Kategorie
Zmiany

Duże zmiany w prawie budowlanym 2015

Uchwalona 16.01.2015 przez Sejm RP nowelizacja prawa budowlanego przynosi wiele poważnych zmian dla budujących. Najważniejsze z nich to:

  1. Likwidacja pozwolenia na budowę oraz przebudowę domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki
  2. Zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych
  3. Rezygnacja z obowiązku informowania o zamierzonym rozpoczęciu robót budowlanych. Do tej pory inwestor powiadamiał nadzór budowlany 7 dni wcześniej.
  4. Wprzypadku gdy stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę będzie wyłącznie inwestor, roboty budowlane będzie można rozpocząć na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  5. Rozszerzona zostanie lista obiektów, dla których nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Będą to m.in: wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o pow. do 35 m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 pow. działki, parterowe budynki handlowe lub usługowe o pow. do 35 m2, przy czym liczba obiektów nie może być większa niż 1 na 1000 m2.

 

Aktualny tekst ustawy Prawo Budowlane znajdziesz tutaj: PRAWO BUDOWLANE

4 odpowiedzi na “Duże zmiany w prawie budowlanym 2015”

Który artykuł PB mówi o likwidacji pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania nie przekracza granicy działki?

art. 1 pkt 5 a ustawy z dnia 15.01.2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Wprowadza on do dotychczasowej ustawy art. 29 pkt 1a „wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których został zaprojektowany”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *