Strona główna Rodzaje Funkcje techniczne

Funkcje techniczne

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wyszczególnione w Ustawie Prawo budowlane.

odpowiedzialność cywilna w budownictwie

Odpowiedzialność cywilna w budownictwie

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane i wykonująca samodzielne funkcje techniczne na budowie oprócz odpowiedzialności zawodowej i karnej, może podlegać także odpowiedzialności cywilnej. Powstaje ona gdy...
odpowiedzialnosc karna w budownictwie

Odpowiedzialność karna w budownictwie

Wykonywanie każdego rodzaju działalności budowlanej, przy projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu obiektów budowlanych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Mogą podlegać jej...
odpowiedzialnosc zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie związana jest z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z prawem budowlanym podlegają jej więc projektant, kierownik budowy lub...
ubezpieczenie OC PIIB IARP

Ubezpieczenie OC inżyniera i architekta

Każdy członek samorządu zawodowego inżynierów PIIB oraz architektów IARP podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody które mogą wystąpić w wyniku wykonywania przez...
inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego. Pełniąc samodzielną funkcję techniczną reprezentuje interesy inwestora na terenie budowy, który zwykle nie posiada odpowiedniej wiedzy technicznej...
projektant

Projektant

Projektant jest uczestnikiem procesu budowlanego, którego zadaniem jest kompleksowe przygotowanie projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz uwarunkowaniami formalno-administracyjnymi...

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który zarządza wszystkimi pracami na terenie budowy. Dba o to by roboty realizowano zgodnie z zapisami pozwolenia na...

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są związane z z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Rodzaje Ustawa Prawo...

Polecamy