Kategorie
Aktualności Uprawnienia architektoniczne

Ile kosztują uprawnienia architektoniczne w 2024 roku

Sprawdzamy koszty kwalfikacji oraz egzaminu na uprawnienia architektoniczne w 2024 roku. Od czego zależy wysokość opłat i kto je ustala.

Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne IARP rozpoczęły przyjmowanie dokumentów kwalifikacyjnych na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji Lato 2024. Oprócz złożenia wniosku oraz kompletu dokumentów potwierdzających praktykę i wykształcenie, kandydaci muszą ponieść koszty opłat kwalifikacyjnych, które niestety z roku na rok rosną. Sprawdzamy z jakimi kosztami należy się liczyć przystępując do egzaminu w 2024 roku.

Koszty kwalfikacji na uprawnienia architektoniczne w 2024 roku

Ostatnia zmiana wysokości opłat kwalifikacyjnych w IARP miała miejsce 3 marca 2023 roku. Po tej zmianie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej wynoszą odpowiednio:

oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami ( w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń ):

  • z tytułu kwalifikowania 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia złotych i 00/100);

łączone uprawnienia architektoniczne do projektowania i kierowania robotami ( w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń )

  • z tytułu kwalifikowania 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100)
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100)
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych i 00/100)

Kto ustala wysokość opłat kwalifikacyjnych na uprawnienia architektoniczne i na jakiej podstawie

Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala i publikuje na swojej stronie internetowej właściwa krajowa izba samorządu zawodowego. Wysokości opłat są ustalane przez izbę architektów w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy uiścić na rachunek bankowy właściwej izby samorządu zawodowego, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. Opłata stanowi przychód właściwej izby samorządu zawodowego.

Opłata za przeprowadzenie kwalfikacji dokumentów potwierdzających praktykę zawodową oraz wykształcenie nie podlega zwrotowi, natomiast opłata za udział w egzaminie na uprawnienia architektonicze, może być zwrócona w przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu lub usprawiedliwionego zrezygnowania z udziału w egzaminie.

 Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie z opłat za postępowanie kwalifikacyjne. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie może być wyższe niż 9% opłaty ponoszonej przez kandydata ubiegającego się o nadanie uprawnień architektonicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *