Kategorie
Pytania egzamin ustny

Pomorska konstrukcyjne wykonawcze

Egzamin ustny  na uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane wykonawcze bez ograniczeń, Kujawsko-Pomorska Izba, jesień 2017

Pisemny – żeby zdać wystarczy nauka z programem.
Ustny – zdany, ucząc się przerabiałem pytania z komentarzy z tej strony i zaznaczałem sobie w normach i rozporządzeniach najważniejsze rzeczy.
Dokładnie trzeba znać: Prawo budowlane, BHP, Warunki techniczne.

Moje pytania:
– pochylnie dla niepełnosprawnych > WT,
– zmiany nieistotne i PnU > PB,
– podbudowywanie fundamentu budynku istniejącego > Podręcznik Majstra budowlanego,
– zasada kształtowania i funkcja wieńców w ścianie wewnętrznej > Norma konstrukcje żelbetowe,
– zadania państwowej służby geologicznej > prawo geologiczne i górnicze,
– co musi zawierać decyzja o zajęciu pasa drogowego > Rozporządzenie o zajęciu pasa,
– obowiązki pracodawcy przy pracach szczególnie niebezpiecznych > rozporządzenie BHP ogólne,
– co wyznacza geodeta na budowie > rozporządzenie o czynnościach geodezyjnych na budowie,

Inne pytania z tej sesji:
– rola trzpieni w ścianach murowanych,
– jak pobierać próbki wyrobów budowlanych
– dylatacje w murach – norma murowa
– dylatacje w ścianach szczelinowych – norma murowa,
– więźba płatwiowo-kleszczowa na ścianie szczelinowej,
– organy administracji geologicznej,
– sucha metoda wykonywania elewacji,
– metoda lekka-mokra,
– posadzki przemysłowe,
– dojścia do urządzeń,
– minimalny rozstaw prętów > norma żelbetowa,
– zabezpieczenie wykopów przed deszczem,
– wpływ budynku na środowisko w opisie technicznym budynku,
– montaż płyt kanałowych,
– krajowa ocena techniczna na ile i od kiedy obowiązuje,
– projekty powtarzalne – adaptacja projektu do działki, warunków gruntowych itp.,
– przyłącze telekomunikacyjne,
– strop nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem,
– co to jest strefa pożarowa,
– rozdział nieruchomości,
– remonty jakich obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu nie trzeba zgłaszać,,
– dokumenty potrzebne do pozwolenia na rozbiórkę,
– co to jest regionalny wyrób budowlany,
– sprawozdanie z próbnego obciążenia pali > na końcu normy palowej.
– obowiązku kierownika budowy,
– obowiązki kierownika budowy w zakresie BHP,
– otulina,
– ugięcie elementów żelbetowych,
– połączenie słupa stalowego ze stopą,
– połączenie słupa prefabrykowanego ze stopą,
– prawa członka izby,
– co to jest umowa,
– dokumenty potrzebne do zgłoszenia > PB,
– przejęcie PnB przez inną osobę – co potrzeba > PB,
– co to jest lokal,
– dokumentacja użytkowa budynku (KOB itp),
– układanie mieszanki betonowej,
– wykonywanie słupa żelbetowego,
– co może być przyczyną awarii dachów i stropodachów pod względem projektowym, wykonawczym i eksploatacyjnym,
– kapinosy w płytach,
– pale ATLAS
– prowadzenie robót ziemnych zimą,
– roboty ziemne w sąsiedztwie budynków,
– wymagania dla szybów windowych > WT,
– REI – co to,
– po co dzielimy budynki na wysokości > WT – tutaj chodziło o bezpieczeństwo pożarowe,
– zajęcie pasa drogowego,
– połączenie na zakład prętów > norma żelbetowa,
– połączenie na zakład siatek zgrzewanych > norma żelbetowa,
– tynki trójwarstwowe,
– tynki kat 3 > norma tynkowa,
– co należy dołączyć do wniosku o PnB,
– co powinien zawierać plan zagospodarowania terenu i co powinno się znajdować w części rysunkowej,
– co należy zawrzeć w części rysunkowej BiOZ,
– recyrkulacja > WT,
– podłogi w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,
– dokumentacja strzałowa,
– dla jakich budynków nie jest potrzebne pozwolenie na rozbiórkę,
– pozwolenie wodnoprawne,
– strop porotherm,
– strop filigran,
– strop Kleina – dodatkowo pytanie jak go wzmacniać – przez obetonowanie belek,
– BHP przy rusztowaniach,
– zbrojenie i betonowanie belek wielo i jednoprzęsłowych,
– praca na wysokości,
– wysokości podokienników w zależności od wysokości > WT,
– montaż papy termozgrzewalnej i asfaltowej,
– betonowanie w już wykonanym deskowaniu,
– beton hydrotechniczny,
– gdzie rysują się elementy żelbetowe,
– budynki rolnicze jaki beton, jaka stal, jaka otulina,
– kiedy nie można dopuścić do prac młodocianych,
– dokumenty potrzebne do zmiany sposobu użytkowania,
– co to jest sieć uzbrojenia terenu,
– co to jest dokumentacja geologiczno-inżynierska,
– kiedy rzecznik odpowiedzialności zawodowej może być wyłączony ze sprawy > KPA,
– więźba bezrozporowa,
– więźba rozporowa,
– kto prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyny katastrofy budowlanej,
– rozbiórka zabytku > tutaj ważne, że potrzebna jest decyzja o wykreśleniu zabytku z rejestru > PB,
– co to są i jakie są rodzaje wód > prawo wodne,
– przyłącze energetyczne,
– pomieszczenia na czasowy/stały pobyt ludzi,
– szerokość schodów,
– jakich drabin nie wolno stosować w zakładach pracy,
– co musi zawierać zgłoszenie zajęcia pasa drogowego,
– kiedy może być cofnięty projekt geologiczny,
– kominy (spalinowe, dymowe, wentylacyjne),
– co to jest obiekt użyteczności publicznej,
– od czego zależy procedura montażu i demontażu rusztowania,
– LVL wg Eurokodu 5 – drewno,
– od czego zależy wysokość, średnica komina.

Mam nadzieje, że pytania które zamieściłem pomogą przyszłym uprawnionym, bo mi pytania na tej stronie bardzo pomogły w przygotowaniach:)
Powodzenia,
Mateusz W uprawniony inżynier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *