Lista aktów prawnych w programie do nauki

Zestawienie wszystkich ustaw i rozporządzeń oraz dodatkowych przepisów zawarta w bazie pytań egzaminacyjnych programu do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane oraz architektoniczne. Baza pytań w programie powstaje w oparciu o przykładowe pytania publikowanie przez PIIB i IARP, pytania z egzaminów z lat poprzednich oraz własne opracowania i doświadczenia twórców programu. Zestawienie dotyczy stanu prawnego WIOSNA 2019. Bazy pytań egzaminacyjnych dla programu na komputer i urządzenia mobilne z Android są takie same.

Program do nauki – lista aktów prawnych i liczba pytań

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ
1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.

Jednolity tekst: Dz.U.18.1202
Zmiany: Dz.U.18.1276, Dz.U.18.1496, Dz.U.18.1669, Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.51

274
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.15.1422
Zmiany: Dz.U.17.2285

517
3 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Dz.U.95.50.271

8
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Dz.U.13.640

64
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Dz.U.15.1744
Zmiany: Dz.U.2018.1876

58
6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005  r.  w  sprawie  warunków  technicznych jakim   powinny   odpowiadać   bazy   i   stacje   paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.14.1853
Zmiany: Dz.U.17.282 par.1

8
7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007  r.  w  sprawie  warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać  budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.07.86.579

40
8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.14.81

15
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002   r.   w   sprawie   przepisów   techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.02.12.116
Zmiana: Dz.U.10.65.409 par.1,Dz.U.14.857 par.1

33
10 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.98.101.645

19
11 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki Morskiej   z dnia 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Dz.U.98.130.859
Zmiany: Dz.U.03.130.1191, Dz.U.08.178.1098 par.1

17
12 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki Morskiej   z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Dz.U.98.151.987
Zmiany: Dz.U.14.867 par.1, Dz.U. 2018 poz. 1175

141
13 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Jednolity tekst: Dz.U.16.124

75
14 Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i Administracji   z   dnia   16.08.1999   r.   w   sprawie  warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U.99.74.836
Zmiana: Dz.U.09.205.1584 par.1

39
15 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.00.63.735
Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1

79
16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005  r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Dz.U.05.219.1864
Zmiana: Dz.U.10.115.773 par.1

21
17 Rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.12.462
Zmiana: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1

24
18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Dz.U.04.198.2043

5
19 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Jednolity tekst: Dz.U.18.963

16
20 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których  realizacji jest  wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.01.138.1554

19
21 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych oraz   czynności   geodezyjnych   obowiązujących   w budownictwie.

Dz.U.95.25.133

16
22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U. 2014.1278
Zmiany: Dz.U.18.352

10
23 Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów budowlanych.

Dz.U.12.463

9
24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003  r.  w  sprawie  rozbiórek  obiektów  budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

Dz.U.03.120.1135

10
25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126

9
26 Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych   zniszczonych   lub   uszkodzonych   w wyniku działań żywiołu.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1345

2
27 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Jednolity tekst: Dz.U.16.1725
Zmiany: Dz.U. 2018.1669

31
28 Rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Dz.U.03.220.2174

4
29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Dz.U.02.194.1635

9
30 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Jednolity tekst Dz.U.16.1570
Zmiany: Dz.U.18.650 art. 97

21
31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Dz.U.15.2342

4
32 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Dz.U.16.1968

9
33 Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.

Tekst jednolity: Dz.U.15.1483

16
34 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U.02.241.2077
Zmiana: Dz.U.10.198.1316 par.1

1
35 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności.

Jednolity tekst Dz.U.17.1226
Zmiany: Dz.U.18.650 art.80, Dz.U.2018.1338

8
36 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednolity tekst Dz.U.17.2101
Zmiany: Dz.U.17.60 art.8 (od 1.09.2017), Dz.U.17.1509 art.2, Dz.U.1566 art.482, Dz.U.18.650 art.17, Dz.U.2018.1669, M.P.2018.1053

14
37 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.

Jednolity tekst: Dz.U.18.917
Zmiany: Dz.U.18.1000 art.111, Dz.U.18.1076 art.2, Dz.U. 2018.2245, Dz.U. 2018.2377, Dz.U. 2018.2432

24
38 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dz.U.09.105.870

1
39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Dz.U.09.14.80
Zmiana: Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)

3
40 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

Dz.U.10.2.6

8
41 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz.U.93.96.437

8
42 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa   z   dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

Dz.U.93.96.438

17
43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.04.180.1860
Zmiany: Dz.U.05.116.972 par.1, Dz.U.07.196.1420 par.1

2
44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.97.109.704
Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986

2
45 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650
Zmiany: Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

117
46 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dz.U.98.148.973

2
47 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Dz.U.13.492

20
48 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  14.03.2000  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Jednolity tekst: Dz.U.18.1139

28
49 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000  r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U.00.40.470

1
50 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Jednolity tekst: Dz.U.18.583

1
51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.02.191.1596
Zmiana: Dz.U.03.178.1745

1
52 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz.U.03.47.401

116
53 Ustawa   z   dnia   30.10.2002   r.   o   ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1376
Zmiany: Dz.U.2018.1669

2
54 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Jednolity tekst Dz.U.18.623
Zmiany: Dz.U.18.305 art.15, Dz.U.2018.1338, Dz.U. 2018.2215, Dz.U.2018. 2282

4
55 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.07.247.1835
Zmiana: Dz.U.11.87.488 par.1

2
56 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Jednolity tekst: Dz.U.18.799
Zmiany: Dz.U.2018.1356, Dz.U.2018.1479, Dz.U.2018.1564, Dz.U.2018.1590, Dz.U.2018.1592, Dz.U.2018.1648, Dz.U.2018.1722, Dz.U.2018.2161, Dz.U.2019.42

41
57 Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.1471
Zmiany: Dz.U. 2019.125

1
58 Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Tekst jednolity: Dz.U.18.992
Zmiany: Dz.U.18.1000 art.143, Dz.U.2018.1479, Dz.U.2018.1544, Dz.U.2018.1564, Dz.U.2018.1592, Dz.U.2019.60

6
59 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Dz.U.13.523

4
60 Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.2081

8
61 Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednolity tekst: Dz.U.2019.59

8
62 Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne

Jednolity tekst: Dz.U.2018.2268
Zmiany: Dz.U. 2019 poz. 125

12
63 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jednolity tekst Dz.U.18.1152
Zmiany: Dz.U.2018.1629

15
64 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych  oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Tekst Jednolity: Dz.U.16.1757

1
65 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Jednolity tekst: Dz.U.18.620
Zmiany: Dz.U.2018.1669

6
66 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.10.109.719
Zmiany: Dz.U.2019.67

10
67 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji   z   dnia   24.07.2009   r.   w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U.09.124.1030

20
68 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.15.2117

7
69 Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów   służących   zapewnieniu   bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a   także   zasad   wydawania   dopuszczenia   tych wyrobów do użytkowania.

Dz.U.07.143.1002
Zmiana: Dz.U.10.85.553 par.1, Dz.U.18.984 par.1

1
70 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U.12.1468

4
71 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dz.U.2018.2176

2
72 Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.2014
Zmiany: Dz.U.2018.2244

7
73 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.2068

41
74 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednolity tekst: Dz.U.14.1608

4
75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Jednolity tekst Dz.U.16.1264

6
76 Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.

Jednolity tekst Dz.U.17.2117
Zmiany: Dz.U.17.2361, Dz.U.18.650 art.82, Dz.U.18.927 art.2, Dz.U. 2018 poz. 1338, Dz.U. 2018 poz. 1629, Dz.U. 2018 poz. 2245

10
77 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Jednolity tekst: Dz.U.14.1227

6
78 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Jednolity tekst: Dz.U.18.755
Zmiany: Dz.U.18.771 art.263, Dz.U.18.1000 art.117, Dz.U. 2018 poz. 1356, Dz.U. 2018 poz. 1629, Dz.U. 2018 poz. 1637, Dz.U. 2018 poz. 2348, Dz.U. 2019 poz. 42

29
79 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Jednolity tekst Dz.U.18.1158
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 1814

5
80 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U.07.93.623
Zmiany: Dz.U.08.30.178, Dz.U.08.162.1006 par.1

32
81 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia    28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.

Dz.U.03.89.828
Zmiana: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189

14
82 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1954
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2354

77
83 Ustawa  z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Jednolity tekst Dz.U.17.2062
Zmiany: Dz.U.17.1529 art.126, Dz.U.17.1566 art.514, Dz.U.18.1118 art.3

12
84 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1945
Zmiany: Dz.U. 2019 poz. 60

19
85 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących  nowej  zabudowy  i  zagospodarowania terenu   w   przypadku   braku   miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U.03.164.1588

3
86 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 2204
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2348

20
87 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Jendnolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 1614
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2244, Dz.U. 2018 poz. 2340

2
88 Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 2067
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2245

Jednolity tekst Dz.U.17.2187
Zmiany: Dz.U.18.10

47
89 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Dz.U. 2018 poz. 1609

2
90 Ustawa  z  dnia  4.02.1994  r.  o  prawie  autorskim  i prawach pokrewnych.

Jednolity tekst  Dz.U.18.1191
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 1293, Dz.U. 2018 poz. 1669, Dz.U. 2018 poz. 2245 Dz.U. 2018 poz. 2339

8
91 Ustawa z dnia 21.06.2002 r.  – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jednolity tekst: Dz.U. 2019 poz. 45
Zmiany: Dz.U. 2019 poz. 60
Jednolity tekst Dz.U.17.283
Zmiany: Dz.U.17.60 art.45 (od 1.09.2017), Dz.U.18.138, Dz.U.18.398 art.20,
Dz.U.18.650 art.75

7
92 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny.

Jednolity tekst Dz.U.18.1025
Zmiany: Dz.U.18.1104 art.1, Dz.U. 2018 poz. 1629, Dz.U. 2018 poz. 2073, Dz.U. 2018 poz. 2244, Dz.U. 2019 poz. 80

19
93 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Jednolity teks: Dz.U. 2018 poz. 1986
Zmiany: Dz.U. 2018 poz. 2215, Dz.U. 2019 poz. 53

13
94 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dz.U.04.130.1389

5
95 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednolity tekst: Dz.U. 2018 poz. 2096
Zmiany: Dz.U. 2019 poz. 60

103
96 Ustawa z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji.

Jednolity tekst: Dz.U.2018.1398

4
97 Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Załącznik do uchwały 01-III Sprawozdawczego Krajowe-go Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r.

13

 

Łącznie aktualnie baza pytań egzaminacyjnych programu Uprawnienia Budowlane liczy 2658 pytań. Liczba pytań dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych będzie mniejsza ze względu na fakt, iż każdy rodzaj uprawnień wymaga znajomości nieco innego zakresu przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *