Kategorie
Praktyka

Praktyki studenckie a praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Zzgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takie jak np.: projektowanie czy kierowanie budową lub robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie (inżynier lub magister inżynier), praktykę zawodową, uprawnienia budowlane we właściwej specjalności i zakresie oraz będące członkami właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ww. ustawy, warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest :

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

a) ukończenie studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycie rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenie wyższych studiów zawodowych (tytuł inż.), w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycie rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenie studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycie dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenie wyższych studiów zawodowych (tytuł inż.), w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycie trzyletniej praktyki na budowie.

Uzyskanie uprawnień budowlanych w danej specjalności techniczno-budowlanej uwarunkowane jest ukończeniem konkretnego kierunku studiów (wykaz kierunków studiów – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn.zm.) oraz odbyciem praktyki zawodowej, polegającej na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki zawodowej za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju (art. 14 ust. 4 ww. ustawy Prawo budowlane).

Zgodnie z § 3 ust.1 i 2 ww. rozporządzenia MTiB praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego. Do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych (po uzyskaniu tytułu inżyniera), z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

Kolejnym warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu pisemnego, a następnie ustnego przed komisją kwalifikacyjną.

Ponadto informujemy, że ostateczna decyzja w zakresie uznania praktyki zawodowej za odpowiednią należy do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa, która mając wgląd w przedłożone dokumenty może dokonać ich oceny, a zatem może również zakwestionować praktykę, uznając ją za nieodpowiednią. W związku z powyższym, w celu uzyskania szczegółowych informacji proponujemy zwrócić się do okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej ze względu na Pana miejsce zamieszkania.

za:

Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

3 odpowiedzi na “Praktyki studenckie a praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych”

Witam serdecznie. Mam takie pytanie jak wyglądają praktyki na inspektora nadzoru/odbioru. Jestem studentem 2 roku budownictwa lądowego. Czy można zacząć ją wcześniej niż po ukończeniu inżyniera?? Czy dopiero na magisterce będę mógł przystąpić do praktyki??? A chociaż praktyka budowlana będzie się wcześniej liczyła?? Jeśli zostanie odbyta wcześniej?? Z góry dziękuje za odpowiedzi:) Pozdrawiam

Witam,
A jak wygląda w przypadku osób edukujących się na studiach doktoranckich. Czy praktyka w tym czasie również wliczałaby się do praktyki zawodowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *