Kategorie
Wymagania

Uprawnienia budowlane z Unii Europejskiej

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB.

Czy osoba mająca uprawnienia budowlane jednego z krajów należących do UE, aby móc wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie na terenie Polski, musi przystąpić do jednej z okręgowych izb inżynierów budownictwa w Polsce i opłacać w niej składki członkowskie oraz składki na ubezpieczenie, czy też zwolniona jest z tego obowiązku i mimo to może kierować pracami budowlanymi na terenie Polski?

Jak to się ma do wzajemnego uznawania uprawnień?

Obywatel państwa członkowskiego, tj. obywatel jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, które będą różne w zależności od wybranej procedury.

W obecnym stanie prawnym istnieją trzy możliwości uzyskania upoważnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP. Może to nastąpić przez:

1) zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane,

2) uznanie kwalifikacji zawodowych,

3) dopuszczenie do świadczenia usług transgranicznych.

Wskazane procedury mają na celu umożliwienie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mimo iż odbywa się to w różny sposób.

W każdym z ww. przypadków obywatel państwa członkowskiego, aby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Jednak nie w każdym przypadku musi opłacać składki.

Opłacanie składek i ubezpieczenia jest obowiązkowe w przypadku uzyskania polskich uprawnień budowlanych i uznania kwalifikacji zawodowych. Powyższe wynika z faktu, iż osoby uzyskujące w ten sposób uprawnienia stają się pełnoprawnymi członkami izby samorządu zawodowego.

Inaczej jest w przypadku dopuszczenia do świadczenia usług transgranicznych.Przedstawiciele zawodów regulowanych tymczasowo świadczący w Polsce usługi transgraniczne nie są obciążani składkami ani innymi opłatami z uwagi na fakt, że ich członkostwo ma wyłącznie charakter formalny i ma służyć przede wszystkim celom informacyjnym i kontrolnym. Przedmiotowe członkostwo nie wiąże się z uprawnieniami wynikającymi standardowo z członkostwa w izbie, takimi jak np. prawo wyboru.

Osoby świadczące usługi transgraniczne zobowiązane są jednak do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia, które obejmuje wykonywanie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkludując, każda osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne musi być członkiem izby samorządu zawodowego, ale różne są zasady tego członkostwa. Przedmiotową kwestię należy każdorazowo wyjaśnić w izbie.

Powyższe zgodne jest z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30 września 2005 r., str. 22 z późn. zm.).

W odpowiedzi na “Uprawnienia budowlane z Unii Europejskiej”

No to z ciekawości… Jak są traktowane uprawnienia z Niemiec ? bo z tego co mi wiadomo nasze pełne uprawnienia są w DE sprowadzone do ograniczonych ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *