Kategorie
Praktyka

Formalne procedury zdobywania uprawnień

§ 1.
Aktami regulującymi udzielanie uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów
Budownictwa są:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z późn. zm.) zwana dalej
„ustawą o samorządach zawodowych”,
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z
2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zwany dalej „K.p.a.”,
4) rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.),
5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i
sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających
uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 23, poz. 136),
6) statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
7) regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
8) regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
§ 2.
Komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadają uprawnienia
budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo
budowlane, z wyłączeniem uprawnień do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania
projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności architektonicznej (art. 14 ust.1 pkt 1
w zakresie określonym w art.14 ust.3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane).
§ 3.
1. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia
budowlane oraz wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych należy
do kompetencji Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych Okręgowych Izb Inżynierów
Budownictwa, właściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o nadanie
uprawnień budowlanych (art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządach zawodowych).
2. Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w drugiej instancji w
sprawach nadawania uprawnień budowlanych należy do kompetencji Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy o
samorządach zawodowych).
3. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej
przewodniczącego stosuje się odpowiednio do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i jej
przewodniczącego.
SE003
§ 4.
1. Osoba ubiegająca się o udzielenie uprawnień budowlanych składa wniosek do właściwej
według miejsca zamieszkania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1a, 1b do regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia
wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo
budowlane,
b) zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki
zawodowej lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
c) kartę osobową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
d) życiorys zawodowy,
e) dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
3. (skreślony)
4. Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie
zaświadczenia. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
5. Praktyka zawodowa krajowa, odbyta po dniu 1 stycznia 1995 r., wymaga
udokumentowania w książce praktyki zawodowej opieczętowanej przez właściwy organ
przed rozpoczęciem jej odbywania, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów
budowlanych, usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi
Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku
zamiast książki praktyki zawodowej należy dołączyć zaświadczenie właściwego, według
miejsca odbywania praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną
teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności.
7. W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 1
stycznia 2006 r., uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów
dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
8. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się
przepisów art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b Prawa budowlanego.
§ 5.
1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim
uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie
pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w
przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia
odpowiednie w danym kraju.
2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest odbycie jej pod kierownictwem osoby
posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej
czynnym członkiem samorządu zawodowego.
3. W przypadku osób nadzorujących praktykę zawodową w specjalnościach: kolejowej,
wyburzeniowej i telekomunikacyjnej, wymóg bycia członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego ma zastosowanie od 31 maja 2004 r., natomiast w pozostałych specjalnościach
po dniu 1 stycznia 2003 r.

§ 6
1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych przewodniczący Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej kieruje do powołanego przez siebie, w drodze zarządzenia, zespołu
kwalifikacyjnego.
2. Zespół Kwalifikacyjny powołany jest w składzie od 3 do 5 osób spośród członków
okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z listy egzaminatorów Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej spełniających wymagania określone w regulaminie powoływania członków
zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uchwalanym przez Krajową Komisję
Kwalifikacyjną.
3. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołując zespół kwalifikacyjny
wyznacza z jego składu przewodniczącego zespołu i sekretarza.
4. Z postępowania kwalifikacyjnego zespół kwalifikacyjny sporządza protokół. Wzór
protokołu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
§ 7.
1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający w przypadku stwierdzenia
braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o
uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Wzór
postanowienia stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie
nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu w przypadku:
1) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1,
2) jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 3 rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z
późn. zm.),
3) stwierdzenia podania nieprawdziwych lub fałszywych danych w książce praktyki
zawodowej lub w zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą.
3. Wzory decyzji, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki nr 6 i 7 do regulaminu.
4. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1 i 2, podpisują wszyscy członkowie składu
orzekającego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
§ 8.
Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do
egzaminu osoby ubiegającej się o uprawnienia.
§ 8a
W celu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane Przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej powołuje zespoły egzaminacyjne w składzie od 3 do 6 osób w tym
przewodniczącego i sekretarza spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z
listy egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej spełniających wymagania określone
w regulaminie, o którym mowa w § 6 ust. 2.
§ 9.
Sposób przeprowadzania egzaminów określa regulamin przeprowadzania egzaminów i
nadawania uprawnień budowlanych ustalany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.
§ 10.
1. Obsługę administracyjną Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej zespołów
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zapewnia Biuro Okręgowej Rady Izby.
2.Obsługę administracyjną Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i jej zespołów zapewnia Biuro
Krajowej Rady Izby.
§ 11.
1. Każdy członek zespołu kwalifikacyjnego otrzymuje wynagrodzenie określone przepisami
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)
w wysokości 9 % opłaty dokonanej przez kandydata.
2. Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z tytułu uczestniczenia w pracach
Komisji otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Okręgową
Radę Izby.

 

ŹRÓDŁO: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *