Kategorie
Aktualności Zmiany

Elektroniczny dziennik budowy oraz książka obiektu budowlanego

Zmiany w przepisach w III kwartale 2021 roku umożliwiające prowadzenia dziennika budowy oraz książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej i z dostępem online. Zmiany w rejestrach osób posiadających uprawnienia oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Elastyczne ustalanie terminów egzaminów na uprawnienia budowlane i informatyzacja obowiązujących procedur.

MRPiT przygotowuje rozwiązania legislacyjne umożliwiające wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy oraz książki obiektu budowlanego. Wg założeń projektu legislacyjnego Rady Ministrów nr UD196 zmiany miałyby zostać uchwalone w III kwartale 2021 roku.

Zmiany to kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w zakresie budownictwa. Ich zasadniczym celem jest dalsze uproszczenie procesu inwestycyjnego oraz obowiązujących procedur budowlanych.

Projekt zakłada wprowadzenie powyższych zmian w kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo budowlane oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Co dokładnie zmieni się w przepisach?

01. Elektroniczny dziennik budowy.

Zaplanowane zmiany w Ustawie Prawo budowlane, wprowadzą dla inwestora alternatywne rozwiązanie w odniesieniu do obecnego stanu prawnego – możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej. Inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca na (np. na telefonie komórkowym lub komputerze), bez konieczności udawania się na teren budowy czy skanowania stron dziennika. Inwestor będzie miał możliwość na bieżąco analizować wpisy dotyczące postępu prac za pomocą elektronicznego dziennika budowy.

Oczywiście dotychczasowa możliwość prowadzenia dziennika budowy w formie papierowej zostanie zachowana. To od inwestora zależeć będzie, która forma prowadzenia dokumentacji będzie dla niego dogodniejsza.

02. Elektroniczna książka obiektu budowlanego.

Na podobnych zasadach jak dla dziennika budowy wprowadzone zostaną rozwiązania prawne umożliwiające prowadzenie książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Założenia do projektu co prawda nie precyzują czy forma papierowa zostanie zastąpiona elektroniczną. Natomiast należy na tym etapie przyjąć, iż ustawodawca dopuści dwie formy dokumentowania alternatywnie.

03. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Projekt zakłada dostosowanie systemów informatycznych instytucji prowadzących centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Zmiany mają umożliwić dostęp do bazy danych online oraz szybsze i sprawniejsze przekazywanie informacji pomiędzy instytucjami.

Przypomnijmy, iż aktualnie obowiązujące zapisy Ustawy Prawo budowlane zakładają, by wpisy dokonywane były na podstawie ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień lub ukaraniu. Organy samorządów architektów i inżynierów przekazują następnie te informacje do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który z kolei wprowadza je do rejestrów. Z punktu widzenia organizacji oraz czasu trwania takie procedury wydają się być wysoce nieefektywne.

04. Wprowadzenie obowiązku ustanowienia kierownika budowy i obowiązku zamieszczenia tablicy informacyjnej także w przypadku rozbiórki.

Projekt zmian w Ustawie Prawo budowlane wprowadza przepisy o obowiązku ustanowienia kierownika budowy i zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki. W ramach uszczegółowienia tych przepisów wprowadza się m.in. zmianę w wyniku której, przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor będzie zobowiązany ustanowić kierownika budowy w przypadku rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę. Uzupełnia się również przepisy o obowiązek zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki wymagającej uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

05. Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane – zmiany

Projekt zmian zakłada wprowadzenia norm prawnych umożliwiających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny – tj. w terminach ustalanych przez właściwe izby samorządu zawodowego.

Dotychczas obowiązujące przepisy zakładają przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane co najmniej dwa razy w roku. Egzaminy odbywają się w tym samym dniu i godzinie we wszystkich okręgowych izbach. Dodatkowo izby obowiązują procedury dotyczące m.in. terminów kwalifikacji oraz informowania kandydatów o zatwierdzeniu, odrzuceniu lub konieczności uzupełnienia ich wniosków.

06. Pozostałe zmiany w procedurach związanych z samorządami zawodowymi

Planowane zmiany zakładają również dostosowanie rozwiązań w zakresie:

  • organizacji okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego;
  • umożliwienia pracy w trybie zdalnym Krajowym i okręgowym sądom dyscyplinarnym izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa;
  • zagwarantowania stronom i uczestnikom postępowania, tak zarówno w zakresie odpowiedzialności zawodowej, jak i dyscyplinarnej, członkom samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, prawa dostępu do zapoznania się z aktami sprawy także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *