Skip to main content

Uprawnienia wyburzeniowe – warunki uzyskania

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie właściwego wykształcenia do uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności techniczno-budowlanej, uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest : 1) do projektowania bez ograniczeń i […]

Czytaj więcej

Torowiska tramwajowe a uprawnienia budowlane

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kręgu osób upoważnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odniesieniu do torowisk tramwajowych należy pochylić się nad przedmiotowym zagadnieniem i szukać wyjaśnienia w obowiązujących przepisach. Problem pojawia się przy odpowiedzi na pytanie, czy torowiska tramwajowe może projektować i nadzorować osoba posiadająca uprawnienia w specjalności kolejowej czy drogowej. Szukając odpowiedzi na pytanie, należy zaznaczyć, że […]

Czytaj więcej

Wypełnianie książki praktyki zawodowej – porady

Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w „Książce praktyki zawodowej” – zarejestrowanej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania. Stronę tytułową książki należy odpowiednio wypełnić. W „Książce praktyki zawodowej” należy: wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu […]

Czytaj więcej

Uprawnienia budowlane z Unii Europejskiej

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB. Czy osoba mająca uprawnienia budowlane jednego z krajów należących do UE, aby móc wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie na terenie Polski, musi przystąpić do jednej z okręgowych izb inżynierów budownictwa w Polsce i opłacać w niej składki członkowskie oraz składki na ubezpieczenie, czy też zwolniona jest z tego obowiązku i mimo to może […]

Czytaj więcej

Egzamin na uprawnienia budowlane – Ustawy i rozporządzenia

Poniżej zestawiono listę podstawowych ustaw i rozporządzeń wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane dla każdej specjalności. Pliki są aktualne na grudzień 2010, zebrane w jednym miejscu by ułatwić naukę i ograniczyć czas na żmudne przeglądanie  serwisów prawnych. Wszystkie pliki w jednym katalogu: Lista plików: Lista plików: BHP przy robotach budowlanych.pdf kodeks cywilny.pdf Kodeks pracy – […]

Czytaj więcej