Kategorie
Program

Lista aktów prawnych w programie do nauki

Zestawienie wszystkich ustaw i rozporządzeń oraz dodatkowych przepisów zawarta w bazie pytań egzaminacyjnych programu do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane oraz architektoniczne. Baza pytań w programie powstaje w oparciu o przykładowe pytania publikowanie przez PIIB i IARP, pytania z egzaminów z lat poprzednich oraz własne opracowania i doświadczenia twórców programu. Zestawienie dotyczy stanu prawnego WIOSNA 2019. Bazy pytań egzaminacyjnych dla programu na komputer i urządzenia mobilne z Android są takie same.

Program do nauki – lista aktów prawnych i liczba pytań

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ
1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.

Jednolity tekst: Dz.U.18.1202
Zmiany: Dz.U.18.1276, Dz.U.18.1496, Dz.U.18.1669, Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.51

274
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.15.1422
Zmiany: Dz.U.17.2285

517
3 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Dz.U.95.50.271

8
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Dz.U.13.640

64
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Dz.U.15.1744
Zmiany: Dz.U.2018.1876

58
6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005  r.  w  sprawie  warunków  technicznych jakim   powinny   odpowiadać   bazy   i   stacje   paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.14.1853
Zmiany: Dz.U.17.282 par.1

8
7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007  r.  w  sprawie  warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać  budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.07.86.579

40
8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.14.81

15
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002   r.   w   sprawie   przepisów   techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.02.12.116
Zmiana: Dz.U.10.65.409 par.1,Dz.U.14.857 par.1

33
10 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.98.101.645

19
11 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki Morskiej   z dnia 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Dz.U.98.130.859
Zmiany: Dz.U.03.130.1191, Dz.U.08.178.1098 par.1

17
12 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki Morskiej   z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Dz.U.98.151.987
Zmiany: Dz.U.14.867 par.1, Dz.U. 2018 poz. 1175

141
13 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Jednolity tekst: Dz.U.16.124

75
14 Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i Administracji   z   dnia   16.08.1999   r.   w   sprawie  warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U.99.74.836
Zmiana: Dz.U.09.205.1584 par.1

39
15 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.00.63.735
Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1

79
16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005  r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Dz.U.05.219.1864
Zmiana: Dz.U.10.115.773 par.1

21
17 Rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.12.462
Zmiana: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1

24
18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Dz.U.04.198.2043

5
19 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Jednolity tekst: Dz.U.18.963

16
20 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których  realizacji jest  wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.01.138.1554

19
21 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych oraz   czynności   geodezyjnych   obowiązujących   w budownictwie.

Dz.U.95.25.133

16
22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U. 2014.1278
Zmiany: Dz.U.18.352

10
23 Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów budowlanych.

Dz.U.12.463

9
24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003  r.  w  sprawie  rozbiórek  obiektów  budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

Dz.U.03.120.1135

10
25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126

9
26 Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych   zniszczonych   lub   uszkodzonych   w wyniku działań żywiołu.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1345

2
27 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Jednolity tekst: Dz.U.16.1725
Zmiany: Dz.U. 2018.1669

31
28 Rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Dz.U.03.220.2174

4
29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Dz.U.02.194.1635

9
30 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Jednolity tekst Dz.U.16.1570
Zmiany: Dz.U.18.650 art. 97

21
31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Dz.U.15.2342

4
32 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Dz.U.16.1968

9
33 Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.

Tekst jednolity: Dz.U.15.1483

16
34 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U.02.241.2077
Zmiana: Dz.U.10.198.1316 par.1

1
35 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności.

Jednolity tekst Dz.U.17.1226
Zmiany: Dz.U.18.650 art.80, Dz.U.2018.1338

8
36 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednolity tekst Dz.U.17.2101
Zmiany: Dz.U.17.60 art.8 (od 1.09.2017), Dz.U.17.1509 art.2, Dz.U.1566 art.482, Dz.U.18.650 art.17, Dz.U.2018.1669, M.P.2018.1053

14
37 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.

Jednolity tekst: Dz.U.18.917
Zmiany: Dz.U.18.1000 art.111, Dz.U.18.1076 art.2, Dz.U. 2018.2245, Dz.U. 2018.2377, Dz.U. 2018.2432

24
38 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dz.U.09.105.870

1
39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Dz.U.09.14.80
Zmiana: Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)

3
40 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

Dz.U.10.2.6

8
41 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz.U.93.96.437

8
42 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa   z   dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

Dz.U.93.96.438

17
43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.04.180.1860
Zmiany: Dz.U.05.116.972 par.1, Dz.U.07.196.1420 par.1

2
44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.97.109.704
Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986

2
45 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650
Zmiany: Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

117
46 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dz.U.98.148.973

2
47 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Dz.U.13.492

20
48 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  14.03.2000  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Jednolity tekst: Dz.U.18.1139

28
49 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000  r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U.00.40.470

1
50 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Jednolity tekst: Dz.U.18.583

1
51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.02.191.1596
Zmiana: Dz.U.03.178.1745

1
52 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz.U.03.47.401

116
53 Ustawa   z   dnia   30.10.2002   r.   o   ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1376
Zmiany: Dz.U.2018.1669

2
54 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Jednolity tekst Dz.U.18.623
Zmiany: Dz.U.18.305 art.15, Dz.U.2018.1338, Dz.U. 2018.2215, Dz.U.2018. 2282

4
55 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.07.247.1835
Zmiana: Dz.U.11.87.488 par.1

2
56 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Jednolity tekst: Dz.U.18.799
Zmiany: Dz.U.2018.1356, Dz.U.2018.1479, Dz.U.2018.1564, Dz.U.2018.1590, Dz.U.2018.1592, Dz.U.2018.1648, Dz.U.2018.1722, Dz.U.2018.2161, Dz.U.2019.42

41
57 Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.1471
Zmiany: Dz.U. 2019.125

1
58 Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Tekst jednolity: Dz.U.18.992
Zmiany: Dz.U.18.1000 art.143, Dz.U.2018.1479, Dz.U.2018.1544, Dz.U.2018.1564, Dz.U.2018.1592, Dz.U.2019.60

6
59 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Dz.U.13.523

4
60 Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.2081

8
61 Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednolity tekst: Dz.U.2019.59

8
62 Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne

Jednolity tekst: Dz.U.2018.2268
Zmiany: Dz.U. 2019 poz. 125

12
63 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jednolity tekst Dz.U.18.1152
Zmiany: Dz.U.2018.1629

15
64 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych  oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Tekst Jednolity: Dz.U.16.1757

1
65 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Jednolity tekst: Dz.U.18.620
Zmiany: Dz.U.2018.1669

6
66 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.10.109.719
Zmiany: Dz.U.2019.67

10
67 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji   z   dnia   24.07.2009   r.   w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U.09.124.1030

20
68 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.15.2117

7
69 Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów   służących   zapewnieniu   bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a   także   zasad   wydawania   dopuszczenia   tych wyrobów do użytkowania.

Dz.U.07.143.1002
Zmiana: Dz.U.10.85.553 par.1, Dz.U.18.984 par.1

1
70 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U.12.1468

4
71 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dz.U.2018.2176

2
72 Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.2014
Zmiany: Dz.U.2018.2244

7
73 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.2068

41
74 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednolity tekst: Dz.U.14.1608

4
75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Jednolity tekst Dz.U.16.1264

6
76 Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.

Jednolity tekst Dz.U.17.2117
Zmiany: Dz.U.17.2361, Dz.U.18.650 art.82, Dz.U.18.927 art.2, Dz.U. 2018 poz. 1338, Dz.U. 2018 poz. 1629, Dz.U. 2018 poz. 2245

10
77 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Jednolity tekst: Dz.U.14.1227

6
78 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Jednolity tekst: Dz.U.18.755
Zmiany: Dz.U.18.771 art.263, Dz.U.18.1000 art.117, Dz.U. 2018 poz. 1356, Dz.U. 2018 poz. 1629, Dz.U. 2018 poz. 1637, Dz.U. 2018 poz. 2348, Dz.U. 2019 poz. 42

29
79 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Jednolity tekst Dz.U.18.1158
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 1814

5
80 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U.07.93.623
Zmiany: Dz.U.08.30.178, Dz.U.08.162.1006 par.1

32
81 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia    28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.

Dz.U.03.89.828
Zmiana: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189

14
82 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1954
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2354

77
83 Ustawa  z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Jednolity tekst Dz.U.17.2062
Zmiany: Dz.U.17.1529 art.126, Dz.U.17.1566 art.514, Dz.U.18.1118 art.3

12
84 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1945
Zmiany: Dz.U. 2019 poz. 60

19
85 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących  nowej  zabudowy  i  zagospodarowania terenu   w   przypadku   braku   miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U.03.164.1588

3
86 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 2204
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2348

20
87 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Jendnolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1614
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2244, Dz.U. 2018 poz. 2340

2
88 Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 2067
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2245

Jednolity tekst Dz.U.17.2187
Zmiany: Dz.U.18.10

47
89 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Dz.U. 2018 poz. 1609

2
90 Ustawa  z  dnia  4.02.1994  r.  o  prawie  autorskim  i prawach pokrewnych.

Jednolity tekst  Dz.U.18.1191
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 1293, Dz.U. 2018 poz. 1669, Dz.U. 2018 poz. 2245 Dz.U. 2018 poz. 2339

8
91 Ustawa z dnia 21.06.2002 r.  – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jednolity tekst: Dz.U. 2019 poz. 45
Zmiany: Dz.U. 2019 poz. 60
Jednolity tekst Dz.U.17.283
Zmiany: Dz.U.17.60 art.45 (od 1.09.2017), Dz.U.18.138, Dz.U.18.398 art.20,
Dz.U.18.650 art.75

7
92 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny.

Jednolity tekst Dz.U.18.1025
Zmiany: Dz.U.18.1104 art.1, Dz.U. 2018 poz. 1629, Dz.U. 2018 poz. 2073, Dz.U. 2018 poz. 2244, Dz.U. 2019 poz. 80

19
93 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Jednolity teks: Dz.U. 2018 poz. 1986
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2215, Dz.U. 2019 poz. 53

13
94 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dz.U.04.130.1389

5
95 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 2096
Zmiany: Dz.U. 2019 poz. 60

103
96 Ustawa z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.1398

4
97 Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Załącznik do uchwały 01-III Sprawozdawczego Krajowe-go Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r.

13

 

Łącznie aktualnie baza pytań egzaminacyjnych programu Uprawnienia Budowlane liczy 2658 pytań. Liczba pytań dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych będzie mniejsza ze względu na fakt, iż każdy rodzaj uprawnień wymaga znajomości nieco innego zakresu przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *