Informacje i porady

Wyniki wyszukiwania dla: elektryczne

Results 1 - 10 of 10 Page 1 of 1
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Warunki uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej

Relevance: 100%      Posted on: 26 stycznia 2015

Specjalizacją techniczno-budowlaną określany jest etap przejściowy pomiędzy uprawnieniami budowlanymi a tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku przewiduje uzyskanie specjalizacji w trybie decyzji administracyjnej po spełnieniu warunków określonych poniżej. Warunkiem uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej jest: posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w…

Uprawnienia budowlane w liczbach

Relevance: 61%      Posted on: 19 stycznia 2010

Uprawnienia budowlane w Polsce posiada około 101 tysięcy osób. Członkowie zrzeszeni są w 16 oddziałach/ izbach inżynierów budownictwa. Liczba członków w poszczególnych izbach kształtuje się następująco: Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Liczba członków Dolnośląska 8 780 Kujawsko-Pomorska 5 307 Lubelska 5 175 Lubuska 2 354 Łódzka 6 281 Małopolska 9 047…

Ciekawe statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku

Relevance: 51%      Posted on: 13 lipca 2015

61 557 stanowili reprezentanci budownictwa ogólnego 21950 członków liczyła specjalność instalacje sanitarne 16 859 członków w specjalnościach instalacje elektryczne 8400 członków liczyło budownictwo drogowe 1980 członków stanowiło budownictwo wodno-melioracyjne 1966 członków liczyło budownictwo mostowe 1595 członków liczyło budownictwo kolejowe 931 członków należało do Izby w specjalności telekomunikacyjnej zaledwie 22 członków…

Statystyki PIIB w 2012 roku

Relevance: 36%      Posted on: 7 sierpnia 2013

Prezentujemy statystyki dotyczące liczebności członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz szczegóły dotyczące struktur organizacyjnych w 2012 roku. źródło: PIIB

Specjalności budowlane

Relevance: 30%      Posted on: 27 listopada 2009

Okręgowe izby inżynierów budownictwa zgodnie wydają decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalnościach określonych w Rozporządzeniu MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. . Specjalności budowlane: § 16. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: sporządzania…

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej dla studiujących na kierunku Transport

Relevance: 28%      Posted on: 6 czerwca 2011

Zgodnie z wprowadzonym  dnia 21 kwietnia 2011r.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2011r.) absolwenci kierunku Transport o specjalności „Drogi Kolejowe” mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane przewidziane dla specjalności kolejowych. To bardzo dobra wiadomość dla studentów i…

Zakres uprawnień budowlanych

Relevance: 25%      Posted on: 11 lutego 2015

Zakres uprawnień budowlanych określony w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 określa zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba. uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu. uprawniają do projektowania lub kierowania…

Książka praktyki zawodowej

Relevance: 18%      Posted on: 26 listopada 2009

Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych, warto więc poświęcić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu.   Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane pobiera książkę praktyki w oddziale Okręgowej Izby…

Rozporządzenie Mninistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Relevance: 8%      Posted on: 20 grudnia 2009

data: 07.04.2009 Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr…

Rozporządzenie MSWiA z 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Relevance: 4%      Posted on: 15 grudnia 2009

data ujednolicenia: 21.04.2006 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych…

Copyright: UprawnieniaBudowlane.pl 2011-2015 UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ARCHITEKTONICZNE - Egzamin na uprawnienia budowlane, książka praktyki zawodowej, dziennik praktyki, prawo budowlane, uprawnienia architektoniczne, uprawnienia elektryczne, uprawnienia sanitarne, uprawnienia sep, uprawnienia projektowe, przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin, zdawalność i wyniki egzaminów, kursy i szkolenia, jak wypełniać książkę praktyk, prawo budowlane, testy na uprawnienia budowlane, kurs przygotowawczy
Okręgowe Izby: Szczecin, Poznań, Olsztyn, Kielce, Katowice, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław