Informacje i porady

Wyniki wyszukiwania dla: o

Results 1 - 50 of 148 Page 1 of 3
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Jesienna sesja egzaminacyjna 2015 już za nami

Posted on: 26 listopada 2015

W dniu 20.10.2015 we wszystkich okręgowych izbach inżynierów odbył się pisemny egzamin na uprawnienia budowlane. Do egzaminów w 26 jesiennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło około 3000 kandydatów. Liczba kandydatów jest zbliżona do tych zanotowanych w poprzednich sesjach. Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczął się pisemnym testem i po jego zdaniu kandydaci przystępują do…

Promocja na zakup licencji programu Uprawnienia Budowlane 2015 na Android

Posted on: 24 października 2015

Każdy Użytkownik pełnej wersji programu Uprawnienia Budowlane 2015 na komputery z systemem Windows może zakupić licencję na program w wersji mobilnej na system Android w obniżonej cenie tj. 60 zł brutto ( cena podstawowa to 100 zł brutto ) Promocja trwa od 25.10.2015 do wyczerpania promocyjnej puli kodów aktywacyjnych. Aby…

Program Uprawnienia Budowlane na ANDROID

Posted on: 16 października 2015

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 na ANDROID jest mobilną wersją znanego programu umożliwiającego przygotowanie do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane. Przeznaczony jest na telefony oraz tablety z systemem Android. Umożliwia szybkie przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Od teraz…

Aktualne pytania na egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Posted on: 3 września 2015

Przedstawiamy zbiór prawie 200 pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane zebrany od użytkowników, którzy jego trudy mają już za sobą. Pytania są aktualne gdyż pochodzą najpóźniej sprzed 4 lat. Można je pobrać w formie interaktywnego pliku excel, z możliwością filtrowania wg. rodzaju specjalności i uprawnień a także Izby gdzie…

Wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej

Posted on: 21 lipca 2015

W związku z licznymi pytaniami prezentujemy przykładowy wypełniony wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej, który obowiązuje przy dokumentowaniu praktyki zawodowej od dnia 25.09.2014. Zbiorcze zestawienie zostało wprowadzone rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zastąpiło dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej. specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ( bez…

Statystyki PIIB i uprawnień budowlanych od 2009 roku

Posted on: 15 lipca 2015

Przedstawiamy statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz liczby uzyskiwanych uprawnień budowlanych w latach 2009-2014, które zobrazują jak wyglądała Izba na przestrzeni ostatnich lat oraz kierunki jej rozwoju. Liczba członków Izby na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na stałym poziomie, oscylując wokół 115 tysięcy członków. Liczba młodej kadry inżynierskiej w…

Ciekawe statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku

Posted on: 13 lipca 2015

61 557 stanowili reprezentanci budownictwa ogólnego 21950 członków liczyła specjalność instalacje sanitarne 16 859 członków w specjalnościach instalacje elektryczne 8400 członków liczyło budownictwo drogowe 1980 członków stanowiło budownictwo wodno-melioracyjne 1966 członków liczyło budownictwo mostowe 1595 członków liczyło budownictwo kolejowe 931 członków należało do Izby w specjalności telekomunikacyjnej zaledwie 22 członków…

Egzamin wiosna 2015 – wykaz wymaganych aktów prawnych

Posted on: 4 marca 2015

Prezentujemy najnowszy wykaz wymaganych aktów prawnych , których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2015. W zestawieniu zawarto 162 ustaw i rozporządzeń wraz z określeniem wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień, Nowością jest pojawienie się w wykazie specjalności hydrotechnicznej oraz usunięcie specjalności…

Uprawnienia hydrotechniczne

Posted on: 17 lutego 2015

Uprawnienia hydrotechniczne zostały ponownie wprowadzone jako samodzielna specjalność wraz z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane związaną z tzw. "deregulacją zawodów" oraz wejściem w życie w dniu 25.09.2014 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do tej pory zakres tej specjalności był włączony w zakres specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do uzyskania uprawnień w…

Zakres uprawnień budowlanych

Posted on: 11 lutego 2015

Zakres uprawnień budowlanych określony w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 określa zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba. uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu. uprawniają do projektowania lub kierowania…

Egzaminy dla osób ukaranych

Posted on: 11 lutego 2015

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, na które nałożony został obowiązek złożenia egzaminu podchodzą do niego według następujących zasad: Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 Egzamin przeprowadza się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do…

Wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane

Posted on: 10 lutego 2015

Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego. Wzór protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB. Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego. Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji Okręgowej z…

Szczegółowy zakres egzaminu ustnego

Posted on: 10 lutego 2015

W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na 5 – 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. Zestawy pytań przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. Liczba pytań ustnych na poszczególne…

Szczegółowy zakres egzaminu pisemnego

Posted on: 10 lutego 2015

W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat, test egzaminacyjny zawiera: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie; 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy…

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu

Posted on: 10 lutego 2015

Poniżej przedstawiamy zasady i warunki przeprowadzania pisemnego i ustnego egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Część pisemna egzaminu przeprowadzana w formie testu składa się z 30 do 90 pytań w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych, o które kandydat się…

Opiekun i patron praktyki zawodowej

Posted on: 9 lutego 2015

Opiekun praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień. Osoba potwierdzająca odbycie praktyki zawodowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być wpisaną na listę…

Czas trwania praktyki zawodowej

Posted on: 9 lutego 2015

Wymagany czas praktyki zawodowej do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych określony został w artykule 12 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. Uzyskanie uprawnień projektowych bez ograniczeń wymaga: odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów odbycia rocznej praktyki na budowie Uzyskanie uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie wymaga: odbycia rocznej praktyki przy…

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Posted on: 9 lutego 2015

Zgodnie ze zaktualizowanym Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 24.09.2014 praktykę zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych można rozpocząć po uzyskaniu: dyplomu ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych - kierunek ukończonych/trwających studiów musi oczywiście być odpowiednim lub pokrewnym z kierunkiem studiów określonym w wykazie…

Proponowana lista zmian z dnia 15.01.2015 do Ustawy Prawo Budowlane

Posted on: 7 lutego 2015

Dnia 15.01.2015 Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy Prawo Budowlane. Projekt zmian trafił pod obrady senatu. Zmiany dotyczą przede wszystkim zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i likwidację obowiązku zgłoszenia niektórych obiektów budowlanych, które dotychczas takiego zgłoszenia wymagały. LISTA PROPONOWANYCH ZMIAN DO USTAWY USTAWA z dnia…

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Posted on: 2 lutego 2015

Według zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie od dnia 25.09.2014 dokumentowanie praktyki zawodowej powinno odbywać się za pomocą oświadczenia, którego wzór prezentujemy poniżej. Do oświadczenia należy dołączyć następujące załączniki: zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej - POBIERZ decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej…

Warunki uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej

Posted on: 26 stycznia 2015

Specjalizacją techniczno-budowlaną określany jest etap przejściowy pomiędzy uprawnieniami budowlanymi a tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku przewiduje uzyskanie specjalizacji w trybie decyzji administracyjnej po spełnieniu warunków określonych poniżej. Warunkiem uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej jest: posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w…

Wykaz zawodów związanych z budownictwem

Posted on: 26 stycznia 2015

WYKAZ ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Zawody związane z budownictwem 1 architektoniczna technik architekt 2 konstrukcyjno-budowlana - technik budownictwa, - murarz, - murarz-tynkarz, - cieśla. 3 inżynieryjna mostowa - technik drogownictwa, - technik dróg i mostów kolejowych, - technik budownictwa. 4 inżynieryjna drogowa -…

Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności

Posted on: 22 stycznia 2015

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH ODPOWIEDNICH I POKREWNYCH DLA DANEJ SPECJALNOŚCI Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności 1 architektoniczna bez ograniczeń architektura lub architektura i urbanistyka - 2 architektoniczna w ograniczonym zakresie architektura lub architektura i urbanistyka kierunek studiów…

Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia

Posted on: 22 stycznia 2015

Prezentujemy zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2015 Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z…

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dla inżynierów bez uprawnień

Posted on: 21 stycznia 2015

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, rozszerza listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od dnia 09.03.2015 ( dzień wejścia w życie Ustawy ) świadectwa takie będą mogli sporządzać także inżynierowie odpowiednich kierunków studiów, nie posiadający uprawnień budowlanych. Zgodnie z ustawą świadectwa charakterystyki energetycznej…

Praktyka zawodowa w 2015 roku według nowych zasad

Posted on: 20 stycznia 2015

Poniżej prezentujemy nowe zasady dotyczące praktyki zawodowej, które wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wchodzące w życie 25.09.2014. Zmiany dotyczą przede wszystkim rezygnacji z książki praktyki zawodowej i zastąpienie jej oświadczeniem; możliwości zaliczenia do okresu praktyki zawodowej pracy w organach administracji rządowej, samorządowej i nadzoru budowlanego;…

Dokumentowanie praktyki zawodowej w roku 2015 oraz okresie przejściowym

Posted on: 19 stycznia 2015

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2014 wprowadziło spore zamieszanie z dokumentowaniu praktyki zawodowej. Wycofana została książka praktyki zawodowej , a dokumentowanie praktyki odbywać się ma za pomocą oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki . Ze względu na problemy kandydatów z interpretacją zapisów rozporządzenia przypominamy jak…

Prawo budowlane 2015 – tekst jednolity

Posted on: 18 stycznia 2015

Aktualny na rok 2015 tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane. Akt posiada tekst jednolity.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Duże zmiany w prawie budowlanym 2015

Posted on: 18 stycznia 2015

Uchwalona 16.01.2015 przez Sejm RP nowelizacja prawa budowlanego przynosi wiele poważnych zmian dla budujących. Najważniejsze z nich to: Likwidacja pozwolenia na budowę oraz przebudowę domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki Zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła…

Statystyki egzaminu JESIEŃ 2014 – znaczny spadek zdawalności

Posted on: 13 stycznia 2015

Polska Izba Inżynierów Budownictwa dnia 7 stycznia 2015 podała statystyki dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2014. Przypomnijmy, iż sesja ta jako pierwsza została przeprowadzona zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Do egzaminu pisemnego dopuszczonych 3172 kandydatów, z czego  faktycznie do…

Zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu ustnego w roku 2015

Posted on: 10 stycznia 2015

w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na 5 – 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi. zestawy…

Zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu pisemnego w roku 2015

Posted on: 9 stycznia 2015

na uprawnienia bez ograniczeń - łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi – test zawiera 90 pytań testowych w tym: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie 18 pytań…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – daty i terminy

Posted on: 7 stycznia 2015

Egzamin pisemny ( testowy) na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 20.11.2015 we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów. Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zaproszeniu na egzamin.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – zakres wiedzy i umiejętności

Posted on: 7 stycznia 2015

Opublikowano nowy zakres wiedzy i umiejętności na egzamin pisemny i ustny zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nowością jest położenie większego nacisku na wiedzę dotyczącą zagadnień BHP na egzaminie pisemnym oraz wprowadzenie jednego…

Nowe stawki w postępowaniu kwalifikacyjnym na rok 2015

Posted on: 7 stycznia 2015

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w  dniu 10 grudnia 2014 r. ustaliła następujące stawki  za postępowanie kwalifikacyjne dla uzyskania uprawnień budowlanych na rok 2015: 1) z tytułu kwalifikowania – 800,00 zł 2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 800,00zł 3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,00 zł 1) z tytułu kwalifikowania…

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – Wzór jesień 2014

Posted on: 8 listopada 2014

Wobec licznych pytań związanych z wejście w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dniu 25.09.2014 publikujemy wzór zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej. Wzór ten będzie zastępował tradycyjnie wydawaną książkę praktyki zawodowej. Zbiorcze zestawienie praktyki POBIERZ WZÓR ZESTAWIENIA W FORMACIE PDF

Nowy program przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014

Posted on: 28 października 2014

Informujemy, iż 23 października 2014 roku pojawił się nowy szczegółowy program przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Program uwzględnia zasady przeprowadzania egzaminów określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w…

Książka praktyki zawodowej odchodzi do lamusa

Posted on: 10 października 2014

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25 września 2014 roku wprowadziło duże zmiany w zakresie dokumentowania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Najważniejszą z nich jest rezygnacja z tradycyjnie wypełnianej książki praktyki zawodowej i zastąpienie jej oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej podpisywanym przez opiekuna praktyki.…

Nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Posted on: 6 października 2014

Dnia 25 września 2014 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przypomnijmy, iż stara wersja straciła ważność w związku z wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej.   Rozporządzenie określa między innymi : Zasady odbywania praktyki zawodowej i weryfikacji posiadanego wykształcenia Sposób przeprowadzania egzaminów na…

Egzamin na uprawnienia budowlane jesień 2014 … czyli jeden wielki chaos

Posted on: 9 września 2014

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w założeniu miała przynieść wiele korzyści absolwentom oraz młodym pracownikom rozpoczynającym swą karierę na rynku pracy likwidując bariery administracyjne. Na chwilę obecną jednak wygląda na to, iż likwidacja poszła za daleko gdyż wraz z wejściem…

Największe firmy budowlane w Polsce

Posted on: 14 czerwca 2014

Przedstawiamy ranking największych firm budowlanych w Polsce. Na pierwszym miejscu Budimex S.A z przychodami na poziomie ponad 6 mld złotych.

Rewolucja w uprawnieniach 2014 – ustawa deregulacyjna zatwierdzona

Posted on: 31 maja 2014

Prezydent podpisał w piątek 30.05.2014 ustawę  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Dotyczy ona 82 profesji technicznych w tym: architektów, urbanistów oraz inżynierów budownictwa. Głównym założeniem rozwiązań przyjętych w ustawie jest ułatwienie i przyśpieszenie drogi do uzyskania uprawnień budowlanych umożliwiających wykonywanie zawodu.     Ustawa wejdzie w życie po…

Uprawnienia budowlane znów dla techników i mistrzów w 2014 roku

Posted on: 31 maja 2014

30 maja 2014 prezydent RP podpisał ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawę deregulacyjną. Jedną z głównych jej założeń jest wprowadzenie możliwości zdobywania wykonawczych uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie przez techników oraz mistrzów. Zatem technicy i mistrzowie ruszajcie do okręgowych izb po nowe uprawnienia! Więcej o…

23 Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane już za nami – Wiosna 2014

Posted on: 20 maja 2014

Szesnastego maja 2014 roku wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczęła się wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3000 kandydatów w kraju. Liczba kandydatów, chętnych do zdobycia uprawnień budowlanych w XXIII wiosennej sesji egzaminacyjnej, jest porównywalna z poprzednimi sesjami, np. w XXI sesji egzaminacyjnej zakwalifikowano 2550 nowych…

Na jakiej uczelni studiować budownictwo lub architekturę – ranking uczelni 2013

Posted on: 6 maja 2014

Prezentujemy ogólnopolski ranking uczelni wyższych opracowany przez miesięcznik Perspektywy, który obrazuje poziom nauczania i warunki do studiowania dla kierunków Architektura, Urbanistyka i Budwnictwo. Ranking pochodzi z roku 2013.

Prawo budowlane 2014 – tekst jednolity

Posted on: 25 lutego 2014

Aktualny ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane.     Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Zdobycie uprawnień budowlanych w 2014 roku będzie kosztowało więcej

Posted on: 23 lutego 2014

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę uległy zwiększeniu opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów na uprawnienia budowlane. Za całość procesu przy pozytywnym wyniku egzaminu należy więc zapłacić 1680 zł W przypadku konieczności ponownego podejścia do egzaminu ustnego jego koszt będzie wynosił 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy,…

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2014 – Terminy

Posted on: 23 lutego 2014

Informujemy, iż egzamin pisemny ( testowy) na uprawnienia budowlane w jesiennej sesji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 21.11.2014  we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów. Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zaproszeniu na egzamin.

Wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia – Wiosna 2014

Posted on: 29 stycznia 2014

Na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowany został wykaz przepisów wymaganych na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2014. W zestawieniu figurują 163 ustawy i rozporządzenia wraz z określeniem wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień.

Koszyk

Posted on: 26 stycznia 2014

Copyright: UprawnieniaBudowlane.pl 2011-2015 UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ARCHITEKTONICZNE - Egzamin na uprawnienia budowlane, książka praktyki zawodowej, dziennik praktyki, prawo budowlane, uprawnienia architektoniczne, uprawnienia elektryczne, uprawnienia sanitarne, uprawnienia sep, uprawnienia projektowe, przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin, zdawalność i wyniki egzaminów, kursy i szkolenia, jak wypełniać książkę praktyk, prawo budowlane, testy na uprawnienia budowlane, kurs przygotowawczy
Okręgowe Izby: Szczecin, Poznań, Olsztyn, Kielce, Katowice, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław