Regulamin sprzedaży usług/towarów i realizacji zamówień

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa sposób sprzedaży oraz składania i realizacji zamówień na usługi oferowane przez firmę BUDOSYSTEM os. Nad Sołą 1/19, 32-650 Kęty , Polska zwanej dalej PRODUCENTEM.
 2. PRODUCENT jest właścicielem i administratorem stron internetowych www.uprawnieniabudowlane.pl, dalej zwanych STRONAMI PRODUCENTA oraz dostarczycielem oferowanych za ich pośrednictwem usług.
 3. Usługi są sprzedawane przez PRODUCENTA na rzecz podmiotów, które wyraziły chęć ich zakupu, zwanych dalej KLIENTEM.
 4. Aktualne ceny usług oferowanych przez PRODUCENTA znajdują się na STRONACH PRODUCENTA. Publikowane ceny są cenami brutto .
 5. Jedną z usług oferowanych przez PRODUCENTA za pośrednictwem STRON PRODUCENTA jest sprzedaż licencji na oprogramowanie PRODUCENTA. PRODUCENT nie sprzedaje oprogramowania jako takiego, PRODUCENT sprzedaje licencje na użytkowanie oprogramowania przez KLIENTA. Szczegółowa umowa licencyjna określająca warunki licencjonowania określonego oprogramowania dostępna jest na stronie z oprogramowaniem, a także w przesyłanym pakiecie instalacyjnym.
 6. Licencje na oprogramowanie PRODUCENTA oferowane są jako produkty „wypróbuj i kup”. KLIENT przed dokonaniem zakupu zawsze ma możliwość pobrania ze STRON PRODUCENTA pełnej funkcjonalnie wersji testowej oprogramowania i zapoznanie się oraz sprawdzenie jej funkcjonalności .
 7. Producent udostępnia w pełni funkcjonalne wersje testowe oprogramowania bezpłatnie.
 8. Po zapoznaniu się przez KLIENTA z funkcjami oprogramowania oraz sposobem jego działania może on zakupić od PRODUCENTA licencję na użytkowanie oprogramowania.
 9. Po dokonaniu zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania, KLIENT otrzymuje od PRODUCENTA pełną wersję PROGRAMU. PRODUCENT nie dostarcza KLIENTOWI fizycznego nośnika z kopią oprogramowania. Oprogramowanie może zostać pobrane przez KLIENTA ze STRON PRODUCENTA drogą elektroniczną w momencie zakupu lub przesłane emailem na żądanie KLIENTA.
 10. Składając zamówienie na STRONACH PRODUCENTA KLIENT zawiera umowę sprzedaży z PRODUCENTEM.
 11. Zakup 1 licencji OPROGRAMOWANIA upoważnia do użytkowania wyłącznie 1 UŻYTKOWNIKA.
 12. Złożenie zamówienia na którejkolwiek ze STRON PRODUCENTA oznacza akceptację przez KLIENTA niniejszego regulaminu, jak również, w przypadku zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania, akceptację umowy licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZEZ STRONY INTERNETOWE PRODUCENTA

 1. W celu złożenia zamówienia KLIENT wpłaca całkowitą kwotę za usługę podaną na stronie z produktem za pośrednictwem systemu płatności internetowych Dotpay lub przelewu bankowego. Każdy oferowany przez PRODUCENTA program oraz usługa wymaga osobnego zamówienia.
 2. Zamówienie usługi przez STRONY INTERNETOWE ma charakter przedpłaty. KLIENT otrzymuje od PRODUCENTA usługę po wpłynięciu należności za usługę .
 3. Podczas składania zamówienia klient zobowiązany jest podać co najmniej Imię, Nazwisko oraz ważny adres e-mail. Dane te służą weryfikacji zakupu oraz są podstawą do wszelkich reklamacji. W przypadku nie spełnienia tego warunku PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie PROGRAMU KLIENTOWI oraz nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne
 4. W przypadku płatności kartą kredytową/e-przelewem KLIENT pobiera kod aktywacji/ plik PDF ze strony PRODUCENTA bezpośrednio po zakupie, klikając na wyświetlony odnośnik POBIERZ. W przypadku nie pobrania bezpośrednio po wpłacie KLIENT ma prawo zwrócić się do PRODUCENTA drogą mailową o przesłanie kopii kodu aktywacji/ pliku PDF. Nie zgłoszenie przez KLIENTA żądania przesłania kopii programu w terminie 7 dni od wpłaty jest równoznaczne z faktem, iż KLIENT pobrał program bezpośrednio po wpłacie. ( równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania programu/pliku)
 5. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem lub poleceniem zapłaty kod aktywacji/ plik PDF jest wysyłany emailem po wpłynięciu należności na konto PRODUCENTA w terminie do 3 dni roboczych od wpłaty. Jeżeli KLIENT w terminie 7 dni od momentu wpłaty nie zgłosi do PRODUCENTA informacji o nie otrzymaniu PROGRAMU jest to równoznaczne z faktem dostarczenia PROGRAMU do KLIENTA. ( równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania programu/pliku)
 6. W przypadku zakupu programu UPRAWNIENIA BUDOWLANE klient zobowiązany jest pobrać DEMO programu tuż przed jego zakupem aby zapewnić aktualną w danej chwili wersję programu.
 7. Klient może pobrać zakupione oprogramowanie/ plik PDF bezpośrednio po wpłacie dlatego anulowanie zamówienia po tym fakcie nie jest już możliwe.
 8. KLIENT ma prawo do otrzymania rachunku za zakupione towary/usługi w terminie 7 dni od daty zakupu. Warunkiem jest zgłoszenie drogą mailową takiego żądania wraz z przesłaniem danych niezbędnych do wystawienia takiego rachunku. Rachunki wystawiane i przesyłane są elektronicznie w formacie pliku pdf. Wersja papierowa rachunku udostępniana jest KLIENTOWI w siedzibie PRODUCENTA ( określona w pkt.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE)

POMOC TECHNICZNA

 1. Szczegółowe zasady pomocy technicznej udzielanej przez PRODUCENTA KLIENTOWI opisane są w Regulaminie świadczenia pomocy technicznej.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

 1. Wykupienie licencji na oprogramowanie uprawnia LICENCJOBIORCĘ do darmowego korzystania z poprawek wydanych przez PRODUCENTA do zakupionej wersji oprogramowania, pobierania ich ze strony PRODUCENTA oraz instalowania w ciągu roku od daty zakupu. Aktualizacja oprogramowania do wersji wyższej wprowadzającej nowe funkcjonalności może być odpłatna.

TERMIN WAŻNOŚCI LICENCJI

 1. Termin ważności licencji na oprogramowanie i pozostałe produkty dostępne w SKLEPIE liczony jest od dnia zakupu produktu ( nie od momentu aktywacji)

ZWROTY/REKLAMACJE

 1. Reklamacje powinny zostać zgłoszone wykorzystując formy kontaktu określone w zakładce KONTAKT ,
 2. Zgłaszając reklamacje należy szczegółowo określić problem, ewentualnie załączyć prinscreeny, logi oraz wszelkie pliki umożliwiające jego identyfikacje. Razem ze zgłoszeniem należy podać dane kupującego oraz indentyfikacyjne zamówienia.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
 4. Każdy z programów, których producentem jest PRODUCENT udostępniony jest KLIENTOWI przed zakupem bezpłatnie w formie pełno funkcjonalnej wersji testowej.
 5. Przed dokonaniem zakupu oprogramowania KLIENT zobowiązany jest pobrać darmową wersję testową i zainstalować i przetestować na wszystkich komputerach, na których program będzie użytkowany.
 6. KLIENT dokonując zakupu zaświadcza, iż skorzystał z możliwości przetestowania darmowej wersji testowej zgodnie z pkt.2. i że znane są mu możliwości programu w zakresie jego potrzeb.
 7. W procedurze zwrotu produktu/reklamacji KLIENT nie może ubiegać się zwrot powołując się na sposób, w jaki program funkcjonuje, możliwy do stwierdzenia podczas testów wersji darmowej oprogramowania, o którym mowa w pkt. 2.
 8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość określone w ust. 5 nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane KLIENTA, podawane przez niego podczas wypełniania formularza zamówienia, będą gromadzone i przetwarzane przez PRODUCENTA zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U.02.101.926.
 2. Dane KLIENTA nie będą udostępniane przez PRODUCENTA osobom trzecim.
 3. KLIENT, który zakupił jedną z usług PRODUCENTA, zgadza się na otrzymywanie od PRODUCENTA korespondencji pocztą elektroniczną dotyczącą wyłącznie usług oferowanych przez PRODUCENTA. W szczególności dotyczy to: informacji o nowych i uaktualnionych wersjach oprogramowania, zmian w regulaminach, cennikach i zasadach współpracy. Korespondencja może zostać wysyłana przez PRODUCENTA na adres email podany przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia na jedną z usług oferowanych przez PRODUCENTA.KLIENT ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania tego typu korespondencji poprzez odesłanie wiadomości email z tytułem WYPISZ MNIE w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od PRODUCENTA.
 4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się na STRONACH PRODUCENTA w sekcji Polityka Prywatności.

PŁATNOŚCI KARTĄ

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  Mastercard and visa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i problemy związane z dostarczeniem usług wysyłanych pocztą elektroniczną email, a wynikające z przyczyn od PRODUCENTA niezależnych (zawodność serwerów SMTP, programy anty-spamowe, itp.). W przypadku nieotrzymania przez KLIENTA wiadomości email zawierającej określoną usługę lub rachunek/fakturę, ma on możliwość poproszenia o ponowne jest przesłanie, aż do jej otrzymania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. PRODUCENT zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie oraz cenniku usług. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji. Wraz z każdą zmianą niniejszy regulamin będzie publikowany z datą ostatniej zmiany.

Data: 04.05.2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *