Poniżej podstawowe akty prawne, których znajomość wymagana jest na egzaminie na uprawnienia budowlane. Stan prawny przepisów zgodny z Szczegółowym programem egzaminów z dnia 10.08.2010 opracowanym przez PIIB:

Prawo budowlane – tekst ujednolicony
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

warunki techniczne uzytkowania bud mieszkal Dz.U. z 1999 nr 74 poz. 836

Ustawa o wyrobach budowlanych

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o normalizacji

Rozporzadzenie MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here