Kategorie
Egzamin

Egzamin na uprawnienia budowlane

Kolejna sesja egzaminu na uprawnienia budowlane już za pasem. Poniżej informacje na temat przebiegu samego egzaminu .

Pytania egzaminacyjne tak do egzaminów pisemnych testowych, jak i ustnych,
przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności
i każdej specjalizacji.
Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne
i rodzaje uprawnień.
Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania
zawarte w teście przygotowanym przez Komisję Kwalifikacyjną.
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu) jest niezbędnym
warunkiem przystąpienia (dopuszczenia) do egzaminu ustnego.

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej,
egzamin jest przeprowadzany na:

1) uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,
2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
3) uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w danej specjalności.

Przyjęto zasadę ilościowego doboru pytań testowych:
– 30 % – 35 % z zakresu ustawy – Prawo budowlane i przepisów wydanych na
jej podstawie z wyłączeniem przepisów techniczno-budowlanych,
– 25 % – 30 % z przepisów techniczno – budowlanych,
– 20 % – 30 % z zakresu specjalności,
– 5 % – 10 % z zakresu przepisów związanych (pokrewnych),
– 5 % – 10 % z zakresu Kpa.

Czas egzaminu testowego.
– przy 90 pytaniach – 3 godziny
– przy 75 pytaniach – 2,5 godziny
– przy 60 pytaniach – 2 godziny
– przy 45 pytaniach – 1,5 godziny
– przy 30 pytaniach – 1 godzina

Czas na przygotowanie się do egzaminu ustnego.

– przy 10 pytaniach – do 1 i 1/4 godziny
– przy 8 pytaniach – do 1 godziny
– przy 6 pytaniach – do 3/4 godziny
– przy 5 pytaniach – do 5/8 godziny

Zasady oceny egzaminu ustnego.

Osoba zdająca egzamin odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zastawie
pytań.
W przypadku niejasności w udzielonej odpowiedzi, przewodniczący Zespołu
Egzaminacyjnego oraz członkowie Zespołu – za zgodą przewodniczącego –
mogą zadać egzaminowanemu dodatkowe pytania, nawiązujące do pytania
wylosowanego.
Odpowiedzi na pytania ustne oceniane są przez członków Zespołu Egzaminacyjnego
w skali od 0-5 pkt.

W czasie trwania egzaminu ustnego egzaminowany może posługiwać się tekstami
aktów prawnych i Polskich Norm. W odpowiedzi należy wykazać się
umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy technicznej i znajomością
przepisów prawnych (zrozumienie).

Program do nauki na egzamin testowy.

Program uprawnienia budowlane na KOMPUTER

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.