Kategorie
Wymagania

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

§ 1
Aktami regulującymi udzielanie uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa są:

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o samorządach zawodowych”,
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zwany dalej „K.p.a.”,
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. Nr 62 poz.565),
6. statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
7. regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
8. regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

Komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem uprawnień do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności architektonicznej (art. 14 ust.1 pkt 1 w zakresie określonym w art.14 ust.3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane).

§ 3

1. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane oraz wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych należy do kompetencji Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, właściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych (art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządach zawodowych).
2. Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy o samorządach zawodowych).
3. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej przewodniczącego stosuje się odpowiednio do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i jej przewodniczącego.

§ 4

1. Osoba ubiegająca się o udzielenie uprawnień budowlanych składa wniosek do właściwej według miejsca zamieszkania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1a, 1b do regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1. odpis dyplomu inżyniera lub dokument potwierdzający uzyskanie średniego wykształcenia technicznego,
2. zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
3. kartę osobową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
4. życiorys zawodowy,
5. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
3. (skreślony)
4. Praktykę zawodową:
1. odbytą do dnia 15 lutego 1995 r.,
2. odbytą za granicą,
3. odbytą do dnia 2 lipca 2005 r. w specjalności telekomunikacyjnej,
4. odbytą do dnia 28 stycznia 1997 r. w specjalności kolejowej,
5. odbytą do dnia 17 września 2001 r. w specjalności wyburzeniowej,
5. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.Praktyka zawodowa krajowa, odbyta po dniu 14 lutego 1995 r., wymaga udokumentowania w książce praktyki zawodowej opieczętowanej przez właściwy organ przed rozpoczęciem jej odbywania.
6. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub na budowie obiektów budowlanych, usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku zamiast książki praktyki zawodowej należy dołączyć zaświadczenie właściwego, według miejsca odbywania praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności.

§ 5

1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej odbywanej w kraju po dniu 1 stycznia 2003r. jest odbycie jej pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, która nie została zawieszona w prawach członka.
3. W przypadku osób nadzorujących praktykę zawodową w specjalnościach: kolejowej, wyburzeniowej i telekomunikacyjnej, wymóg bycia członkiem właściwej izby samorządu zawodowego ma zastosowanie od 31 maja 2004 r.

§ 6

1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do powołanego przez siebie, w drodze zarządzenia, zespołu kwalifikacyjnego.
2. Zespół kwalifikacyjny powoływany jest zgodnie z regulaminem powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uchwalanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w składzie od 3 do 5 osób, w tym przewodniczący.
3. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołując zespół kwalifikacyjny wyznacza z jego składu przewodniczącego zespołu i sekretarza.
4. Z postępowania kwalifikacyjnego zespół kwalifikacyjny sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

§ 7

1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w określonym terminie nie krótszym niż 30 dni. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu w przypadku:
1. bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1,
2. jeżeli przygotowanie zawodowe osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada, w zakresie wykształcenia lub praktyki, wymaganiom, o których mowa w § 4-5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. Wzory decyzji, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki nr 6 i 7 do regulaminu.
4. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1 i 2, podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 8

Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu osoby ubiegającej się o uprawnienia.

§ 9

Sposób przeprowadzania egzaminów określa regulamin przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych ustalany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 10

1. Obsługę administracyjną Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów kwalifikacyjnych zapewnia Biuro Okręgowej Rady Izby.
2. Obsługę administracyjną Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i jej zespołów zapewnia Biuro Krajowej Rady Izby.

§ 11

1. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej w § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817).
2. Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z tytułu uczestniczenia w pracach Komisji otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Okręgową Radę Izby.

Sekretarz zespołu kwalifikacyjnego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości obowiązującej członków zespołu kwalifikacyjnego.

źródło: piib.org.pl

W odpowiedzi na “Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.”

Paragraf 4 jest nie kompletny, gdyż do wniosku należy dołączyć kopię uprawnień osób podpisujących książkę oraz kopię zaświadczeń przynależności do izby z potwierdzeniem notarialnym zgodności z oryginałem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *