Kategorie
Wymagania

Uprawnienia wyburzeniowe – warunki uzyskania

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie właściwego wykształcenia do uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności techniczno-budowlanej, uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest :

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

a) ukończenie studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycie rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenie wyższych studiów zawodowych (tytuł inż.), w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycie rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenie studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycie dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenie wyższych studiów zawodowych (tytuł inż.), w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycie trzyletniej praktyki na budowie.

Natomiast zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn.zm.) kwalifikowanie wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Poniżej prezentujemy wykaz wykształcenia odpowiedniego dla specjalności wyburzeniowej:

– uprawnienia budowlane bez ograniczeń – ukończone studia magisterskie na kierunku:

1) budownictwo (wykształcenie odpowiednie);

2) górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż (wykształcenie odpowiednie);

3) inżynieria wojskowa (wykształcenie odpowiednie).

Jak wynika z powyższego dopiero uzyskanie tytułu magistra inżyniera na jednym ze wskazanych kierunków studiów upoważniać będzie Pana do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w przedmiotowej specjalności techniczno-budowlanej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 21 ww. rozporządzenia MTiB uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej nadawane są wyłącznie bez ograniczeń i uprawniają (łącznie) do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robotami związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy – Prawo budowlane, warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

W świetle § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia MTiB, osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki w książce praktyki zawodowej. Osoba, która zamierza odbyć praktykę zawodową, składa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa, książkę praktyki zawodowej do jej opieczętowania i zarejestrowania. Izba zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia (§ 4 ust. 2) Tak więc dopiero po opieczętowaniu książki można rozpocząć odbywanie wymaganej praktyki zawodowej.

§ 4 ust.3 ww. rozporządzenia MTiB określa rodzaje wpisów dot. odbywanej praktyki zawodowej.

Ponadto informujemy, że ostateczna decyzja w zakresie uznania posiadanego wykształcenia za odpowiednie oraz uznanie praktyki zawodowej, należy do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa, która mając wgląd w przedłożone dokumenty może dokonać ich oceny.

Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *