Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło właśnie założenia planowanych dużych zmian w ustawie Prawo budowlane, które rząd zamierza wprowadzić jeszcze w tym roku. Zmiany z punktu widzenia inwestorów są bardzo istotne, a w niektórych zakresach nawet rewolucyjne.

Zasadnicze cele proponowanych zmian

  • ograniczenie dokumentacji zawartej w projekcie budowlanym
  • ułatwienie walki ze smogiem
  • poprawę bezpieczeństwa pożarowego
  • skuteczniejszą i prostszą legalizację samowoli budowlanych sprzed lat
  • nałożenie dodatkowych obowiązków na zarządców sieci

Głównym celem przyświecającym urzędnikom jest ograniczenie biurokracji ( nawet do 50% ) w celu uproszczenia i przyspieszenia procesów inwestycyjnych, ograniczenie kosztów inwestora oraz większą stabilność wydawanych przez urzędy decyzji.

Zmiany w zatwierdzaniu projektu budowlanego

Zmiany zakładają rozbicie zatwierdzania projektu budowlanego na dwa etapy:

ETAP I

Na etapie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę składano by projekt uproszczony. W decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzano by wyłącznie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jedynie w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu oraz istotnych z punktu widzenia otoczenia oraz środowiska a także kwestie związane z formą, funkcjami i dostępnością obiektu.

ETAP II

Na etapie pozwolenia na użytkowanie, inwestor zobowiązany byłby dostarczyć projekt techniczny, w którym uregulowano by rozwiązania konstrukcyjne, projekty instalacji i kwestie związane z charakterystyką energetyczną obiektu i w miarę potrzeby pozostałe opracowania.

Zasadniczą zaletą takiego dwuetapowego rozwiązania miałaby być możliwość wprowadzania zmian w projekcie technicznym oraz jego aktualizację w trakcie trwania budowy oraz etapowania prac nad projektem i ograniczania początkowych kosztów inwestora. Zmiany wpłyną także na sprawniejsze i szybsze zatwierdzanie projektów, a co za tym idzie rozpoczynanie procesu budowy.

Ułatwienia dla budynków jednorodzinnych i kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Duże ułatwienia szykują się także dla budujących domy jednorodzinne. Projekt zmian zakłada bowiem brak konieczności zgłaszania do organu nadzoru budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych. Dodatkowo po zakończeniu robót budowlanych przy obiekcie nie będzie potrzeby przedkładania dziennika budowy, protokołów z badań i sprawdzeń ( za wyjątkiem protokołu z badania szczelności instalacji gazowej ) oraz konieczności odbioru wykonanych przyłączy.

Dodatkowo ministerstwo planuje kolejne zwolnienia dotyczące konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt zakłada likwidację pozwoleń dla:

  • sieci gazowych wewnętrznych i zewnętrznych dla już użytkowanego budynku
  • obiektów małej architektury w miejscach publicznych
  • przydomowe tarasy o powierzchni do 35 m2

Stabilność prawa budowlanego

Ministerstwo proponuje aby po upływie 5 lat nie można było już stwierdzić nieważności wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na użytkowanie. W ten sposób prawo budowlane stanie się bardziej stabilne co zwiększy także zaufanie inwestorów.

Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie budynku można stwierdzić nawet po kilkunastu/kilkudziesięciu latach od ich wydania, co powoduje niepewność wśród budujących.

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego

Projekt zmian zakłada, iż każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, mająca wpływ na bezpieczeństwo pożarowe będzie wymagała ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jest to pokłosie ostatniej tragedii wynikających z zmiany użytkowania lokali mieszkalnych czy ich części np. w escape roomy.

Legalizacja starych samowoli budowlanych i ostrzeżenia dla nielegalnych użytkowników

Rząd planuje by obiekty budowlane wybudowane bez wymaganych prawem pozwoleń, od zakończenia budowy których upłynęło ponad 20 lat i wobec których nie prowadzono postępowania w sprawie samowoli budowlane zostały zalegalizowane. Wpłynie do na uregulowanie ich stanu prawnego oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów. Zachętą dla użytkowników ma być tutaj ograniczenie do minimum potrzebnej dokumentacji, braku konieczności badania zgodności inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu oraz brakiem opłat legalizacyjnych.

Nowym pomysłem jest także wprowadzenie tzw. żółtej kartki dla inwestorów nielegalnie użytkujących obiekt budowlany. Pierwszym etapem w takim wypadku miałoby być pouczenie o obowiązku oddania obiektu do użytkowania wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W razie niepodporządkowania się użytkownika, nadzór budowlanych byłby uprawniony do nałożenia kary za nielegalne użytkowanie obiektu.

Dodatkowe obowiązki gestorów sieci

Zarządcom sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i  gazowych będą groziły konsekwencje finansowe za opóźnienia w wydawaniu warunków przyłączenia do sieci. Wysokość kary może sięgnąć do 500 zł na każdy dzień zwłoki. Podobnie będzie w przypadku podłączenia do sieci wodociągowych.

Planowane jest także zlikwidowanie opłat za wydawanie oraz aktualizację warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Raz wydane warunki zachowają ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Walka ze smogiem

Przepisy zakładają by załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych był oświadczenie projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Nie jest aktualnie do końca jasne czy będzie to oznaczało w takim wypadku brak możliwości zastosowania innego źródła ciepła np. ogrzewania gazowego.

Budowa części sieci gazowych zostanie zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Prace będą w takim wypadku wykonywane na zgłoszenie razem z projektem budowlanym.

Każda zmiana źródła ogrzewania budynku na paliwo stałe byłaby istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego – co w konieczności prowadziłoby do zmiany pozwolenia na budowę.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Plany ministerstwa są bardzo ambitne. Na chwilę obecną projekt zmian w ustawie Prawo budowlane trafił do konsultacji społecznych. Jak informuje minister Jerzy Kwieciński, zmiany miałby wejść w życie jeszcze w 2019 roku po wakacjach.

Z prezentacją ministerstwa dotyczącą zmian można się zapoznać tutaj: POBIERZ

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here