Kategorie
Aktualności Prawo

Stare uprawnienia można już dodawać do e-Crub

Uprawnienia budowlane wydane przed 1995 rokiem można już dodawać co systemu e-Crub. Urzędnicy sami sprawdzą uprawnienia budowlane.

1 sierpnia 2022 r. w życie weszła nowa platforma e-CRUB (elektroniczny Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych). Jest to system stworzony w celu usprawnienia i cyfryzacji procesów związanych z rejestracją oraz weryfikacją uprawnień osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Jego celem jest zapewnienie większej przejrzystości i efektywności w sektorze budowlanym oraz wymiany informacji o uprawnieniach budowlanych.

Automatyczny Wpis do e-CRUB

Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 r., zostały automatycznie wpisane do nowego systemu e-CRUB. Wynika to z faktu, że pierwotny Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych (CRUB) obejmował już tę grupę uprawnionych.

Uprawnienia budowlane wydane przez 1 stycznia 1995 r. dodawane są na wniosek

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r., a nie były dotąd widoczne w rejestrze, nowelizacja ustawy Prawo budowlane umożliwiła ich wpis do e-CRUB. Aby to zrobić, wymagane jest członkostwo w izbach samorządu zawodowego i złożenie wniosku do izby.

W celu wpisu do e-CRUB, należy złożyć wniosek do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Wniosek można przekazać osobiście, listownie lub elektronicznie przez platformę ePUAP. Dołączenie oryginału uprawnień budowlanych lub ich odpisu poświadczającego zgodność z oryginałem przez notariusza jest wymagane, o ile izba nie posiada już tych dokumentów.

Do czego służy system e-CRUB

System e-CRUB (elektroniczny Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych) pełni kilka kluczowych funkcji w branży budowlanej, głównie w Polsce. Jego główne zastosowania to:

  • Centralizacja informacji: e-CRUB służy jako scentralizowane źródło informacji o osobach posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ułatwia to dostęp do informacji zarówno dla instytucji publicznych, jak i prywatnych podmiotów.
  • Weryfikacja uprawnień budowlanych: Dzięki e-CRUB łatwo jest sprawdzić, czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia określonych ról w branży budowlanej, takich jak architekt, inżynier, kierownik budowy, itp. Jest to szczególnie ważne w kontekście przestrzegania przepisów prawa budowlanego i zapewnienia bezpieczeństwa na budowach.
  • Uproszczenie procesów administracyjnych: System e-CRUB pozwala na eliminację konieczności dołączania kopii uprawnień i innych dokumentów w różnego rodzaju wnioskach i zgłoszeniach składanych w urzędach. To znacznie usprawnia procesy administracyjne związane z budownictwem.
  • Dostęp dla organów nadzoru: Organom administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzorowi budowlanemu system umożliwia szybką weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
  • Dostępność publiczna: Publiczna wyszukiwarka e-CRUB dostępna na odpowiedniej stronie internetowej umożliwia każdemu zainteresowanemu sprawdzenie, czy dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, co zwiększa transparentność i zaufanie w branży.
Uprawnienia budowlane urzędnik sprawdzi w e-Crub bez potrzeby dostarczania zaświadczenia.

Czas oczekiwania

Standardowy czas rozpatrzenia wniosku przez okręgową komisję kwalifikacyjną wynosi do 3 miesięcy. Istnieje możliwość przyspieszenia procesu w przypadkach, gdy wnioskowane uprawnienia są już zarejestrowane w izbie.

Korzyści z wpisu do e-CRUB

Posiadanie wpisu do e-CRUB eliminuje konieczność dołączania kopii uprawnień w różnych procedurach administracyjnych. Wyszukiwarka e-CRUB, dostępna dla organów administracji oraz publicznie na stronie internetowej, umożliwia szybką weryfikację statusu uprawnionych. Jest to istotne dla przejrzystości procesów budowlanych i administracyjnych.

Inżynierowie i architekci posiadający wpis do e-CRUB nie muszą załączać kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach i zgłoszeniach składanych w urzędach.

Wprowadzenie systemu e-CRUB stanowi istotne usprawnienie wymiany informacji o uprawnieniach osób pracujących w sektorze budowlanym w Polsce. Umożliwia ono efektywne zarządzanie i weryfikację uprawnień budowlanych, przyczyniając się do zwiększenia efektywności, przejrzystości oraz profesjonalizacji branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *