[20.01.2018] Aktualizacja programu

Aktualizacja bazy pytań do stanu prawnego STYCZEŃ 2018

[20.08.2017] Aktualizacja programu do wymagań PIIB na egzamin JESIEŃ 2017

Aktualizacja bazy pytań – niewielkie zmiany w stosunku do aktualizacji z 09.08.2017.

W aktualizacji usunięto z programu wybór aktów wg znajomości ( ogólnej i szczegółowej) -> PIIB w wymaganiach zrezygnował z podawania stopnia wymaganej znajomości.

[09.08.2017] Aktualizacja bazy pytań wersji na system Windows oraz Android

Do programu dodano 12 nowych aktów prawnych oraz blisko 100 nowych pytań. Baza pytań została zaktualizowana wg stanu prawnego na sierpień 2017 roku.

Rozporządzenie MF z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa4
Rozporządzenie MI z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów.9
Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.3
Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska1
Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej8
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne12
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.3
Rozporządzenie MKiDZN z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
2
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.8
Rozporządzenie MI z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.5
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji4
Kodeks Etyki Zawodowej Architektów  uchw. dn. 18.06.200513

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here