Informacje i porady

Wyniki wyszukiwania dla: prawo budowlane

Results 1 - 59 of 59 Page 1 of 1
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Prawo budowlane 2014 – tekst jednolity

Relevance: 100%      Posted on: 25 lutego 2014

Aktualny ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo budowlane 2014 – tekst jednolity

Relevance: 99%      Posted on: 20 lutego 2013

Aktualny tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane. Akt posiada tekst jednolity.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo budowlane 2015 – tekst jednolity

Relevance: 98%      Posted on: 18 stycznia 2015

Aktualny na rok 2015 tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane. Akt posiada tekst jednolity.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo budowlane – tekst jednolity 2012

Relevance: 73%      Posted on: 5 stycznia 2012

Przedstawiamy Ustawę Prawo Budowlane, tekst ujednolicony na rok 2012.   *ujednolicenie przez GUNB

Duże zmiany w prawie budowlanym 2015

Relevance: 55%      Posted on: 18 stycznia 2015

Uchwalona 16.01.2015 przez Sejm RP nowelizacja prawa budowlanego przynosi wiele poważnych zmian dla budujących. Najważniejsze z nich to: Likwidacja pozwolenia na budowę oraz przebudowę domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki Zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła…

Egzaminy dla osób ukaranych

Relevance: 51%      Posted on: 11 lutego 2015

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, na które nałożony został obowiązek złożenia egzaminu podchodzą do niego według następujących zasad: Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 Egzamin przeprowadza się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do…

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Relevance: 49%      Posted on: 23 listopada 2009

Samodzielną funkcja techniczna w budownictwie to działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego; kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i…

Historia uprawnień budowlanych w Polsce

Relevance: 48%      Posted on: 2 czerwca 2010

W 1928 roku zgodnie z  Rozporządzeniem Prezydenta RP „O prawie budowlanym i zabudowie osiedli" po raz pierwszy w historii Polski została uregulowana kwestia nadawania uprawnień budowlanych. Został tym samym oficjalnie wprowadzony obowiązek wykazania się odpowiednimi kwalifikacjami przez osoby zawodowo zajmujące się budownictwem, a według obecnej terminologii — pełniące samodzielne funkcje…

Szczegółowy zakres egzaminu pisemnego

Relevance: 41%      Posted on: 10 lutego 2015

W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat, test egzaminacyjny zawiera: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie; 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy…

Proponowana lista zmian z dnia 15.01.2015 do Ustawy Prawo Budowlane

Relevance: 39%      Posted on: 7 lutego 2015

Dnia 15.01.2015 Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy Prawo Budowlane. Projekt zmian trafił pod obrady senatu. Zmiany dotyczą przede wszystkim zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i likwidację obowiązku zgłoszenia niektórych obiektów budowlanych, które dotychczas takiego zgłoszenia wymagały. LISTA PROPONOWANYCH ZMIAN DO USTAWY USTAWA z dnia…

Inżynierowie mogą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Relevance: 39%      Posted on: 2 marca 2010

Inżynierowie budownictwa mogą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Umożliwia to ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy   Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami opublikowana 30 września br. w Dzienniku Ustaw nr 161 pod poz. 1279. Ustawa ta rozszerza krąg osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych o inżynierów…

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 2014

Relevance: 38%      Posted on: 28 lutego 2013

Aktualny na rok 2014 tekst ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i związane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowe, zapewniajace…

Zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu pisemnego w roku 2015

Relevance: 35%      Posted on: 9 stycznia 2015

na uprawnienia bez ograniczeń - łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi – test zawiera 90 pytań testowych w tym: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie 18 pytań…

Przykładowe pytania – test na uprawnienia budowlane

Relevance: 34%      Posted on: 18 stycznia 2010

Poniżej 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności. Pytania dotyczą zagadnień: PRAWO BUDOWLANE PB - PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE - WARUNKI TECHNICZNE PB - POZOSTAŁE PRZEPISY WYKONAWCZE SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE WYROBY BUDOWLANE NORMALIZACJA CERTYFIKACJA GEODEZJA BHP - KODEKS PRACY -…

Prawo budowlane – przykładowe pytania na egzamin testowy

Relevance: 33%      Posted on: 3 marca 2010

TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - PRZYKŁADOWE PYTANIA Kogo powinien niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej kierownik budowy? a)       właściwy organ ( organy administracji architektoniczno-budowlanej ( Starosta, Wojewoda i GINB ) i nadzoru budowlanego ( PowiatowyINB, WojewódzkiINB i GłównyINB) , stosownie do ich właściwości) b)       właściwego miejscowo prokuratora i Policję c)       inwestora,…

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Relevance: 32%      Posted on: 20 grudnia 2009

data: 10.11.2009 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych. 2. Przepisy ustawy nie…

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane

Relevance: 32%      Posted on: 13 lutego 2013

Zbiór 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Ostatnia aktualna wersja ze stanem prawnym na 01.07.2014

Akty prawne na egzamin na Uprawnienia Budowlane 2011

Relevance: 30%      Posted on: 1 października 2011

Prezentujemy zbiór ustaw i rozporządzeń wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane. Zbiór przygotowany dla jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2011. Zawiera 47  najważniejszych aktów prawnych z zakresu: budownictwa w tym: prawa budowlanego, przepisów techniczno budowlanych i wyrobów budowlanych bezpieczeństwa i higieny pracy normalizacji i polskich norm ochrony środowiska i zabytków…

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Relevance: 30%      Posted on: 13 lutego 2013

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa…

Wykaz norm na egzamin JESIEŃ 2015

Relevance: 26%      Posted on: 13 lutego 2013

Wykaz norm, instrukcji i poradników, opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, których znajomość jest wymagana na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2015. KB – konstrukcyjno-budowlanej ID – inżynieryjnej drogowej IM – inżynieryjnej mostowej IS – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych…

Zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Relevance: 26%      Posted on: 17 sierpnia 2011

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności: - realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),…

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Relevance: 26%      Posted on: 5 marca 2011

Tekst ujednolicony § 1 Aktami regulującymi udzielanie uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa są: 1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zwana dalej "Prawo budowlane", 2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o…

Aktualne akty prawne – egzamin na uprawnienia budowlane – zima 2010

Relevance: 24%      Posted on: 24 października 2010

Poniżej podstawowe akty prawne, których znajomość wymagana jest na egzaminie na uprawnienia budowlane. Stan prawny przepisów zgodny z Szczegółowym programem egzaminów z dnia 10.08.2010 opracowanym przez PIIB: Prawo budowlane - tekst ujednolicony Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie warunki techniczne uzytkowania bud mieszkal Dz.U. z 1999 nr…

Praktyki studenckie a praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Relevance: 24%      Posted on: 14 grudnia 2010

Zzgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takie jak np.: projektowanie czy kierowanie budową lub robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające…

Uprawnienia wyburzeniowe – warunki uzyskania

Relevance: 23%      Posted on: 16 stycznia 2011

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie właściwego wykształcenia do uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności techniczno-budowlanej, uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest :…

Opiekun i patron praktyki zawodowej

Relevance: 23%      Posted on: 9 lutego 2015

Opiekun praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień. Osoba potwierdzająca odbycie praktyki zawodowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być wpisaną na listę…

Jak zdobyć uprawnienia budowlane – poradnik krok po kroku.

Relevance: 22%      Posted on: 5 czerwca 2010

Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z branżą budowlaną, bądź też zastanawiają się nad podjęciem kształcenia w tym kierunku przygotowaliśmy praktyczny poradnik jak zdobyć uprawnienia budowlane. Przypomnijmy, iż według ustawy Prawo Budowlane z 1994 roku z póź. zm. posiadanie uprawnień budowlanych jest warunkiem koniecznym by sprawować samodzielne funkcje techniczne…

PIIB – Podwyżka składek członkowskich w 2013 roku

Relevance: 22%      Posted on: 11 marca 2013

W dniach 6 i 7 lipca 2012 odbył się XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2011, Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz ustalono wysokość składek członkowskich na rok 2013 r. W czasie dwudniowych obrad PIIB dokonano podsumowania działalności…

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Relevance: 22%      Posted on: 5 marca 2011

§ 1. Aktami regulującymi udzielanie uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa są: 1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”, 2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,…

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Relevance: 22%      Posted on: 22 sierpnia 2010

§ 1 Aktami regulującymi udzielanie uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa są: 1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”, 2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,…

Egzamin na uprawnienia budowlane

Relevance: 22%      Posted on: 12 listopada 2010

Kolejna sesja egzaminu na uprawnienia budowlane już za pasem. Poniżej informacje na temat przebiegu samego egzaminu . Pytania egzaminacyjne tak do egzaminów pisemnych testowych, jak i ustnych, przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności i każdej specjalizacji. Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne…

Rząd chce zlikwidować uprawnienia budowlane

Relevance: 22%      Posted on: 15 stycznia 2012

"Rzeczpospolita" dotarła do rządowych planów deregulacyjnych, zapowiadanych w expose premiera Tuska. Wynika z nich, że połowa regulowanych zawodów zostanie otwarta. Dostępu do kariery nie będą blokować organizacje branżowe. Zakłada się, że na koniec studiów absolwenci będą zdawać specjalne egzaminy państwowe, które automatycznie dadzą im prawo rozpoczęcia kariery w zawodach regulowanych.…

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dla inżynierów bez uprawnień

Relevance: 21%      Posted on: 21 stycznia 2015

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, rozszerza listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od dnia 09.03.2015 ( dzień wejścia w życie Ustawy ) świadectwa takie będą mogli sporządzać także inżynierowie odpowiednich kierunków studiów, nie posiadający uprawnień budowlanych. Zgodnie z ustawą świadectwa charakterystyki energetycznej…

Uprawnienia hydrotechniczne

Relevance: 21%      Posted on: 17 lutego 2015

Uprawnienia hydrotechniczne zostały ponownie wprowadzone jako samodzielna specjalność wraz z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane związaną z tzw. "deregulacją zawodów" oraz wejściem w życie w dniu 25.09.2014 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do tej pory zakres tej specjalności był włączony w zakres specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do uzyskania uprawnień w…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – zakres wiedzy i umiejętności

Relevance: 21%      Posted on: 7 stycznia 2015

Opublikowano nowy zakres wiedzy i umiejętności na egzamin pisemny i ustny zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nowością jest położenie większego nacisku na wiedzę dotyczącą zagadnień BHP na egzaminie pisemnym oraz wprowadzenie jednego…

Regulamin świadczenia pomocy technicznej

Relevance: 20%      Posted on: 9 maja 2011

Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług POMOCY TECHNICZNEJ dla oprogramowania produkowanego przez firmę BUDOSYSTEM, os. Nad Sołą 1/19 , 32-650 Kęty, zwaną dalej PRODUCENTEM. POMOC TECHNICZNA świadczona jest przez PRODUCENTA na rzeczy UŻYTKOWNIKA oprogramowania. UŻYTKOWNIKIEM jest osoba fizyczna, firma lub instytucja, która zainstalowała i używa oprogramowanie na swoich komputerach lub firma,…

Dlaczego Izba wymaga znajomości nieaktualnych przepisów?

Relevance: 20%      Posted on: 19 lutego 2013

Dnia 10.01.2013 jak co roku na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawił się wykaz przepisów, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia budowlane ( sesja Wiosna 2013). Naszą uwagę zwróciły dwie pozycje w w/w wykazie: Nr 97 - Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach      …

Program egzaminów na uprawnienia budowlane

Relevance: 19%      Posted on: 29 listopada 2009

Szczegółowy program egzaminów dla osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne budowlane w specjalnościach i zakresie należącym do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie Prawo Budowlane i na specjalizacje techniczno-budowlane. Zakres merytoryczny egzaminów Organizacja egzaminów Zakres wiedzy i umiejętności Szczegółowe warunki egzaminów Egzamin testowy (pisemny) Egzamin ustny Ubieganie się o…

Czas trwania praktyki zawodowej

Relevance: 19%      Posted on: 9 lutego 2015

Wymagany czas praktyki zawodowej do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych określony został w artykule 12 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. Uzyskanie uprawnień projektowych bez ograniczeń wymaga: odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów odbycia rocznej praktyki na budowie Uzyskanie uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie wymaga: odbycia rocznej praktyki przy…

Uprawnienia budowlane dla techników budownictwa!

Relevance: 19%      Posted on: 25 listopada 2009

Z początkiem 2006 roku zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane weszły w życie przepisy regulujące zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych.  Uprawnienia mogą uzyskać osoby posiadające wyższe wykształcenie i tytuł magistra inżyniera, co w praktyce oznacza ukończenie 5 letnich studiów. Absolwenci kierunków zawodowych mogą starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie, natomiast…

Uprawnienia budowlane z Unii Europejskiej

Relevance: 18%      Posted on: 15 stycznia 2011

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB. Czy osoba mająca uprawnienia budowlane jednego z krajów należących do UE, aby móc wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie na terenie Polski, musi przystąpić do jednej z okręgowych izb inżynierów budownictwa w Polsce i opłacać w niej składki członkowskie oraz składki na ubezpieczenie, czy też zwolniona jest…

Opiekun praktyki zawodowej

Relevance: 18%      Posted on: 8 czerwca 2010

Według obowiązujących przepisów osoba będąca opiekunem praktyki musi nie tylko posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o jaką się staramy lecz także mieć opłacone składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, które de facto uprawniają go do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z art. 6 ust. 1…

Rewolucja w uprawnieniach 2014 – ustawa deregulacyjna zatwierdzona

Relevance: 18%      Posted on: 31 maja 2014

Prezydent podpisał w piątek 30.05.2014 ustawę  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Dotyczy ona 82 profesji technicznych w tym: architektów, urbanistów oraz inżynierów budownictwa. Głównym założeniem rozwiązań przyjętych w ustawie jest ułatwienie i przyśpieszenie drogi do uzyskania uprawnień budowlanych umożliwiających wykonywanie zawodu.     Ustawa wejdzie w życie po…

Regulamin sprzedaży usług/towarów i realizacji zamówień

Relevance: 17%      Posted on: 9 maja 2011

Niniejszy regulamin określa sposób sprzedaży oraz składania i realizacji zamówień na usługi oferowane przez firmę BUDOSYSTEM os. Nad Sołą 1/19, 32-650 Kęty , Polska zwanej dalej PRODUCENTEM. PRODUCENT jest właścicielem i administratorem stron internetowych www.uprawnieniabudowlane.pl, dalej zwanych STRONAMI PRODUCENTA oraz dostarczycielem oferowanych za ich pośrednictwem usług. Usługi są sprzedawane przez…

Konieczne zmiany w zakresie uprawnień budowlanych – Manifest

Relevance: 17%      Posted on: 2 marca 2010

Manifest inżynierów budownictwa  projektantów obiektów budowlanych KONIECZNE ZMIANY W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH Poniższe opracowanie jest stanowiskiem szerokiego grona polskich inżynierów budownictwa - projektantów obiektów budownictwa kubaturowego. Stanowisko to jest efektem wnikliwych dyskusji toczących się w środowisku projektantów oraz licznych opinii i spostrzeżeń jakie udało się wymienić podczas burzliwych rozmów a…

Uprawnienia Budowlane – Program do nauki na egzamin

Relevance: 16%      Posted on: 16 maja 2012

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Program jako uzupełnienie nauki, polecamy także kandydatom ubiegającym się o uprawnienia architektoniczne. Na…

Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia

Relevance: 15%      Posted on: 22 stycznia 2015

Prezentujemy zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2015 Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z…

PIIB przeciwko planom deregulacji

Relevance: 15%      Posted on: 11 marca 2013

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz z członkami Grupy B-8 wyraziła sprzeciw w związku z propozycją drugiej transzy deregulacji zawodów, obejmującej zawody: budowlane, finansowe i transportowe. Swoje niezadowolenie członkowie Grupy B-8 wyrazili w pismach do Premiera RP Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Zygmunta Niewiadomskiego. Członkowie Grupy B-8 w piśmie do…

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej dla studiujących na kierunku Transport

Relevance: 13%      Posted on: 6 czerwca 2011

Zgodnie z wprowadzonym  dnia 21 kwietnia 2011r.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2011r.) absolwenci kierunku Transport o specjalności „Drogi Kolejowe” mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane przewidziane dla specjalności kolejowych. To bardzo dobra wiadomość dla studentów i…

Rozporządzenie Ministra Infrastrukktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Relevance: 12%      Posted on: 3 grudnia 2009

Data ujednolicenia: 2005.04.29 Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Ilekroć w rozporządzeniu…

Program Uprawnienia Budowlane na ANDROID

Relevance: 10%      Posted on: 16 października 2015

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 na ANDROID jest mobilną wersją znanego programu umożliwiającego przygotowanie do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane. Przeznaczony jest na telefony oraz tablety z systemem Android. Umożliwia szybkie przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Od teraz…

Uprawnienia budowlane w Polsce i na Świecie

Relevance: 10%      Posted on: 14 grudnia 2010

W zależności od koniunktury politycznej starano się wprowadzać gwałtowne zmiany w tej dziedzinie nie analizując niezwiązanych z gospodarką warunków ekonomicznych, w których sprawdzają się poszczególne rozwiązania. Może warto się zastanowić dlaczego rozwiązania skuteczne w USA równie dobrze sprawdzały się w komunistycznej Rosji, a nie sprawdzały się w krajach Europejskich. PAŃSTWOWA…

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Relevance: 9%      Posted on: 15 grudnia 2009

data: 16.06.2003 Wymagana znajomość: uprawnienia projektowe, pełne i ograniczone - znajomość całości przepisów dla uprawnień wykonawczych pełnych i ograniczonych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229…

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Relevance: 7%      Posted on: 13 grudnia 2009

data ujednolicenia: 10.02.2009 Artykuł 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 2) zapewnienie sił i…

Petycja do Sejmu w sprawie zmiany zakresu uprawnień projektowych

Relevance: 7%      Posted on: 26 lutego 2011

Portal UprawnieniaBudowlane.pl włącza się do akcji zbierania podpisów pod petycją do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, ich zakresu i podziału kompetencji między inżynierów i architektów oraz rodzajów specjalizacji uprawnień projektowych. Akcja jest popierana Instytut Techniki Budowlanej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Przyłącz się i…

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Relevance: 5%      Posted on: 20 grudnia 2009

data: 16.08.1999 Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i…

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Relevance: 4%      Posted on: 15 grudnia 2009

data: 16.06.2003 Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie: 1)   przeciwpożarowego zaopatrzenia…

Egzamin na uprawnienia budowlane jesień 2014 … czyli jeden wielki chaos

Relevance: 4%      Posted on: 9 września 2014

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w założeniu miała przynieść wiele korzyści absolwentom oraz młodym pracownikom rozpoczynającym swą karierę na rynku pracy likwidując bariery administracyjne. Na chwilę obecną jednak wygląda na to, iż likwidacja poszła za daleko gdyż wraz z wejściem…

Rozporządzenie Mninistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Relevance: 1%      Posted on: 20 grudnia 2009

data: 07.04.2009 Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr…

Copyright: UprawnieniaBudowlane.pl 2011-2015 UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ARCHITEKTONICZNE - Egzamin na uprawnienia budowlane, książka praktyki zawodowej, dziennik praktyki, prawo budowlane, uprawnienia architektoniczne, uprawnienia elektryczne, uprawnienia sanitarne, uprawnienia sep, uprawnienia projektowe, przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin, zdawalność i wyniki egzaminów, kursy i szkolenia, jak wypełniać książkę praktyk, prawo budowlane, testy na uprawnienia budowlane, kurs przygotowawczy
Okręgowe Izby: Szczecin, Poznań, Olsztyn, Kielce, Katowice, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław