Kategorie
Testy i pytania

Warunki techniczne pytania na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Zestaw przykładowych pytań testowych dotyczących rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawowego aktu prawnego dla pracujących w zawodzie i sporządzających projekty architektów.

Przykładowe testy opublikowane przez Izbę Architektów RP jako pomoc ułatwiająca przygotowania i zapoznanie się z szerokim zakresem egzaminu testowego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Warunki techniczne przykładowe pytania testowe

Pobierz PDF: Warunki techniczne pytania pdf

1. Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stosuje się przy:
2. Do jakich budynków mieszkalnych wielorodzinnych stosuje się przepisy dotyczące budynków jednorodzinnych:
3. Do budynków zamieszkania zbiorowego zalicza się:
4. Do budynków użyteczności publicznej zalicza się:
5. Budynkiem gospodarczym jest budynek:
6. Pomieszczeniem technicznym jest pomieszczenie:
7. Lokalem użytkowym jest:
8. Jakich elementów budynku nie uznaje się za kondygnację:
9. Jaki procent powierzchni tarasów i stropodachów z nawierzchnią ziemną, umożliwiającą naturalną wegetację, wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej:
10. Pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi jest pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż:
11. Pomieszczeniem przeznaczonym na czasowy pobyt ludzi jest pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:
12. Nie uważa się za pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi, w którym czas przebywania tych samych osób w ciągu doby jest krótszy niż:
13. Nie uważa się za pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w których:
14. Wysokość budynku mierzy się od do:
15. Budynek niski – N – to budynek o wysokości lub mieszkalny o liczbie kondygnacji:
16. Budynek średniowysoki – SW – to budynek o wysokości lub mieszkalny o liczbie kondygnacji:
17. Budynek wysoki – W – to budynek o wysokości lub mieszkalny o liczbie kondygnacji:
18. Budynek wysokościowy – WW – to budynek o wysokości:
19. Wymagane wymiary, podane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć:
20. W odniesieniu do szerokości drzwi wymiary podaje się:
21. Budynek zwrócony ścianą z otworami okiennymi i drzwiowymi w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, należy sytuować w odległości od tej granicy nie mniejszej niż:
22. Budynek zwrócony ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, należy sytuować w odległości od tej granicy nie mniejszej niż:
23. Dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, gdy szerokość działki jest mniejsza niż:
24. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną – okapów, gzymsów, balkonów i daszku nad wejściem – nie może być mniejsza niż:
25. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną – schodów zewnętrznych, pochylni lub rampy, stanowiących część budynku – nie może być mniejsza niż:
26. Budynek inwentarski lub gospodarczy winien być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi od ściany budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej w odległości nie mniejszej niż:
27. Odległość podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej, znajdujących się poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna wynosić:
28. Szerokość jezdni umożliwiającej dostęp do drogi publicznej winna wynosić nie mniej niż:
29. Szerokość ciągu pieszo-jezdnego umożliwiającego ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów winna wynosić nie mniej niż:
30. Dojścia do budynku mogą spełniać funkcję dojazdów, o ile mają szerokość nie mniejszą niż:
31. Do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez co najmniej:
32. Dostępność dla osób niepełnosprawnych nie jest wymagana w przypadku budynków:
33. Sposób urządzenia i liczbę miejsc postojowych, w tym dla samochodów osób niepełnosprawnych, należy dostosować do wymagań określonych w:
34. Odległość zgrupowania 4 wydzielonych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym nie może być mniejsza niż:
35. Odległość parkingu lub otwartego garażu wielopoziomowego, zawierającego do 60 stanowisk postojowych, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz placów zabaw dla dzieci, winna wynosić co najmniej:
36. Odległość parkingu lub otwartego garażu wielopoziomowego, zawierającego więcej niż 60 stanowisk postojowych, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz placów zabaw dla dzieci winna wynosić co najmniej:
37. Odległość zgrupowania 4 miejsc postojowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
38. Odległość parkingu lub otwartego garażu wielopoziomowego, zawierającego do 60 stanowisk postojowych, od granicy działki winna być nie mniejsza niż:
39. Odległość parkingu lub otwartego garażu wielopoziomowego, zawierającego więcej niż 60 stanowisk postojowych, od granicy działki budowlanej winna być nie mniejsza niż:
40. Nie jest wymagane zachowanie odległości od granicy działki przy sytuowaniu miejsc postojowych:
41. Oznakowane miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne można lokalizować, od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w odległości nie mniejszej niż:
42. Wymiary stanowiska postojowego winny wynosić co najmniej:
43. Wymiary stanowiska postojowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej winny wynosić co najmniej:
44. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe od okien i drzwi budynków przeznaczonych na pobyt ludzi winna wynosić co najmniej:
45. Po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wymagane odległości od miejsc na pojemniki do gromadzenia nieczystości stałych, mogą być zmniejszone o połowę – w przypadku:
46. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie miejsc na pojemniki na odpady stałe w odległości od okien i drzwi oraz granicy działki nie mniejszej niż:
47. Odległość miejsc na pojemniki na odpady stałe od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku nie powinna wynosić więcej niż:
48. Co uznaje się za równorzędne z przyłączem do sieci energetycznej i ciepłowniczej:
49. Czyjej opinii wymaga zastosowanie zbiornika szczelnego na nieczystości płynne lub przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli ilość ścieków przekracza 5 m³/dobę:
50. Niezależnie od zasilania z sieci, dodatkowe ujęcie własnej wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej należy zapewnić na działkach przeznaczonych pod realizację:
51. Odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych dopuszcza się w przypadku:
52. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest:
53. Odległość studni, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, licząc od jej osi, powinna wynosić co najmniej:
54. Teren otaczający studnię kopaną powinien być utwardzony, ze spadkiem 2% od jej zewnętrznej obudowy studni w pasie o szerokości co najmniej:
55. Teren otaczający studnię wierconą powinien być utwardzony, ze spadkiem 2% od wprowadzonej w grunt rury w pasie o szerokości co najmniej:
56. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ powinna wynosić co najmniej:
57. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ powinna wynosić co najmniej:
58. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 10 m³ do 50 m³ powinna wynosić co najmniej:
59. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej:
60. Na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, służby zdrowia (z wyjątkiem przychodni. oraz oświaty i wychowania, pod urządzenie powierzchni biologicznie czynnej, jeżeli inny procent nie wynika z obowiązującego planu miejscowego, należy przeznaczyć co najmniej:
61. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę, procent powierzchni placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych znajdujący się na terenie biologicznie czynnym, powinien wynosić co najmniej:
62. Czas nasłonecznienia placów zabaw dla dzieci, liczony w dniach równonocy (21 marca i 21 września. w godzinach 10:00 – 16:00, powinien wynosić co najmniej:
63. Odległość placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej:
64. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, itp., dopuszcza się na wysokości większej niż:
65. Bramy i furtki w ogrodzeniach nie mogą otwierać się:
66. Szerokość bramy w ogrodzeniu powinna wynosić w świetle co najmniej:
67. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w:
68. Budynek, z wyjątkiem zabudowy zagrodowej i rekreacji indywidualnej, powinien mieć centralną lub indywidualną instalację ciepłej wody – w przypadku, gdy:
69. Budynek powinien mieć zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych – w przypadku, gdy:
70. W urządzenia (zsypy. do usuwania nieczystości stałych nie mogą być wyposażone budynki:
71. W urządzenia do ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi mogą być nie wyposażone budynki:
72. Instalacja odgromowa chroni budynek przed:
73. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigu osobowego do istniejącego budynku, dopuszcza się sytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego pod warunkiem:
74. Dopuszcza się nie wyposażanie w dźwigi 5-cio kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w przypadku, gdy:
75. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:
76. Dla zastosowania oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym, w tym elektrycznym, pomieszczenia stałej pracy, wymagana jest zgoda:
77. Czas nasłonecznienia pokoi mieszkalnych powinien wynosić co najmniej:
78. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie nasłonecznienia do jednego pokoju, a w uzupełniającej zabudowie śródmiejskiej wymagany czas nasłonecznienia określa się na co najmniej:
79. Dla jakiego rodzaju mieszkań nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia?
80. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy, co najmniej:
81. Przy zastosowaniu drzwi wejściowych dwuskrzydłowych, szerokość skrzydła głównego powinna wynosić co najmniej:
82. W drzwiach wejściowych do budynku oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać:
83. Jaki wymóg należy spełnić w przypadku zainstalowania w budynku schodów lub pochylni ruchomych?
84. Szerokość użytkowa biegu klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powinna wynosić co najmniej:
85. Szerokość użytkowa spocznika klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powinna wynosić co najmniej:
86. Szerokość użytkowa schodów w budynku jednorodzinnym winna wynosić co najmniej:
87. Szerokość użytkowa biegu schodów w budynku użyteczności publicznej winna wynosić co najmniej:
88. Maksymalna wysokość stopni schodów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i użyteczności publicznej powinna wynosić:
89. Maksymalna wysokość stopni schodów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i w zabudowie zagrodowej powinna wynosić:
90. Maksymalna wysokość stopni schodów w żłobkach, przedszkolach oraz w budynkach opieki zdrowotnej winna wynosić:
91. W budynkach użyteczności publicznej, w odniesieniu do szerokości schodów i spoczników, należy stosować przelicznik wskaźnika szerokości na 100 osób – wartość wskaźnika wynosi:
92. Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych powinna wynosić co najmniej:
93. Dopuszczalna liczba stopni w jednym biegu schodów dla budynku opieki zdrowotnej wynosi – nie więcej niż:
94. Dopuszczalna liczba stopni w jednym biegu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wynosi – nie więcej niż:
95. Dopuszczalna liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych wynosi – nie więcej niż:
96. Szerokość stopnia schodów zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinna wynosić nie mniej niż:
97. Stopni schodów z noskami i podcięciami zabrania się stosować:
98. Maksymalne nachylenie pochylni dla ruchu pieszego oraz dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim przy różnicy wysokości 0,5 m, wewnątrz budynku, nie powinno przekraczać:
99. Maksymalne nachylenie pochylni dla ruchu pieszego oraz dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, na zewnątrz budynku, przy różnicy wysokości ponad 0,5 m, nie powinno przekraczać: ?
100. Maksymalne nachylenie pochylni w garażu wielopoziomowym nie może być większe niż:
101. Minimalna wysokość pokoi w budynkach mieszkalnych oraz sypialni 1 – 4 osobowych w budynkach zbiorowego zamieszkania – nie powinna być mniejsza niż:
102. Pomieszczenia do pracy, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób powinny mieć wysokość nie mniejszą niż:
103. Pomieszczenia do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia powinny mieć wysokość nie mniejszą niż:
104. Pomieszczenia do pracy, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób usytuowane na antresoli, gdy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia – powinny mieć wysokość nie mniejszą niż:
105. Dyżurki, portiernie, kantory, kioski, w tym sytuowane w halach wystawienniczych, handlowych, dworcowych itp., przeznaczone na stały pobyt ludzi, jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć wysokość nie mniejszą niż:
106. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy co najmniej:
107. W budynkach użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy co najmniej:
108. Progów nie powinny mieć drzwi do:
109. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne, z wyjątkiem ogólnodostępnej łaźni, powinno mieć wysokość w świetle co najmniej:
110. Wysokość pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku mieszkalnym, hotelu, motelu lub pensjonacie, jeżeli jest wyposażone w wentylację wywiewną lub nawiewno-wywiewną, powinno mieć wysokość w świetle co najmniej:
111. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powierzchnie ścian powinny być zmywalne i odporne na działalność wilgoci do wysokości co najmniej:
112. (§ 80. Kubatura pomieszczenia łazienki wyposażonej w wentylację grawitacyjną, przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody powinna wynosić co najmniej:
113. Minimalna powierzchnia i szerokość kabiny natryskowej zamkniętej winna wynosić nie mniej niż:
114. Kabina natryskowa zamknięta, z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, powinna mieć powierzchnię i szerokość, co najmniej:
115. Kabina ustępowa, nie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć szerokość co najmniej:
116. Zlokalizowanie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy jest możliwe pod warunkiem, iż na danej kondygnacji w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, liczba osób nie przekracza:
117. W budynkach użyteczności publicznej i zakładach pracy – jedna umywalka powinna przypadać na co najmniej:
118. Odległość od stanowiska pracy do najbliższego ustępu nie może być większa niż:
119. Maksymalna odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie może być większa niż:
120. Minimalna odległość okien i drzwi ustępu publicznego od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej:
121. Minimalna odległość okien i drzwi ustępu publicznego od okien i drzwi pomieszczeń do produkcji i magazynowania artykułów żywnościowych i farmaceutycznych powinna wynosić co najmniej:
122. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym minimalna szerokość w świetle ścian, pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby powinna wynosić co najmniej:
123. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym minimalna szerokość w świetle ścian, pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób powinna wynosić co najmniej:
124. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym minimalna szerokość kuchni w świetle ścian, w mieszkaniu jednopokojowym powinna wynosić co najmniej:
125. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym minimalna szerokość kuchni w świetle ścian, w mieszkaniu wielopokojowym powinna wynosić co najmniej:
126. Jeden pokój w mieszkaniu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż:
127. Pomieszczenie techniczne, emitujące hałas lub drgania, może być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi pod warunkiem:
128. Jeżeli inne przepisy rozporządzenia nie określają innych wymagań, wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niż:
129. Dopuszczalna wysokość przejść pod przewodami i instalacjami w pomieszczeniach technicznych powinna wynosić co najmniej:
130. Maksymalna odległość między włazami kontrolnymi w kanałach instalacyjnych nie może przekraczać:
131. Dojściami i przejściami do dźwignic i innych urządzeń technicznych mogą być wykonane z materiałów niepalnych:
132. Wysokość dojść i przejść do urządzeń technicznych powinna wynosić w świetle nie mniej niż:
133. Wysokość, w świetle konstrukcji, garażu do przechowywania i bieżącej niezawodowej obsługi samochodów osobowych, winna wynosić co najmniej:
134. Wysokość, do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych, w garażu do przechowywania i bieżącej obsługi samochodów osobowych, winna wynosić co najmniej:
135. Szerokość i wysokość wjazdu lub wrót garażowych winna wynosić w świetle co najmniej:
136. Szerokość dojazdu w garażu wielostanowiskowym, jednoprzestrzennym przy prostopadłym sytuowaniu stanowisk postojowych, winna wynosić co najmniej:
137. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć szerokość i długość co najmniej:
138. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż:
139. Gdzie powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego:
140. Najniższa i najwyższa temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych w budynku powinna wynosić:
141. Gdzie powinny być odprowadzane wody opadowe z dachów i tarasów budynku:
142. Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:
143. Urządzenie zsypowe do usuwania odpadów stałych winno być zainstalowane – od drzwi wejściowych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – w odległości nie mniejszej niż:
144. Stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe jest dopuszczalne dla budynków o liczbie kondygnacji nie przekraczającej:
145. Stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe jest dopuszczalne w budynkach opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w lokalach gastronomicznych oraz w pomieszczeniach do produkcji żywności i środków farmaceutycznych – pod warunkiem uzyskania zgody:
146. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej:
147. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość:
148. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się:
149. Odległość czerpni powietrza sytuowanych na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku od ulicy i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, liczona w rzucie poziomym, winna wynosić co najmniej:
150. Dolna krawędź otworu wlotowego czerpni powietrza montowanych na dachu budynku od powierzchni zamontowania oraz odległość od wywiewek kanalizacyjnych, , winny wynosić co najmniej:
151. Dolna krawędź otworu wyrzutni powietrza montowanych na dachu budynku od powierzchni zamontowania powinna wynosić co najmniej:
152. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, od krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna powinna wynosić co najmniej:
153. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, od najbliższej krawędzi okna w połaci dachu powinna wynosić co najmniej:
154. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, od najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem powinna wynosić co najmniej:
155. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej i społecznej oraz biurowych, nie wyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie, licząc procentowo do ich powierzchni:
156. Dopuszczalne ciśnienie gazu w przewodach gazowych, doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, nie powinno być wyższe niż:
157. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania:
159. Gdzie mogą być stosowane instalacje gazowe zasilane gazem płynnym?
160. Gdzie w budynku mogą być instalowane gazomierze w szafkach z materiałów co najmniej trudno zapalnych, z otworami wentylacyjnymi?
161. Gazomierzy nie można instalować:
162. Gazomierze, licząc od ich spodu, należy instalować, w odniesieniu do poziomu podłogi, na wysokości nie mniejszej niż:
163. Gazomierze bez szafek można instalować na tym samym poziomie co liczniki elektryczne, w odległości nie mniejszej od nich niż:
164. Pomieszczenia, w których mogą być instalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze z tych pomieszczeń, powinny mieć kubaturę nie mniejszą niż:
165. Długość kanału spalinowego, odprowadzającego spaliny od grzewczych urządzeń gazowych z wyłączeniem kotłów, mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niż:
166. W jakich pomieszczeniach należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne?
167. Na jakich drogach ewakuacyjnych należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne?
168. Gdzie, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, należy umieszczać liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej?
169. Minimalna grubość warstwy tynku pokrywającej przewody elektryczne wtynkowe, powinna wynosić co najmniej:
170. W instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo – przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych należy wyposażać budynki:
171. Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu osobowego i posadzki kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż:
172. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą dla dźwigów osobowych powinna wynosić co najmniej:
173. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą dla dźwigów towarowych małych powinna wynosić co najmniej:
174. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą dla dźwigów szpitalnych i towarowych powinna wynosić co najmniej:
175. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, powinna poprzedzać prace projektowe i roboty budowlane dotyczące:
176. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:
177. Kategorię budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określa się w przepisach przeciwpożarowych jako:
178. Kategorię budynki produkcyjnych i magazynowych, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określa się w przepisach przeciwpożarowych jako:
179. Kategorię budynki inwentarskich (służących do hodowli inwentarza), z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określa się w przepisach przeciwpożarowych jako:
180. Szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych – zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
181. Budynki mieszkalne – zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
182. Klapy dymowe wykonane z materiałów łatwo zapalnych można stosować:
183. Poza terenami zamkniętymi, pomieszczenie zagrożone wybuchem należy sytuować w budynku:
184. Elementy okładzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji ścian zewnętrznych budynku powinny posiadać klasę ogniową:
185. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku zaliczonym do kategorii ZL, obejmująca część podziemną budynku, w odniesieniu do powierzchni strefy pożarowej pierwszej, nadziemnej części tego budynku, nie powinna przekraczać:
186. O ile procent dopuszcza się powiększenie strefy pożarowej ZL, z wyjątkiem budynków wysokich i wysokościowych, przy zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych?
187. O ile procent dopuszcza się powiększenie strefy pożarowej ZL, z wyjątkiem budynków wysokich i wysokościowych, przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu?
188. W jakich przypadkach dopuszcza się powiększenie powierzchni strefy pożarowej ZL o 200% w budynkach niskich i średniowysokich?
189. W jakim przypadku nie ogranicza się wielkości powierzchni strefy pożarowej w budynku jednokondygnacyjnym – produkcyjnym lub magazynowym?
190. Łączna powierzchnia otworów, obudowanych przedsionkami przeciwpożarowymi lub posiadających zamknięcia przeciwpożarowe, w odniesieniu do powierzchni ściany oddzielenia przeciwpożarowego nie powinna przekraczać:
191. Łączna powierzchnia otworów posiadających zamknięcie przeciwpożarowe, w odniesieniu do powierzchni stropu oddzielenia przeciwpożarowego, nie powinna przekraczać:
192. Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż:
193. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza:
194. W strefach pożarowych ZL (zagrożenia ludzi. długość najdłuższego przejścia ewakuacyjnego do innej strefy lub na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać:
195. Przy zastosowaniu stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych, długość przejścia ewakuacyjnego można wydłużyć maksymalnie o:
196. Przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu, długość przejścia ewakuacyjnego można wydłużyć maksymalnie o:
197. Dopuszcza się powiększenie długości przejścia ewakuacyjnego o 100% w przypadku:
198. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż:
199. Zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m jest możliwe, gdy jest ona przeznaczona do ewakuacji liczby osób nie przekraczającej:
200. Przy zastosowaniu stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych, długość dojść ewakuacyjnych można wydłużyć maksymalnie o:
201. Przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu, długość dojść ewakuacyjnych można wydłużyć maksymalnie o:
202. Powiększenie długości dojść ewakuacyjnych o 100% dopuszcza się w przypadku:
203. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione w przypadku stref pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi:
204. Stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, jeżeli ich ilość przy jednoczesnym przebywaniu, wynosi ponad:
205. Podłoże niepalne dla umieszczenia paleniska powinno mieć grubość co najmniej:
206. Odległość między wylotem przewodu spalinowego lub dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych powinna wynosić co najmniej:
207. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię w budynku mieszkalnym jednorodzinnym powinna wynosić, od tego budynku co najmniej:
208. Powierzchnia strefy pożarowej w nadziemnym lub podziemnym garażu zamkniętym nie powinna przekraczać:
209. Przy zastosowaniu stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – powierzchnia strefy pożarowej w nadziemnym lub podziemnym garażu zamkniętym może być powiększona maksymalnie o:
210. Samoczynne urządzenia oddymiające należy stosować w garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej:
211. Dwa wyjścia ewakuacyjne powinny znajdować się na każdej kondygnacji garażu, której powierzchnia całkowita przekracza:
212. Długość przejścia do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym, w którym powierzchnia całkowita kondygnacji przekracza 1 500 m², nie może być większa niż:
213. Długość przejścia do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego w garażu otwartym, w którym powierzchnia całkowita kondygnacji przekracza 1 500 m², nie może być większa niż:
214. W garażu zamkniętym, zlokalizowanym w budynku ZL, odległość w pionie między wrotami garażu a oknami tego budynku powinna wynosić co najmniej:
215. W budynku inwentarskim (IN. odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego, przy utrzymaniu zwierząt ściółkowym nie powinna przekraczać:
216. W budynku inwentarskim (IN. odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego, przy utrzymaniu zwierząt bezściółkowym nie powinna przekraczać:
217. Budynek tymczasowy wykonany z materiałów palnych lub z palną izolacją należy przegradzać ścianami oddzieleń przeciwpożarowych w odstępach nieprzekraczających:
218. Ściany oddzieleń przeciwpożarowych w budynkach tymczasowych wykonanych z materiałów palnych lub z palną izolacją, powinny być wysunięte poza lico ścian i palne pokrycie dachu co:
219. Daszki, balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne mogą być umieszczane nad poziomem chodnika, na wysokości co najmniej:
220. W przypadku umieszczania, nad poziomem chodnika, daszków, balkonów oraz stałych i ruchomych osłon przeciwsłonecznych, nieosłonięte pasmo ruchu od strony jezdni powinno mieć szerokość co najmniej:
221. Wystawy sklepowe, gabloty reklamowe, a także obudowy urządzeń technicznych lokalizowane od strony ulic, nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku, przy zachowaniu szerokości użytkowej chodnika nie mniejszej niż 2 m, o więcej niż:
222. W przypadku umieszczania od strony ulic. wysuniętych poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku, wystaw sklepowych, gablot reklamowych – szerokość użytkowa chodnika powinna być nie mniejsza niż:
223. Schody zewnętrzne i wewnętrzne powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, jeżeli wysokość do pokonania przekracza:
224. Na kondygnacjach budynku położonych na wysokości do 25 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem przyziemia oraz ścian w loggi, tarasie lub galerii, wysokość podokiennika, liczona od powierzchni podłogi, powinna wynosić co najmniej:
225. Na kondygnacjach budynku położonych na wysokości powyżej 25 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem przyziemia oraz ścian w loggi, tarasie lub galerii, wysokość podokiennika, liczona od powierzchni podłogi, powinna wynosić co najmniej:
226. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania nie może przekraczać:
227. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 12 m, lecz nie wyżej niż 25 m nad terenem można stosować portfenetry, pod warunkiem zastosowania w nich progów o wysokości co najmniej:

Większość pytań testowych z warunków technicznych oraz odpowiedzi do nich zawarto w programie przygotowującym do egzaminu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.