Kategorie
Aktualności

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej dla studiujących na kierunku Transport

Zgodnie z wprowadzonym  dnia 21 kwietnia 2011r.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2011r.) absolwenci kierunku Transport o specjalności „Drogi Kolejowe” mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane przewidziane dla specjalności kolejowych.

To bardzo dobra wiadomość dla studentów i absolwentów , którzy dotychczas byli pomijani przy zdobywaniu i nadawaniu uprawnień budowlanych, pomimo, że ich wiedza oraz program studiów i praktyka zawodowa  były często zgodne z wymaganiami dla kierunków Drogi Kolejowe.

Uprawnienia budowlane kolejowe – Poniżej zamieszczamy całą treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235 i Nr 94, poz. 551) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528) wprowadza się następujące zmiany:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)   w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.  Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, albo u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż połowę wymaganego okresu.”;
2)   w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.  W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku, zamiast książki praktyki zawodowej, należy dołączyć zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności.”;
3)   § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1.    Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: bocznica kolejowa, linia kolejowa wraz z punktami eksploatacyjnymi i posterunkami technicznymi, torowe instalacje techniczne oraz inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987), z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2.
2.   Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi polegającymi na remoncie lub rozbiórce, z wyłączeniem obiektów budowlanych na terenach eksploatacji górniczej i osuwisk.”;
4)   w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.”;
5)   w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych”:
a)  część „Specjalność kolejowa” otrzymuje brzmienie:
„Specjalność kolejowa
1.   Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo lub kierunku transport (O).
2.   Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku budownictwo lub kierunku transport (O).”,
b)  w części „Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – ukończone studia magisterskie na kierunku:
1)   inżynieria środowiska (O);
2)   wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (O);
3)   inżynieria naftowa i gazownicza (O).”.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Nadanie uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub na podstawie wniosku złożonego przed tym dniem uprawnia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wynikającym z przepisów dotychczasowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)   Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

10 odpowiedzi na “Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej dla studiujących na kierunku Transport”

Czy to prawda, że uprawnień w specjalności kolejowej nie może zdobyć osoba z wadą wzroku? Słyszałam tak od kolegi studiującego na magisterce szynowej, ale nie mogę znaleźć potwierdzenia w prawie budowlanym. Z góry dziękuję za odpowiedź

Dodam że na Wydziałach transportu są także specjalności takie jak logistyka Wychodzi więc że i logistyk może zdobyć uprawnia w specjalności kolejowej nie ucząc się niczego na temat projektowania dróg kolejowych 🙂
Ciekawie natomiast wygląda sprawa z uprawnieniami dla sterowania ruchem kolejowym. Z tego co pisze Marcin dnia 26 września 2011 r. urządzania sterowania ruchem kolejowym będą mogli robić torowcy, którzy o automatyce się nie uczą, a także jak zauważyłem nawet logistycy, spedytorzy itd. którzy mają na dyplomie Transport oraz zdobyli praktykę budowlaną 😉

Mimo specjalności logistycznych, są przedmioty podstawowe dla całego roku, na których każda specjalność uczy się o projektowaniu kolei

Nie prawda, na Politechnice Śląskiej nie ma takich przedmiotów, o kolei nie ma praktycznie nic.

Analizując to rozporządzenie, zauważcie Państwo, żę zawiera ono w sobie pomijaną aktualnie specjalność sterowanie ruchem kolejowym. Świadczy o tym powołanie się w rozporządzeniu z dnia 21 kwietnia 2011r (zmieniające rozporządzenie funkcji technicznych w budownictwie) na Dz.U. Nr 151 poz. 987 (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie)- jest tam zapis dotyczący urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej.. Proponuje wszystkich zainteresowanych specjalnoscią sterowanie ruchem kolejowym o prześledzenie powyższych rozporządzeń dokładnie, wynika z tego jasno, iż specjalność ta dubluje się w specjalności kolejowej jak i w specjalności elektroinstalacyjnej 🙂

Czyli jak jest w końcu nie trzeba mieć skończonej specjalizacji na budownictwie „drogi kolejowe” lub „drogi żelazne” jak wcześniej. Tylko wystarczy budownictwo na poziomie magisterskim?

Nie ma znaczenia specjalność, ważny jest kierunek studiów dla specjalności kolejowej trzeba skończyć studia na kierunku budownictwo lub transport nie ważne w jakiej specjalności. W artykule jest błąd.

A co ze specjalnością Sterowanie ruchem kolejowym również na kierunku transport – o tym się nie mówi a obecnie brak tej specjalności w uprawnieniach budowlanych powoduje ogromne kłopoty przy modernizacjach kolejowych-brak wykwalifikowanej kadry inzynierskiej mającej pojęcie o zabezpieczeniu ruchu kolejowego.

Uprawnienia kolejowe dla kierunku transport- jedyne pozytywne osiągnięcie związane ze słowem transport obecnie nam panującego Grabarczyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *