiedniego ubezpieczenia, które może zabezpieczyć inżyniera budownictwa przed skutkami finansowymi roszczeń. Jednakże, z biegiem czasu wartość sumy gwarancyjnej może ulec dewaluacji, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze i zarządzaniu polisą ubezpieczeniową.

Warianty sumy gwarancyjnej i wysokości składek

Dodatkowe ubezpieczenie dla inżynierów budownictwa – w zależności od wysokości sumy gwarancyjnej różnią się wysokości składek:

Suma gwarancyjna Składka
100.000,00 Euro 190,00 zł
200.000,00 Euro 390,00 zł
250.000,00 Euro 470,00 zł
300.000,00 Euro 630,00 zł
400.000,00 Euro 980,00 zł
500.000,00 Euro 1500,00 zł

Ubezpieczenie dodatkowe można zawrzeć w dowolnym momencie, niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzeżeniem, że początkiem okresu ubezpieczenia będzie najwcześniej dzień następny po przesłaniu wniosku.

Zakres ubezpieczenia dodatkowego jest taki sam jak obowiązkowego ubezpieczenia OC określonego w przepisach.

Jak zawrzeć umowę dodatkowego ubezpieczenia OC dla inżynierów

Dane wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia należy przekazać za pośrednictwem strony internetowej: ubezpieczeniadlainzynierow.pl/inzynier-budownictwa/. Po przygotowaniu polisy, co zwykle zajmuje od 1 do 2 dni roboczych, jej skan zostanie przesłany na wskazany adres e-mail Ubezpieczającego.

Opłatę za polisę należy uregulować po jej otrzymaniu, dokonując przelewu na numer konta bankowego podany na polisie. Prosimy nie dokonywać wpłaty na rachunek PIIB ani OIIB.

Oryginał polisy zostanie wysłany przez firmę ubezpieczeniową Ergo Hestia na życzenie Ubezpieczającego. Przesłany elektronicznie skan polisy stanowi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia, informując o tym Ergo Hestię drogą mailową na adres inzynierowie@ubezpieczeniadlainzynierow.pl.

Istnieje również możliwość przesłania wniosku w formie PDF na wskazany adres e-mail. Oryginał wniosku nie jest konieczny do finalizacji umowy ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *