Kategorie
Formalne Samorządy Uprawnienia architektoniczne

Jak zostać członkiem IARP?

Kto może ubiegać się o członkostwo w IARP i jakie dokumenty są wymagane? Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku oraz jakie koszty są z tym związane?

Obowiązujące procedury i wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o członkostwo w Izbie Architektów RP. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o członkostwo, stawki wymaganych opłat oraz warunki odbioru zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków IARP.

Kto może ubiegać się o członkostwo w IARP?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Członkiem Izby Architektów RP może zostać każda osoba, która spełnia następujące wymagania:

  • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub
  • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane lub
  • jest obywatelem państw członkowskich, który nabył kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP w dziedzinie architektury, odpowiadające „polskim” uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Jakie dokumenty są wymagane?

Kandydaci ubiegający się o członkostwo w IARP powinny złożyć we właściwej ze względu na miejsce swego zamieszkania okręgowej izbie architektów następujące dokumenty:

  • oryginał wniosku o wpisanie na listę członków Izby Architektów
  • oryginał oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych zainteresowanego oraz określające zakres ich publikowania w dokumentach Izby
  • oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów lub odpisu dyplomu
  • oryginał lub kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

W przypadku przedłożenia kopii dokumentów są one potwierdzane za zgodność z oryginałem w biurach okręgowych izb, co wiąże się z opłatą skarbową.

Ile należy czekać na rozpatrzenie wniosku oraz wpis na listę członków IARP?

O przyjęciu do IARP decyduje właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy okręgowa rada Izby Architektów. Decyzja ta podejmowana jest w formie uchwały w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o członkostwo. Wpis na listę członków następuje najpóźniej po 7 dniach od terminu uchwały okręgowej rady architektów.

Co jest wymagane aby odebrać zaświadczenie o wpisaniu na listę architektów?

Podczas odbioru zaświadczenia o wpisaniu na listę członków izby architektów należy dodatkowo przedłożyć:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej – około 500 zł – ustalanej jako 10 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Więcej informacji o opłatach dodatkowych w IARP.
  • Przedłożenie aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej OC , w razie nie korzystania z ubezpieczenia grupowego architektów.

Ubezpieczenie OC architekta

Do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant wymagane jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osoba wnioskująca o członkostwo w IARP może przystąpić do ubezpieczenia grupowego architektów, na korzystniejszych niż ubezpieczenie indywidualne warunkach. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w swojej okręgowej izbie architektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *