Kategorie
Prawo

Jednolity tekst ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Jednolity tekst ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Na stronach kancelarii sejmu opublikowano jednolity tekst ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Przedmiotowy przepis ogłoszono z datą 23 marca 2023 roku. Ustawa o architektach i inżynierach budownictwa określa organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a także prawa i obowiązki członków tych samorządów.

Na czym polega wykonywanie zawodu architekta oraz inżyniera budownictwa

Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji, nad- zorze nad procesem ich powstawania, utrzymaniu tych obiektów oraz na edukacji w tym zakresie.

Czego nie obejmuje tekst jednolity?

Jak podaje kancelaria sejmu RP tekst jednolity przepisu nie obejmuje art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557), które stanowią:„Art. 7. 1. Do kadencji okręgowych zjazdów izby okręgowych izb architektów oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa, rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu art. 3 pkt 1 okręgowe izby architektów oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa, w których liczba członków w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przekracza 100 i nie przekracza 200, przeprowadzą wybory delegatów na okręgowy zjazd w obwodach wyborczych.

3. Mandat delegatów wybranych w trybie określonym w ust. 2 trwa do końca kadencji organów okręgowych izb rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”

„Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1. 1)  art.1pkt4lit.c–g,pkt10lit.a,pkt11lit.cid,pkt15lit.a,pkt31,pkt37lit.b,pkt39i42–44,art.4orazart.8 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.;
  2. 2)  art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  3. 3)  art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.

Aktualny tekst jednolity

Pobierz aktualny tekst jednolity ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. ( Dz.U. 2023 poz. 551 )

Pamiętaj, że wszystkie aktualne i ujednolicone akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane znajdziesz w naszym zestawie, który aktualizujemy przed każdym egzaminem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *