Kategorie
Zmiany

Proponowana lista zmian z dnia 15.01.2015 do Ustawy Prawo Budowlane

Dnia 15.01.2015 Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy Prawo Budowlane. Projekt zmian trafił pod obrady senatu. Zmiany dotyczą przede wszystkim zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i likwidację obowiązku zgłoszenia niektórych obiektów budowlanych, które dotychczas takiego zgłoszenia wymagały.

LISTA PROPONOWANYCH ZMIAN DO USTAWY

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw)

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 3:

 1. a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;”,

 1. b)     pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;”,

 1. c)     uchyla się pkt 22 i 23;

2)     art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.”;

3)     w art. 20 w ust. 1:

 1. a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej;”,

 1. b)     po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

„1c)  określenie obszaru oddziaływania obiektu;”;

4)     w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.”;

5)     w art. 29:

 1. a)     w ust. 1:

–     po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;”,

–     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;”,

–     po pkt 2 dodaje się pkt 2a–2d w brzmieniu:

„2a)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki;

2b)   parterowych budynków handlowych lub usługowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 1000 m2 powierzchni działki;

2c)    wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2d)   wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;”,

–     pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;”,

–     po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;”,

–     pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)    parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;”,

–     pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;”,

–     pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;”,

–     po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) sieci:

 1. a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 2. b) wodociągowych,
 3. c) kanalizacyjnych,
 4. d) cieplnych,
 5. e) telekomunikacyjnych;”,

–     pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;”,

–     w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

„29)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.”,

 1. b)     w ust. 2:

–     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    remoncie obiektów budowlanych;”,

–     po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

„1a)  przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

1b)   przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

1c)     remoncie i przebudowie urządzeń budowlanych;”,

–     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;”,

–     pkt 9–11 otrzymują brzmienie:

„9)    wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

10)   wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;

11)   przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;”,

–     uchyla się pkt 13 i 17,

 1. c)     dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.”;

6)     w art. 30:

 1. a)     w ust. 1:

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:”,

–     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2c, 3, 3a, 9, 11, 12, 14–17, 19, 19a, 20b oraz 28;”,

–     po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b)  budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;”,

–     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11–12a;”,

–     po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

„2a)  wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

2b)   wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2c, 3, 3a, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 i 12;

2c)    docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;”,

–     w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:”,

 1. b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.”,

 1. c)     w ust. 2 uchyla się zdanie trzecie,
 2. d)     po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:

„4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1–4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”,

 1. e)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.”,

 1. f)     po ust. 5a dodaje się ust. 5b–5e w brzmieniu:

„5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 5.

5e. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.”,

 1. g)     w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;”,

 1. h)     po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.”,

 1. i)      w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:”;

7)     po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1)     doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2)     wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

3)     upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.”;

8)     w art. 32 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1)     wniosku o pozwolenie na budowę;

2)     oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3)     decyzji o pozwoleniu na budowę;

4)     zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 1. Wzory wniosku, oświadczenia oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę powinien obejmować, w szczególności, określenie organu wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.”;

9)     w art. 33:

 1. a)     w ust. 2 uchyla się pkt 5 i 6,
 2. b)     dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.”;

10)   w art. 34:

 1. a)     w ust. 3:

–     pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;”,

–     w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) informację o obszarze oddziaływania obiektu.”,

 1. b)     po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.”;

11) w art. 35 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;”;

12)   w art. 36a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.”;

13)   w art. 37:

 1. a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku:

1)     określonym w ust. 1 albo

2)     stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

– rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1.”,

 1. b)     dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 2, wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.”;

14)   w art. 38 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, lub kopię zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)), lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014).

 1. Właściwy organ przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty budowlane załączone do zgłoszenia, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.”;

15)   w art. 40 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.”;

16)   w art. 41:

 1. a)     w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku realizacji robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, inwestor jest obowiązany dołączyć do dokumentacji budowy:”,

 1. b)     po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 4, inwestor jest obowiązany niezwłocznie przedstawić na wezwanie właściwego organu.”;

17)   w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c, 19 i 19a. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.”;

18)   w art. 43:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a–20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.”,

 1. b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.”;

19)   art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. W przypadku zmiany:

1)     kierownika budowy lub kierownika robót,

2)     inspektora nadzoru inwestorskiego,

3)     projektanta sprawującego nadzór autorski

– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3.”;

20)   w art. 48:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego

1)     bez wymaganego pozwolenia na budowę albo

2)     bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.”,

 1. b)     w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)   ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,”,

 1. c)     w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;”;

21)   w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2.”;

22)   w art. 49b:

 1. a)     w ust. 2:

–     zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem – gdy budowa nie została zakończona – prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:”,

–     pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.”,

 1. b)     w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)    art. 29 ust. 1 pkt 9–11, 14, 15, 17 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 – wynosi 2.500 zł;

2)     art. 29 ust. 1 pkt 1, 2–2b, 3, 3a, 6, 12, 13, 16, 19, 20b oraz 28 – wynosi 5.000 zł.”,

 1. c)     ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2.”;

23)   po art. 49b dodaje się art. 49c w brzmieniu:

„Art. 49c. 1. Do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewodzie.

 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art. 48, art. 49 i art. 49b do dnia rozstrzygnięcia wniosku.”;

24)   w art. 50 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach.”;

25)   w art. 51 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

26)   art. 54 i art. 55 otrzymują brzmienie:

„Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Art. 55. 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1)     na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

 1. a)     V, IX-XVI,
 2. b)     XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
 3. c)     XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
 4. d)     XX,
 5. e)     XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
 6. f)     XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,
 7. g)     XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
 8. h)     XXVIII-XXX

–   o których mowa w załączniku do ustawy;

2)     zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3)     przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

 1. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”;

27)   w art. 56 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.”;

28)   w art. 57:

 1. a)     w ust. 1:

–     w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a)   o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,”,

–     pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)    dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;”,

 1. b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.”;

29)   w art. 59c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania.”;

30)   w art. 71:

 1. a)     w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;”,

 1. b)     po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.”;

31)   w art. 82b:

 1. a)     w ust. 1 pkt 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1)    prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, a także przekazują do organu wyższego stopnia wprowadzone do nich dane;

1a)    prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, dotyczący terenów zamkniętych;”,

 1. b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, może być prowadzony przez wojewodę w postaci papierowej. W takim przypadku wojewoda uwierzytelnioną kopię rejestru przekazuje do organu wyższego stopnia do piątego dnia każdego miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.”,

 1. c)     po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę zamieszcza się następujące dane:

1)     w zakresie dotyczącym wniosków o pozwolenie na budowę:

 1. a)     nazwę i adres organu administracji architektoniczno­‑budowlanej,
 2. b)     numer lub numery ewidencyjne wniosku,
 3. c)     datę wpływu wniosku i datę rejestracji wniosku,
 4. d)     imię i nazwisko albo nazwę inwestora,
 5. e)     adres zamieszkania lub siedziby inwestora,
 6. f)     informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i kategorii obiektu budowlanego oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego,
 7. g)     imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt budowlany, który został załączony do wniosku,
 8. h)     informacje o:

–     wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie: daty wysłania wezwania, daty uzupełnienia braków oraz liczby dni związanych z uzupełnieniem braków,

–     wycofaniu wniosku przez inwestora oraz datę jego wycofania,

–     przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością,

–     pozostawieniu wniosku bez rozpoznania,

 1. i)      inne uwagi organu;

2)     w zakresie dotyczącym decyzji o pozwoleniu na budowę:

 1. a)     nazwę i adres organu administracji architektoniczno­‑budowlanej wydającego decyzję,
 2. b)     numer lub numery ewidencyjne wniosku,
 3. c)     datę wpływu wniosku i datę rejestracji wniosku,
 4. d)     informację o wezwaniu inwestora do:

–     uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i datę uzupełnienia braków,

–     uzupełnienia braków na podstawie art. 35 ust. 3 w zakresie: daty wysłania postanowienia, daty uzupełnienia braków oraz liczby dni związanych z uzupełnieniem braków,

 1. e)     numer lub numery ewidencyjne decyzji,
 2. f)     datę wydania decyzji,
 3. g)     informacje o rozstrzygnięciu zawartym w decyzji,
 4. h)     informacje dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie: daty zawieszenia postępowania, daty podjęcia postępowania oraz liczby dni trwania zawieszenia postępowania,
 5. i)      informacje o:

–     uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie: daty wysłania dokumentów do konserwatora, daty otrzymania uzgodnień oraz liczby dni trwania uzgodnienia,

–     innych przyczynach wydłużenia terminu wydania decyzji w zakresie: przyczyn wydłużenia terminu oraz liczby dni trwania wydłużenia,

–     przekroczeniu ustawowego terminu wydania decyzji w zakresie kalendarzowej liczby dni prowadzenia postępowania, liczby dni wskazującej czas prowadzenia postępowania po odjęciu okoliczności wskazanych w art. 35 ust. 8 i liczby dni wskazującej przekroczenie terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 6,

 1. j)      inne uwagi.”,
 2. d)     uchyla się ust. 4,
 3. e)     po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, zamieszcza się następujące dane:

1)     nazwę i adres organu administracji architektoniczno­‑budowlanej;

2)     numer lub numery ewidencyjne zgłoszenia;

3)     datę wpływu zgłoszenia i datę rejestracji zgłoszenia;

4)     imię i nazwisko albo nazwę inwestora;

5)     adres zamieszkania lub siedziby inwestora;

6)     informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i kategorii obiektu budowlanego oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego;

7)     imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt budowlany, który został załączony do zgłoszenia;

8)     informacje o:

 1. a)     wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 30 ust. 5c w zakresie: daty wysłania postanowienia i daty uzupełnienia braków,
 2. b)     wycofaniu zgłoszenia przez inwestora oraz datę jego wycofania,
 3. c)     przekazaniu zgłoszenia zgodnie z właściwością,
 4. d)     pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;

9)     datę zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;

10)   informacje w zakresie decyzji o wniesieniu sprzeciwu:

 1. a)     numer lub numery ewidencyjne decyzji,
 2. b)     data wydania decyzji,
 3. c)     data nadania decyzji albo wprowadzenia do systemu, zgodnie z art. 30 ust. 6a;

11)   informację o niewniesieniu sprzeciwu;

12)   inne uwagi.”,

 1. f)     uchyla się ust. 5,
 2. g)     ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, są prowadzone w sposób uniemożliwiający zmianę dokonanych wpisów.”,

 1. h)     dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Dane, o których mowa w ust. 3a i 4a, są jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a pkt 1 lit. e i lit. i oraz w pkt 2 lit. i tiret trzecie i lit. j oraz w ust. 4a pkt 5 i 12, oraz danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 1a.

 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a, uwzględniając dane i informacje podlegające wpisowi do rejestru.”;

32)   w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4a, art. 48–51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 50 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)), wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”;

2)     w art. 59 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, 1741 i 1863) w części I załącznika wprowadza się następujące zmiany:

1)     po ust. 9 dodaje się ust. 9a–9d w brzmieniu:

„9a. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy,

o której mowa w art. 29 ust. 1

pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane,

od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

– 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej

– nie więcej niż 539 zł

przyjęcie zgłoszenia

dotyczącego budynku

zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego

lub klęsk żywiołowych

9b. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

1) o długości powyżej 1 kilometra,

2) o długości do 1 kilometra

– od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

 

 

 

 

 

2143 zł

 

105 zł

9c. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

50% stawki określonej

w ust. 9a

 

przyjęcie zgłoszenia

dotyczącego budynku

zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego

lub klęsk żywiołowych

9d. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczącego:

 

1) warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

 

2) placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

 

3) budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego

 

4) stawów rybnych

 

 

 

 

 

– od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

 

 

 

 

 

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. b

 

 

 

 

 

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. c

 

 

 

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. e

 

 

przyjęcie zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego

lub klęsk żywiołowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„;

2)     po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw

i obowiązków wynikających

ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa

w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a

oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

90 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

”.

Art. 4. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    rozpoczęcie robót budowlanych – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz art. 4;”.

Art. 5. Ilekroć przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. wiążą skutki prawne z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku, rozumie się przez to również uzyskanie uprawnienia do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy, o której mowa w art. 1, wynikającego z upływu terminu na wniesienie przez właściwy organ sprzeciwu do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.

 1. Do spraw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, na wniosek inwestora, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. Do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, ustalanych w postępowaniach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 3. W przypadku gdy od wniosków w sprawach wymienionych w ust. 2 została wniesiona opłata skarbowa, podlega ona zaliczeniu na poczet opłaty skarbowej wnoszonej za przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a lub ust. 2 pkt 1b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7. Dane wprowadzone do rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podlegają publikacji w trybie art. 82b ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie upoważnień zawartych w art. 32 ust. 5 oraz art. 82b ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 5 oraz art. 82b ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *