Kategorie
Samorządy

Kodeks etyki zawodowej członków PIIB

Kodeks etyki zawodowej inżyniera budownictwa określa przyjęte zasady postępowania oraz dobre praktyki, którymi powinni kierować się inżynierowie będący członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dotyczą one relacji zawodowych,  relacji pomiędzy samymi członkami izb jak również relacji ze społeczeństwem.

Inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego. Celem kodeksu etyki zawodowej jest określenie ogólnie uznanych zasad postępowania podczas wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Zagadnienia określone w kodeksie etyki zawodowej

 • Cele działalności inżynierskiej
 • Członkowie izby a społeczeństwo
 • Członek izby a środowisko
 • Relacje pomiędzy członkiem izby a jego zleceniodawcą i pracodawcą
 • Stosunek do zawodu
 • Lojalność i solidarność zawodowa
 • Praca w samorządzie zawodowym
 • Stosunek do organów samorządu zawodowego

Sankcje dyscyplinarne za naruszenie kodeksu

Pomimo tego, że większość zapisów w kodeksie etyki to jedynie wytyczne i zalecenia, a nie zakazy oraz nakazy, warto wiedzieć, iż za nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej inżynierowi grożą sankcje dyscyplinarne. Zgodnie z art. 54 ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa za naruszenie obowiązków ( w tym także zasad etyki zawodowej ) członek izby może zostać ukarany: upomnieniem, naganą, okresowym zawieszeniem w prawach członka a nawet skreśleniem z izby.

Najczęściej występującymi przypadkami łamania etyki zawodowej są:

 • podważanie kompetencji i umiejętności innych członków samorządu
 • nieuczciwa konkurencja
 • brak wykonywania powierzonych obowiązków w pełnym zakresie
 • wydawanie opinii lub ekspertyz niezgodnych ze sztuką budowlaną, a jedynie po myśli zleceniodawcy
 • podejmowanie zadań bez odpowiednich uprawnień, wprowadzanie w błąd innych co do zakresu posiadanych uprawnień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *