Kategorie
Rodzaje

Specjalizacja techniczno-budowlana

Co to jest specjalizacja techniczno-budowlana i jak ją uzyskać. Jakie korzyści i uprawnienia przysługują osobom, które ją posiadają?

Specjalizacja techniczno-budowlana jest często określana jako bardziej zaawansowana forma uprawnień budowlanych. Jest potwierdzeniem specjalistycznej wiedzy z konkretnego zakresu sztuki budowlanej. Stanowi w pewnym sensie pośredni etap między uprawnieniami budowlanymi, a tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Specjalizacje techniczno-budowlane wyodrębniane są dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Jakie specjalizacje techniczno-budowlane można uzyskać?

Ustawodawca umożliwił zdobycie specjalizacji techniczno-budowlanej osobo posiadającym uprawnienia w specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • instalacyjnej sanitarnej
 • instalacyjnej elektrycznej

Wykaz możliwych specjalizacji techniczno-budowlanych zgodnie z rozporządzeniem:

LpSpecjalność uprawnień budowlanychSpecjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
1konstrukcyjno-budowlanageotechnika,
obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
budowlane obiekty budownictwa przemysłowego,
obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,
budowle wysokościowe,
rusztowania i deskowania wielofunkcyjne
2inżynieryjna hydrotechnicznaśródlądowe budowle hydrotechniczne,
morskie budowle hydrotechniczne,
obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
melioracje wodne
3instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychsieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne,
instalacje, sieci i urządzenia gazowe,
sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
4instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychsieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
trakcje elektryczne

Kto może się ubiegać o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej?

O specjalizację techniczno-budowlaną może ubiegać się osoba, która:

 • posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, dla której taką specjalizację wyszczególniono;
 • posiada co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w ramach danej specjalności uprawnień budowlanych oraz zgodną z zakresem specjalizacji techniczno-budowlanej o jaką się będzie starać. Praktyka może odbywać się przy projektowaniu lub na budowie, w zależności od zakresu jakiego specjalizacja będzie dotyczyć.

Warunkiem koniecznym jest także złożenie wniosku do komisji kwalifikacyjnej PIIB, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak wygląda procedura uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej?

Specjalizacja techniczno-budowlana nadawana jest jedynie na podstawie złożonych dokumentów kwalifikacyjnych. Nie ma egzaminu sprawdzającego wiedzę techniczną czy też przygotowanie zawodowe z danej dziedziny.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek kwalifikacyjny o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej;
 • decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w określonej specjalności;
 • oświadczenie, potwierdzające odbycie 5 lat praktyki, w którym wyszczególnione zostaną obiekty budowlane, przy budowie lub projektowaniu wnioskodawca brał udział;
 • życiorys zawodowy;
 • formularz osobowy;
 • oświadczenie o zgodności z prawdą wymaganych dokumentów;

Co daje posiadanie specjalizacji techniczno-budowlanej?

W obecnej sytuacji posiadanie specjalizacji techniczno-budowlanej nie daje niestety żadnych wymiernych korzyści. Obowiązujące prawodawstwo nie określa do czego specjalizacja jest wymagana i jakie uprawnienia wiążą się z jej posiadaniem. Jest to więc dokument potwierdzający posiadanie wiedzy z danej dziedziny w ramach konkretnej specjalności uprawnień budowlanych. Jego posiadanie może mieć więc czysto prestiżowy charakter, w odróżnieniu od tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *