Kategorie
Aktualności Egzamin

Procedury bezpieczeństwa na egzaminach związane z epidemią COVID-19

W celu należytego zabezpieczenia wszystkich uczestników egzaminów na uprawnienia budowlane, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB opracowała procedurę zapewnienia bezpieczeństwa. Procedura zawiera szczegółowe zasady postępowania podczas egzaminów na uprawnienia budowlane przeprowadzanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa COVID-19.

Ogólne zasady

 1. Wszystkie osoby przystępujące do egzaminów na uprawnienia budowlane w okresie pandemii, powinny zostać pouczone o konsekwencjach niezastosowania się do obowiązującej procedury bezpieczeństwa, obowiązujących przepisów epidemiologicznych oraz poleceń wydawanych przez członków okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
 2. Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane ma obowiązek złożyć w dniu egzaminu oświadczenie o stanie zdrowia oraz przekazać je członkom komisji egzaminacyjnej, przed wejściem na salę, w której przeprowadzany jest egzamin. Oświadczenie należy złożyć niezależnie na egzaminie testowym oraz ustnym.
 3. Prawo do wejścia na salę egzaminacyjną przysługuje osobie, która:
  • nie wykazuje objawów chorobowych określonych w oświadczeniu
  • nie kontaktowała się w ciągu ostatnich 14 dni z osobami, u których występowały objawy COVID-19
  • nie podlega obowiązkowej kwarantannie
  • nie zamieszkuje i nie zamieszkiwała w ostatnich 14 dniach z osobami, u których zdiagnozowano COVID-19, ani też przebywających w tym okresie na kwarantannie.
 4. Wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa podczas egzaminów oraz dezynfekcji rąk i zachowania 2 metrów dystansu w stosunku do innych osób przebywających na sali.
 5. Osoby egzaminowane powinny posiadać własne przybory do pisania.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa – egzamin pisemny

 1. Egzamin pisemny przeprowadza się jednocześnie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów z podziałem wg specjalności
  • godzina 9.00 – rozpoczęcie egzaminu dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • godzina 14.00 – rozpoczęcie egzaminu dla wszystkich pozostałych specjalności
 2. Każdemu zdającemu przyporządkowuje się oddzielny stolik oznaczony numerem, do którego komisja dostarcza również oznaczony numerem zestaw pytań. Kolejność stolików jest ustalona i podana do wiadomości w formie graficznej przed wejściem na salę.
 3. Wejście na salę odbywa się w grupach 10 osobowych, wg ustalonej kolejności.
 4. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje zdających przebywających na sali. Nie dotyczy on jedynie sytuacji gdy egzaminowany siedzi przy stoliku i nikt nie przebywa w jego pobliżu.
 5. Testy mogą zostać sprawdzone przez komisje egzaminacyjną co najmniej po upływie 24 godzin o zakończenia testu.

Jak wygląda egzamin testowy na uprawnienia budowlane?

Zasady szczegółowe bezpieczeństwa na egzaminie ustnym

 1. Egzaminowany i członkowie komisji egzaminacyjnej powinny zakrywać usta i nos oraz używać jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 2. Po wylosowaniu pytań egzaminowanych otrzymuje od członka komisji: zestaw pytań, papier do sporządzenia notatek oraz pustą kopertę, do której na koniec przygotowań wkłada wszystkie materiały.
 3. Osoba egzaminowana może posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, norm w formie drukowanej.
 4. Egzaminowany ma również możliwość skorzystania z tekstów aktów i norm w formie elektronicznej, na udostępnionym przez komisję stanowisku komputerowym, które podlega dezynfekcji po każdym użyciu.
 5. Po zakończeniu egzaminu wszelkie materiały i notatki, którymi posługiwał się zdający są przesyłane do siedziby OKK.
 6. Przygotowywanie decyzji można rozpocząć po upływie co najmniej 24godzin od zakończenia egzaminu ustnego.

Przebieg egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane.

Opublikowany przez PIIB pełny tekst procedury

Pełny tekst procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powoduCOVID-19opracowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

PROCEDURA COVID-19 na egzaminach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *