Kategorie
Egzamin

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Tekst ujednolicony

§ 1

Aktami regulującymi udzielanie uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa są:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o samorządach zawodowych”,
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zwany dalej „K.p.a.”,
4) rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578  z późn. zm.),
5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 23, poz. 136),
6) statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
7) regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
8) regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

1. Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.
2. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu, podaje do publicznej wiadomości, w formie przyjętej dla ogłoszeń okręgowej izby, termin egzaminu, termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych oraz wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie.

§ 3

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia osobę dopuszczoną do egzaminu o jego terminie listem poleconym, co najmniej na miesiąc przed tym terminem. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1a lub 1b do regulaminu.

§ 4

1. Egzaminy na uprawnienia budowlane oraz określenie w uprawnieniach budowlanych specjalizacji techniczno – budowlanej przeprowadza Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o uprawnienia. W tym celu Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje odpowiednie zespoły egzaminacyjne.
2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:
1) przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca,
2) członkowie zespołu.
3. Tryb powoływania członków zespołu egzaminacyjnego określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołując zespół egzaminacyjny wyznacza z jego składu przewodniczącego zespołu i sekretarza.
5. Regulamin korzystania z centralnego zasobu pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane określa załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 5

1. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:
a) umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, w tym samodzielnego
rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i organizacyjnych,
b) znajomości przepisów prawnych dotyczących budownictwa.
2. Program egzaminu oraz wykaz przepisów i obowiązujący na egzaminie zakres ich znajomości określa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.
3. Z przeprowadzonego egzaminu zespół egzaminacyjny sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
4. Rozstrzygnięcia zespołu egzaminacyjnego mogą być zaskarżane wyłącznie w trybie odwoławczym od decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych.
5. Sekretarz zespołu egzaminacyjnego dokumentuje przebieg postępowania egzaminacyjnego.  Obsługę organizacyjno-administracyjną zespołu egzaminacyjnego może wykonywać w porozumieniu z sekretarzem zespołu wyznaczony pracownik Biura Okręgowej Rady Izby.

§ 6

1. Decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno-budowlanej podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego organu. Wzory decyzji stanowią załączniki nr 5 i 6 do regulaminu.
2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane, a kopie ostatecznych decyzji – o których mowa w ust. 1 – przesyła do Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa oraz do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem wpisu do centralnego rejestru, o którym mowa w art.88a pkt 3 lit. a) ustawy Prawo budowlane, wraz z kartą osobową.

§ 7

1. Obsługę administracyjną Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych zapewnia Biuro Okręgowej Rady Izby.
2. Obsługę administracyjną Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów orzekających zapewnia Biuro Krajowej Rady Izby.

§ 8

1. Członkowie zespołu egzaminacyjnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami rozporządzenia właściwego ministra.
2. Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z tytułu uczestniczenia w pracach Komisji otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Okręgową Radę Izby.

 

ŹRÓDŁO: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *