Kategorie
Wymagania

Warunki uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej

Specjalizacją techniczno-budowlaną określany jest etap przejściowy pomiędzy uprawnieniami budowlanymi a tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku przewiduje uzyskanie specjalizacji w trybie decyzji administracyjnej po spełnieniu warunków określonych poniżej.

Warunkiem uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej jest:

  1. posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
  2. odbycie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 1 w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć:

  1. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych;
  2. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, o której mowa w § 17 pkt 2, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji

Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych

Lp.

Specjalność uprawnień budowlanych

Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

1

konstrukcyjno-budowlana

– geotechnika,

– obiekty budowlane budownictwa ogólnego,

– obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

– obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,

– budowle wysokościowe,

– rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.

2

inżynieryjna hydrotechniczna

– śródlądowe budowle hydrotechniczne,

– morskie budowle hydrotechniczne,

– obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,

– melioracje wodne.

3

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne,

– sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

– sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

4

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,

– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,

– trakcje elektryczne.

 

4 odpowiedzi na “Warunki uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej”

Dzień dobry! Mama pytanie jeżeli mam uprawnienia bez ograniczeń w danej specjalności to teraz muszę dodatkowo starać się o specjalizację? Z tego by wynikało że moje uprawnienia bez ograniczeń zostały mocno ograniczone.

Nie ma potrzeby robienia specjalizacji, jej brak w niczym nie ogranicza posiadanych już uprawnień budowlanych.
Tak naprawdę specjalizacja w obecnym stanie prawnym daje bardzo niewiele realnych korzyści.

Witam,
jeśli staram się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a we wniosku o nadanie uprawnień mam wzmiankę o specjalizacji techniczno-budowlanej, tj. „do projektowania*/do kierowania robotami budowlanymi*
w specjalności* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
bez ograniczeń*/w ograniczonym zakresie*
o nadanie specjalizacji techniczno – budowlanej**………………………………………………………………………………………………..”
to rozumiem, że rubryki o specjalizacji techniczno-budowlanej nie wypełniam?
Pozdrawiam

Tak, tej pozycji w przypadku starania się o uprawnienia budowlane nie wypełnia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *