Skip to main content

Praktyka zawodowa w spółdzielni mieszkaniowej

W pytaniach oraz komentarzach często pojawia się temat odbywania praktyki zawodowej w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych. Organizacje te w celu realizacji obowiązku utrzymania obiektów budowlanych zatrudniają lub współpracują z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane. Młodzi inżynierowie zatrudnieni na stanowiskach asystentów bądź inspektorów do spraw technicznych, sprawujący kontrolę nad utrzymaniem budynków, często pytają czy taka praca […]

Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosna 2016

Poniżej podano terminy przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów do sesji WIOSNA 2016. Przypominamy, iż terminy są ostateczne, a składane wnioski powinny być kompletne ( tzn. prawidłowo wypełnione oraz zawierające wszystkie załączniki. Terminy składania wniosków OKRĘGOWA IZBA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa dnia 18 stycznia do dnia […]

Czytaj więcej

Wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej

W związku z licznymi pytaniami prezentujemy przykładowy wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej, który obowiązuje przy dokumentowaniu praktyki zawodowej od dnia 25.09.2014. Zbiorcze zestawienie zostało wprowadzone rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zastąpiło dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej. Praktyka została odbyta na trzech budowach: Centrum handlowo-usługowe wraz z parkingiem wielopoziomowym i zapleczem […]

Czytaj więcej

Kierownik i patron praktyki zawodowej

Kierownik praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień. Osoba potwierdzająca odbycie praktyki zawodowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być wpisaną na listę członków Izby w całym okresie […]

Czytaj więcej

Czas trwania praktyki zawodowej

Wymagany czas praktyki zawodowej do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych określony został w artykule 12 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. Uwaga! Nowe zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych: SPRAWDŹ Uprawnienia projektowe Uzyskanie uprawnień projektowych bez ograniczeń wymaga: odbycia rocznej praktyki […]

Czytaj więcej

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Zgodnie ze zaktualizowanym Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 24.09.2014 praktykę zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych można rozpocząć po uzyskaniu: dyplomu ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych – kierunek ukończonych/trwających studiów musi oczywiście być odpowiednim lub pokrewnym z kierunkiem studiów określonym w wykazie dla danej specjalności i rodzaju […]

Czytaj więcej

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Według zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie od dnia 25.09.2014 dokumentowanie praktyki zawodowej powinno odbywać się za pomocą oświadczenia, którego wzór prezentujemy poniżej. Do oświadczenia należy dołączyć następujące załączniki: zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – POBIERZ decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zaświadczenie o wpisie […]

Czytaj więcej

Warunki uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej

Specjalizacją techniczno-budowlaną określany jest etap przejściowy pomiędzy uprawnieniami budowlanymi a tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku przewiduje uzyskanie specjalizacji w trybie decyzji administracyjnej po spełnieniu warunków określonych poniżej. Warunkiem uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej jest: posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację; odbycie, […]

Czytaj więcej