Prezentujemy statystyki dotyczące liczebności członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz szczegóły dotyczące struktur organizacyjnych w 2012 roku.

[tlt_header important=”3″]LICZBA CZŁONKÓW [/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]115 663 – członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2012 r., [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]5798 nowych członków przyjęto w 2012 r., [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]54,38% osób nowo przyjętych miało mniej niż 36 lat, [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]62 396 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,95%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21831 członkami (18,87%), a trzecie instalacje elektryczne liczące 16 829 osób (14,55%), [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]22 inżynierów liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe. [/tlt_list_item]
[/tlt_list]
[tlt_header important=”3″]STRUKTURY ORGANIZACYJNE [/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB, [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach, [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2657 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB, [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]17 199 członków liczyła w 2012 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB. [/tlt_list_item]
[/tlt_list]
[tlt_header important=”3″]KOBIETY W PIIB [/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]11,45% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88,55% mężczyźni, [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]5225 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 i jest to największa damska reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza jest również grupa wiekowa 56-65 i wynosi 37092 [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]63% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 36% stanowią technicy i 2% majstrowie. [/tlt_list_item]
[/tlt_list]
[tlt_header important=”3″]DOSKONALENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH [/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]30 401 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę w 2012 r. Najwięcej w Mazowieckiej OIIB ponad 7 tys. osób i Śląskiej OIIB – około 4 tys. osób, [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ponad 25% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach w 2012 r., [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ponad 1,6 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby w 2012 r., [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]3163 członków naszej Izby uczestniczyło w konferencjach i wycieczkach technicznych. [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]3 tyle szkoleń e-learningowych pojawiło się na naszej stronie internetowej, rozpoczynając nową propozycję szkoleniową – e-learning, cieszącą się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie na stronie znajduje się 9 szkoleń. [/tlt_list_item]
[/tlt_list]
[tlt_header important=”3″]LICZBA NOWYCH CZŁONKÓW W 2012 ROKU [/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]4921 osób uzyskało uprawnienia budowlane w 2012 r [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]9 w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, wyburzeniowej, kolejowej, telekomunikacyjnej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]32 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego. [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]16 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. [/tlt_list_item]Osoby, które w 2012 r. wystąpiły o uznanie kwalifikacji reprezentowały siedem państw: Niemcy, Irlandię, Francję, Czechy, Włochy, Hiszpanię i Wlk. Brytanię. [/tlt_list_item]
[/tlt_list]
[tlt_header important=”3″]ETYKA ZAWODOWA [/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]520 spraw wpłynęło w 2012 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w tym: 424 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 63 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 33 pozostawały poza kompetencją Izby, [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]491 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 68 z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 423 z odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2012 r. – 150 spraw było w toku. [/tlt_list_item]
[/tlt_list]
[tlt_header important=”3″]SPRAWUJEMY NADZÓR NAD NALEŻYTYM WYKONYWANIEM ZAWODU[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]2 sprawy wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2012 r. z tytułu odpowiedzialności zawodowej jako do sądu I instancji i 32 sprawy (24 odpowiedzialność zawodowa i 8 odpowiedzialność dyscyplinarna) jako do sądu II instancji. [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]188 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 174 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 14 spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 86 sprawach; w 34 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów, w 23 sprawach umorzyły postępowania, w 30 sprawach orzekły o zatarciu kary, a 112 pozostało w toku. [/tlt_list_item]
[/tlt_list]
źródło: PIIB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here